bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1939523

Ogłoszenie o konkursie


Ogłoszenie o konkursie na składanie ofert na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (do pobrania):

Ogłoszenie


Specyfikacja konkursowa

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Stalowej Woli

ul. Podleśna 15

37-450 Stalowa Wola

tel. (015) 643 36 68

Fax: (015) 642 63 29

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla dwóch grup: pierwsza – 24 uczestników projektu (dorosłych osób niepełnosprawnych) oraz 10 opiekunów; grupa druga – 23 uczestników projektu (dorosłych osób niepełnosprawnych) oraz 10 opiekunów

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny

MARZENIE

Pani Marzena Ustupska –Kaźmik

Ul. Stara Pardałówka 1

34-500 Zakopane

za cenę 92 800,00  

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Razem

1

Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny

MARZENIE

Marzena Ustupska –Kaźmik

ul. Stara Pardałówka 1

34-500 Zakopane

100

100

2

MARIA

Ośrodek Wypoczynkowo -Rehabilitacyjny

Maria Ustupska-Kaźmik

ul. Podhalańska 3a

34-501 Zakopane

98

98

 

W toku postępowania nie został wykluczony żaden oferent, ani też żadna z ofert nie podlegała odrzuceniu.


                                                                                                     DYREKTOR

                                                                                               mgr Tomasz Brymora


Stalowa Wola, dnia: 2012-06-21

Ogłoszenie o konkursie - rehabiltacja osób niepełnosprawnych 2014

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych i przeznacza kwotę 35.000,- zł. na dofinansowanie następujących zadań:

- punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem - 8.000,- zł.

- rehabilitacja dzieci głuchych i niedosłyszących - 8.000,- zł.

- wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo - 6.000,-zł.

- rehabilitacja osób niewidomych - 9.000,- zł.

- świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 4.000,- zł.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w:

 1. Siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, p. 418.
 2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, p. 416.
 3. Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (bip.stalowowolski.pl) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli (www.pcprstwola.naszaplacowka.pl/bip).

Uprawniony do kontaktów z oferentami – jest Grzegorz Kwitek – Specjalista Działu Pomocy Społecznej PCPR, pokój 416, tel. (15) 643-36-67, w godz. 7.00 – 15.00.

Zapieczętowane oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Sekretariat Starosty Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108.

Termin składania ofert upływa dnia 18 marca 2014 roku o godz. 800

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2014 roku o godz. 830 w siedzibie zamawiającego, sala obrad Rady Powiatu Stalowowolskiego, pokój 113.

 

Załącznik: Specyfikacja szczegółowa konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Załącznik doogłoszenia o konkursie

Specyfikacja szczegółowa konkursu ofert

dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego

zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych

Szczegółowe warunki wraz ze wzorem oferty określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 06 poz. 25).

Działalność powinna być prowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, z późn. zm.).

Przy planowaniu realizacji zadania należy wziąć pod uwagę następujące warunki:

 1. Dofinansowanie realizowane będzie zgodnie z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego, zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, na działania:

- punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem - 8.000,- zł.

- rehabilitacja dzieci głuchych i niedosłyszących - 8.000,- zł.

- wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo - 6.000,-zł.

- rehabilitacja osób niewidomych - 9.000,- zł.

- świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 4.000,- zł.

 1. Wyznacznikami do powyższych działań dla organizacji pozarządowych są:
 • „Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2005-2015 w Powiecie Stalowowolskim” realizowany na podstawie Uchwały Nr XXIII/155/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 marca 2005 roku,
 • „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” realizowany na podstawie Uchwały Nr XXXVII/264/13 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 listopada 2013 roku.
 1. Termin realizacji zadań: od 18 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
 2. Jednostką, która będzie sprawować nadzór nad właściwym wykonaniem zadań objętych dofinansowaniem z przyznanej dotacji celowej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzą-cych z innych źródeł, minimum 20% wartości całego zadania.
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 7. przedstawienie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego,
 8. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w wypadku dotychczasowej krótszej działalności - za miniony okres.

Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania publicznego ocenia się w szczególności:

 1. możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przy współfinansowaniu zadania wartość nakładów wniesionych przez organizację (co najmniej 20% wartości całego przedsięwzięcia),
 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 4. potrzeby powiatu i jego mieszkańców,
 5. najważniejsze zadania określone przez Zarząd Powiatu,
 6. perspektywy kontynuacji Programu i inne potencjalne źródła jego finansowania,
 7. zgodność planowanego przedsięwzięcia z celami statutowymi z uwzględnieniem doświadczeń tj. efektywności i skuteczności w realizacji założonych celów,
 8. nowatorstwo metod działania,
 9. posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz profesjonalizm działania,
 10. dotychczasową współpracę z organami powiatu,
 11. współpracę z innymi instytucjami publicznymi.

Powyższe kryteria nie będą stosowane jako oddzielne wyznaczniki decydujące o wyborze oferty. Podejmując decyzje Zarząd Powiatu będzie brał pod uwagę wszystkie wyżej wymienione kryteria łącznie. Kryteria te pozwolą na wszechstronną ocenę założonych wniosków i wybór najlepszych ofert współpracy.

Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie mogą być rozpatrywane ze względów formalnych.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Starosty Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108.

Termin składania ofert upływa dnia 18 marca 2014 roku o godz. 800

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2014 roku o godz. 830 w siedzibie zamawiającego, sala obrad Rady Powiatu Stalowowolskiego, pokój 113.

W 2013 roku Zarząd Powiatu Stalowowolskiego przekazał 35.000,00 zł. dla organizacji pozarządowych na realizację tego samego rodzaju zadań. W 2014 r. jest to pierwszy ogłoszony konkurs na zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.