bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1939555

Wniosek na badanie psychologiczno-pedagogiczne

 

 
                                                                                                                  Stalowa Wola...........................

                                              WNIOSEK
 
Proszę    o     badanie       psychologiczno    –    pedagogiczne      i      wydanie opinii dotyczącej
 
....................................................................................................., ...............................................................
                     (imię i nazwisko dziecka)                                              (data i miejsce urodzenia dziecka)
   
.......................................................................................................................................................................
                                                          (miejsce zamieszkania dziecka)
 
.............................................................................................................., .......................................................
                            (nazwa i adres szkoły)                                                                      (klasa)
 
syna /córki......................................................................................................................................................
                                             (imiona i nazwiska rodziców, prawnych opiekunów)
 
...................................................................................................................     ...............................................
(miejsce zamieszkania rodziców, prawnych opiekunów)                             (telefon domowy lub kontaktowy)
 
Dziecko było / nie było* przyjęte w tutejszej poradni w roku................................................................
/uczęszcza *do tutejszej poradni z powodu .............................................................................................
Dziecko było/ nie było* badane w przedszkolu (w klasie „0”) przez pracowników poradni .
Uzasadnienie wniosku ..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................
                                        (wpisać problem z jakim zgłaszane jest dziecko do poradni)
 
W przypadku, jeśli dziecko ma problemy w nauce czytania i pisania, prosimy o podanie,  jakie środki
zaradcze podjęto dotychczas (dodatkowa praca z dzieckiem w szkole i w domu):
 
.......................................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................
 
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niezgłoszenia się na badanie w uzgodnionym terminie     
bez wcześniejszego powiadomienia o tym poradni (co najmniej 24 godzin przed terminem),
wniosek nie zostanie zrealizowany.
Na badanie kontrolne uczeń powinien zgłosić się z dokumentacją pracy samokształceniowej, zaleconej
po badaniu wstępnym. (Szczegółowe informacje na odwrocie).
 
Dokument o wydanie którego wnioskuje odbiorę osobiście z sekretariatu poradni.
Wnioski prosimy składać w sekretariacie poradni od poniedziałku do piątku od godz. 11ºº do godz. 16ºº
 
  
......................................  .........................................
podpisy  wnioskodawców
                                                                 (obydwojga rodziców/ opiekunów prawnych)
 
 
Proszę odwrócić!                                                                
* niepotrzebne skreślić
 
 
Standardy diagnozy w kierunku specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji,
dysortografii i dysgrafii.
 
 
 
1)      Badania w kierunku specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu są wieloetapowe, obejmują badania psychologiczne i     pedagogiczne
2)      W razie potrzeby rodzic informowany jest o potrzebie konsultacji u logopedy, okulisty, laryngologa, neurologa dziecięcego.
3)      Badania psychologiczno – pedagogiczne trwają około 5 godzin.
4)      Początek diagnozy stanowią badania wstępne. Uczeń zgłasza się na nie z rodzicem, doręcza opinię nauczyciela – polonisty (jeśli nie dołączył jej do wniosku o przeprowadzenie badania), zeszyty do języka polskiego, pisemne prace klasowe.
5)      Na badanie uczeń zgłasza się z okularami lub aparatami słuchowymi, jeżeli powinien ich używać.
6)      Uczeń podejmuje trening czytania i pisania zgodnie z udzielonymi po badaniu wstępnym   zaleceniami i wskazówkami do pracy samokształceniowej w oparciu o polecone materiały i pomoce do ćwiczeń (może stale konsultować się w sprawie ćwiczeń z pedagogiem poradni, najlepiej z pedagogiem przeprowadzającym badanie). Obowiązuje co najmniej 6 – miesięczny okres pracy samokształceniowej.
7)      Kolejnym etapem są badania kontrolne, na które uczeń zgłasza się z pełną dokumentacją wykonanej zgodnie z zaleceniami pracy samokształceniowej.
8)      Badania planowane są według kolejności zgłoszeń i wolnych terminów. Wnioskujący o badania winni zgłosić się w terminie umożliwiającym przeprowadzenie diagnozy i wydanie opinii przed 30 września roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
9)      Podstawą zdiagnozowania dysortografii jest między innymi bardzo dobra znajomość zasad ortograficznych.
10) Opinia wydana w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia ze względu na specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu nie zwalnia od stałej, systematycznej pracy nad doskonaleniem czytania i pisania.
11) W toku procesu edukacyjnego i w warunkach egzaminu prace pisemne ucznia są oceniane według odpowiednio dostosowanych kryteriów (wymóg poprawności ortograficznej pisma nie jest całkowicie pominięty).
12) Opinia jest podstawą do zrozumienia i zaakceptowania przez nauczyciela trudności ucznia, sformułowania przez niego sposobu pracy z uczniem, programu terapeutycznego, ustalenia wymagań jakie można i należy postawić uczniowi dyslektycznemu.
13) Do poradni należy zgłosić się w jak najwcześniejszym etapie nauki szkolnej (najlepiej w trakcie I etapu edukacyjnego: klasa I-III). Uczeń ma wówczas największe szanse na znaczące zmniejszenie swoich trudności.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________
Pouczenie: Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza. Rozporządzenie MEN z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym  publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 5, poz. 46 z 2003 r.)