bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1940786

Informacje ogólne

 
Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych
37 - 450 Stalowa Wola
Al. Jana Pawła II 21
tel./ fax: (15) 842-10-31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.zss6.stalowa-wola.pl
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych
mgr Barbara Nabrzeska

 

Statut

 

Statut

Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych

w Stalowej Woli
( Tekst ujednolicony)

 

Statut został opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r., nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

 

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa i typ szkoły

 

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.

Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych  mieści się w budynku przy Alejach Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli.

 1. Zespół Szkół jest placówką publiczną realizującą kształcenie dzieci i młodzieży z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi, a w szczególności z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, afazją,  zespołem Aspergera,  niepełnosprawnością sprzężoną, na podstawie ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.
 2. Podstawą działalności Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli jest:

a)       Akt założycielski z dnia 29.05.1995r. wydany przez Kuratorium Oświaty-KO.I.021/14/95 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Stalowej Woli,

b)      Uchwała Nr V/30/99 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26.03.1999r.
w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Stalowej Woli,

c)       Uchwała Nr V/31/99 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26.03.1999r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Stalowej Woli,

d)      Uchwała Nr XXVI/274/02 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21.03.2002r w sprawie przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zawodowej  w Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną

e)       Uchwała Nr XXVIII/293/02 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27.06.2002r. w sprawie włączenia szkoły ponadgimnazjalnej do Zespołu Szkół Specjalnych  w Stalowej Woli,

f)       Akt założycielski tj. Uchwała Nr XVI 104/04 Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie założenia trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną,

g)      Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 czerwca 2004r. dotycząca włączenia trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną do Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli,

h)      Uchwała Nr XV/94/04 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15.06.2004r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych w Stalowej Woli.

i)        Uchwała Nr XLV/305/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26.04.2010r.

       w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 6

       Specjalnych w Stalowej Woli.

j)        Uchwała Nr XXI/146/12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25.05.2012r.

      w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej o okresie

      nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Nr 6

      Specjalnych w Stalowej Woli.

k)  Uchwała Nr XXIII/161/2012 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28.08.2012r.

     w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.

 

 1. W skład Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych wchodzą:

a)       Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 Specjalna im. Ks. Jana Twardowskiego,

b)      Publiczne Gimnazjum Nr 8 Specjalne im. Ks. Jana Twardowskiego,

c)       Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna im. Ks. Jana Twardowskiego,

d)      Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Ks. Jana Twardowskiego,

e)       Oddziały przedszkolne,

f)       Grupy rewalidacyjno-wychowawcze.

 

Oddziały przedszkolne i grupy rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

5.    W Szkole może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym, mające na celu pobudzanie psycho-ruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności        do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z  dzieckiem i jego rodziną .

6.    Ilekroć w Statucie jest mowa o Szkole, rozumie się przez to Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.

 

§ 2

 

1.      Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Stalowowolski

2.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty, zwany dalej Kuratorem.

 

Rozdział II

Cele, zadania Szkoły i sposoby ich realizacji

 

§ 3

1.    Szkoła realizuje cele i zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze określone
w aktualnie obowiązującej ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych
na jej podstawie.

2.      Nadrzędnymi celami są: 

a)   wielostronny rozwój wychowanków (w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, fizycznym, emocjonalnym i moralnym) na miarę ich możliwości, oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

b)    stworzenie uczniom, w miarę możliwości, optymalnych warunków do uzyskania kwalifikacji zawodowych,

c)   przygotowanie uczniów do aktywnego, optymalnego dla każdego z nich uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym oraz do pracy, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

d)  zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez prowadzenie systematycznych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych, zgodnych z programem profilaktycznym szkoły .

e)       ustawiczne podnoszenie kompetencji osobowościowych i zawodowych nauczycieli.

f)  wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym,

3.      Do zadań realizowanych przez Szkołę należy w szczególności:

a)  stwarzanie warunków pozwalających uczniom na zdobywanie wiedzy
     i umiejętności posługiwania się nią na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na

    następnym etapie, wykorzystywania jej w praktyce oraz do zdobycia zawodu,

b)   prowadzenie zajęć wspierających, usprawniających, korekcyjnych, kompensacyjnych  i stymulujących rozwój ucznia,

c)    kształcenie u uczniów kompetencji komunikacyjnych umożliwiających

porozumiewanie się z otoczeniem w najpełniejszy i optymalny dla nich sposób, werbalnie i pozawerbalnie,

d)    rozwijanie zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych

uczniów w ramach kół zainteresowań, zajęć sportowych i innych form zajęć pozalekcyjnych,

e)   wyrabianie u uczniów nawyków dbania o własny rozwój, zdrowie, higienę, racjonalny wypoczynek i organizację czasu wolnego,

