bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1871786

Komunikat o zwołaniu XLIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 30 października 2018 roku.

Informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) zwołuję XLIII Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego w terminie 30 października 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (sala 113). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:00

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z obrad XLI Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego oraz XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego.
4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
5.    Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywni 30+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.
8.     Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2018 -2033.
11.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
12.    Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Stalowowolskiego za 2018 rok.
13.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
14.    Raport za lata 2016-2017 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020 – 2023”.
15.    Podsumowanie pracy Rady Powiatu Stalowowolskiego za okres kadencji 2014 – 2018. ( prezentacja multimedialna)
16.    Interpelacje i zapytania radnych.
17.    Wolne wnioski i informacje.
18.    Zakończenie obrad Sesji.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego

( podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)