f)    podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji uczniów poprzez tworzenie sytuacji umożliwiających samodzielne działanie, dokonywanie wyborów, motywowanie do podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za dokonany  wybór,

g)    przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez

wyposażanie w kompetencje umożliwiające realizowanie różnorodnych ról społecznych,

h)    systematyczna współpraca z rodzicami /opiekunami prawnymi/ uczniów
w procesie kształcenia,

i)     wychowanie uczniów w duchu poszanowania dziedzictwa kultury narodowej na tle historii i kultury europejskiej,  

j)     wykorzystywanie w procesie edukacyjnym najnowszych metod pracy i środków dydaktycznych,

k)    pomoc absolwentom w świadomym wyborze dalszego kierunku kształcenia poprzez prowadzenie właściwej orientacji zawodowej,

l)     działania na rzecz szeroko i właściwie pojętej integracji społecznej,

m)   realizacja zadań profilaktycznych i wspierających rolę wychowawczą i edukacyjną szkoły,

n)   organizowanie w miarę możliwości szkoleń podnoszących kompetencje

osobowościowe i zawodowe nauczycieli.

o)  przygotowanie dzieci do realizacji obowiązku szkolnego i niezależnego 

      funkcjonowania w środowisku,

p) współdziałanie z rodziną, wspomagając ją w wychowaniu i przygotowaniu ich

     dziecka do nauki w szkole i niezależnego funkcjonowania,

§ 4

1.      Szkoła realizuje swoje cele i zadania, o których mowa w §3 poprzez uczestnictwo uczniów w zorganizowanym systemie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
i pozalekcyjnych oraz poprzez współpracę z rodzicami /opiekunami prawnymi/, organizacjami i innymi podmiotami mającymi wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży.

2.      W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana kadra, dążąca do ustawicznego podnoszenia swoich kompetencji osobowościowych i zawodowych. Szkoła efektywnie wspiera rozwój dzieci, zapewniając realizację celów i zadań w oparciu o:

a)       obowiązujące podstawy programowe,

b)      programy nauczania ,

c)       szkolny zestaw programów nauczania,

d)      indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne,

e)       program wychowawczy szkoły, 

f)       szkolny program profilaktyczny,

g)      wewnątrzszkolny system oceniania,

3.      Nauczyciele w powołanych zespołach opracowują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczna dla każdego ucznia.

4.      Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w oddziałach przedszkolnych Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczyciela.

5.      Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dopuszcza Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela.

6.      Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii: nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do pro­wadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, lub zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego.

 

§ 5

1.      Szkoła realizuje całokształt celów i zadań, zapewniając uczniom opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo w czasie zajęć, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, spełniając jednocześnie następujące warunki:

a)       podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych
za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów odpowiadają nauczyciele prowadzący
te zajęcia,

b)      w czasie przerw międzylekcyjnych, przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów na terenie obiektu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele pełniący dyżury,

c)       czas i miejsce dyżurów nauczycieli określa harmonogram dyżurów zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły,

d)      każdy nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z harmonogramem dyżurów oraz go przestrzegać,

e)       nauczyciel mający zastępstwo za innego nauczyciela przejmuje również jego dyżur,

f)       dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia
go przez innego nauczyciela; konieczność zejścia z dyżuru nauczyciel zgłasza wcześniej Dyrektorowi,

g)      dyżur musi być pełniony aktywnie; nauczyciele dyżurujący mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom,

h)     w razie zaistnienia wypadku nauczyciel zachowuje się wg ustalonej procedury zgodnej z odrębnymi przepisami,

i)     nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne pełni dyżur pomiędzy tymi zajęciami,

j)  w salach, w których występuje zwiększone ryzyko wypadku (informatyka, fizyka, chemia, technika, pracownia gastronomiczna, sala gimnastyczna i innych) opiekun sali opracowuje szczegółowy regulamin przepisów bezpieczeństwa i higieny, z którym zapoznaje uczniów,

k)   podczas realizacji zajęć praktycznej nauki zawodu na terenie placówek szkolenia praktycznego, opieka nad uczniami jest sprawowana przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu,

l)  podczas zajęć poza terenem szkoły odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia,

m) podczas wycieczek szkolnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele według odrębnych przepisów; odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów ponosi kierownik wycieczki wraz z nauczycielami,

n)   podczas imprez szkolnych, na których gromadzi się cała społeczność szkolna,  odpowiedzialnymi za uczniów są wychowawcy klas oraz nauczyciele, którzy
w tym czasie mają planowe zajęcia wynikające z tygodniowego planu pracy lub                  z przypisanego w tym dniu zastępstwa,

o)  po zakończeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniowie wymagający szczególnej opieki są odprowadzani do szatni lub do świetlicy szkolnej przez nauczyciela,

p)  nauczyciel świetlicy lub wyznaczona w tym celu przez Dyrektora Szkoły osoba kontroluje przejście uczniów, realizujących dojazd busami, do i ze szkoły. Zorganizowany dojazd uczniów do szkoły realizowany jest zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Na zajęciach edukacyjnych omawiane są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzone są lekcje z zakresu kształcenia komunikacyjnego.

3.    W celu zapobiegania zagrożeniom związanym z uzależnieniami uczniów szkoła tworzy szkolny program profilaktyki.

4.  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w szkole określa odrębny regulamin, który stanowi załącznik nr 2 do statutu.

5.   Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w oddziałach przedszkolnych określa odrębny regulamin, który stanowi załącznik nr 3 do statutu

 

ROZDZIAŁ III

 

Organy Szkoły

§ 6

1.      Organami Szkoły są:

a)       Dyrektor,

b)      Rada Pedagogiczna,

c)       Samorząd Uczniowski,

d)      Rada Rodziców.

§ 7

1.      Do zadań Dyrektora Szkoły należy kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz, a w szczególności:

a)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

b)   sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

c)   realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

d) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

e)   organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

f)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

g)    współdziałanie z organizacjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci  i młodzieży,

h)    odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów,

     2.    Dyrektor Szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie

             ucznia do innej szkoły zgodnie z § 46 pkt 3 Statutu.

3.   Dyrektor Szkoły może w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów zgodnie              

       z § 46 pkt 5 Statutu.

 

§ 8

1.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.

2.      Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

c)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 

§ 9

1.      Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

2.      Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia ustala zawody, w których kształci szkoła.

3.      Dyrektor powołuje i odwołuje Wicedyrektora i inne osoby na stanowiska kierownicze po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Organu Prowadzącego.

 

§ 10

 1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły
  w zakresie realizacji jej statutowych zadań.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Szkołę, z inicjatywy przewodniczącego albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 8. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej ( w razie potrzeby wyznaczony zastępca) oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie z siedmiodniowym wyprzedzeniem wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, za pomocą zarządzenia w księdze zarządzeń w pokoju nauczycielskim. W sytuacjach nadzwyczajnych zebranie Rady Pedagogicznej można zwołać w terminie krótszym niż 7 dni.
 9. Dyrektor Szkoły do 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

§ 11

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)   zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

b)   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,

d)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

e)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

f)   wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu    nieusprawiedliwionej nieobecności z jednego lub  wszystkich zajęć edukacyjnych,

g)  wyrażanie zgody na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał oceny niedostateczne z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

h)   promowanie ucznia raz w cyklu kształcenia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej,

i)   przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i uchwalanie go,

j)   ustalenie regulaminu swojej działalności,

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)  organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)  projekt Planu Finansowego Szkoły,

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród Starosty Powiatu, Kuratora  Oświaty,  Ministra Edukacji Narodowej, Dyrektora Szkoły oraz odznaczeń i innych wyróżnień,

d)  propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)  wybór kandydata na dyrektora jeśli postępowanie konkursowe nie da rezultatów,

f)   szkolny zestaw programów,

g)   propozycje Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia lub odwołania z kierowniczych funkcji w szkole,

h)  typowanie  przedstawicieli do prac w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły,

i)   typowanie przedstawiciela do udziału w pracy zespołu rozpatrującego odwołanie

  nauczyciela od ustalonej mu oceny pracy,

      j)   dodatkowe dni wolne od zajęć w danym roku szkolnym.

 

§ 12

1.  Rada Pedagogiczna uchwala Statut Szkoły oraz jego zmiany.

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem  o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 2. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 13

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do zachowania tajemnicy i nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli  i innych pracowników Szkoły.

 

§ 14

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, będąca reprezentacją ogółu rodziców /opiekunów prawnych/ uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą jednoosobowi przedstawiciele rad oddziałowych, wybrani w tajnych wyborach na zebraniu rodziców /opiekunów prawnych/ uczniów danego oddziału.
 3. Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu Rady Rodziców uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców (opiekunów prawnych). Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Rada Rodziców:

a)  organizuje formy aktywności rodziców /opiekunów prawnych/ na rzecz

wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,

b)  wspiera działalność statutową Szkoły, gromadząc fundusze z dobrowolnych

składek rodziców /opiekunów prawnych/ oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa   w ust.2.

5.      5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu
        sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły;

6.      Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 a)       Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
b)      Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców,

7.      Rada Rodziców opiniuje:

a)       program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub program wychowawczy szkoły,

b)      projekt planu finansowego składany przez Dyrektora Szkoły,

c)       pracę nauczycieli przy uzyskiwaniu stopnia awansu zawodowego.     

8.      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z  organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

§ 15

1.  Szkoła wypracowuje system współpracy z rodzicami /opiekunami prawnymi/ swoich podopiecznych poprzez:

a)       dążenie do systematycznej współpracy z rodzicami /opiekunami prawnymi/ 

w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,

b)      aktywizowanie rodziców /opiekunów prawnych/ i włączanie ich w różne działania,

c)       podejmowanie działań  na rzecz uczniów, tak by rodzice czuli się współgospodarzami szkoły,

d)      uwzględnianie potrzeb, opinii i oczekiwań rodziców dotyczących funkcjonowania Szkoły.

2.  W celu wymiany informacji dotyczących przebiegu procesu kształcenia i innych spraw bieżących, w Szkole organizuje się spotkania z rodzicami /opiekunami prawnymi/:

- stałe – po rozpoczęciu roku szkolnego i po zakończeniu I semestru,

- doraźne – nie rzadziej niż raz na kwartał,

- w formie indywidualnych kontaktów z poszczególnymi nauczycielami w innych terminach wcześniej ustalonych przez zainteresowane strony.

3. Mając na uwadze bliższe zapoznanie rodziców /opiekunów prawnych/ z pracą Szkoły oraz z pracą ich dzieci na poszczególnych zajęciach, organizuje się Dni Otwarte Szkoły.

4.   Rodzice /opiekunowie prawni/ mają prawo do:

a)       zapoznania się ze Statutem Szkoły,

b)      zapoznania się z Programem Nauczania, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym Szkoły i Programem Rozwoju Szkoły,

c)       zapoznania się z przepisami dotyczącymi systemu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

d)      zapoznania się z obowiązującymi w szkole regulaminami,

e)       uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego osiągnięć edukacyjnych, zachowania, oraz postępach w tym zakresie i przyczyn trudności  w nauce,

f)       uzyskiwania porad w sprawach nauczania, wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka.

5.  Rodzice /opiekunowie prawni/ zobowiązani są do:

a)    dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,

b)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne (niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji),

c)     zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

d)    usprawiedliwiania na bieżąco nieobecności dzieci na zajęciach,

e)   zgłaszania wychowawcy oraz pielęgniarce szkolnej chorób dziecka, szczególnie tych, które mogą mieć wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej pomocy,

f)    uczestniczenia w spotkaniach wywiadowczych.

 

§ 16

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin Samorządu uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski
  i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)    prawo do zapoznania się z programem nauczania,

b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

d)   prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,                             w porozumieniu  i za zgodą Dyrektora,

f)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

§ 17

 1. Rodzice /opiekunowie prawni/ i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia dzieci i młodzieży.
 2. Szkoła organizuje zebrania wszystkich rodziców, co najmniej raz w semestrze,
  na których:

a)   zaznajamia z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi
i opiekuńczymi,

b)  zaznajamia z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych.

 1. Wychowawcy klas organizują spotkania dla rodziców, na których:

a)   rzetelnie przedstawiają informacje na temat dzieci, ich zachowania, postępów                    i trudności w nauce oraz ich przyczyn,

b) informują i udzielają porad w sprawach wychowawczych oraz przedstawiają propozycje kolejnych etapów edukacji dzieci  i młodzieży.

 

§ 18

 1. Organy szkoły są niezależne, posiadają prawo swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą o Systemie Oświaty
  i Statutem Szkoły.
 2. Organy Szkoły współdziałają ze sobą w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły
  w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.
 3. Organy Szkoły wzajemnie informują się o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach poprzez:

a)       wymianę dokumentów,

b)      wspólne posiedzenia przedstawicieli.

 1. Organy Szkoły podejmują działania na rzecz rozwiązywania konfliktów wewnątrz szkoły;  w przypadku braku porozumienia, spory rozstrzyga organ prowadzący.
 2. Wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach
  i planowanych działaniach organizuje Dyrektor.
 3. Uchwały poszczególnych organów są jawne.
 4. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał i innych postanowień organów szkoły, niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły.
 5. Sprawy sporne pomiędzy organami szkoły rozstrzyga Dyrektor.
 6. W przypadkach, gdy jedną ze stron jest Dyrektor, organem rozstrzygającym spór jest, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Szkoły

 

§ 19

1.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy szkoły opracowany przez Dyrektora,  z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły,    w terminie wyznaczonym przez organ nadzorujący.

2.   Arkusz organizacji pracy Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę.

3.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji pracy Szkoły Dyrektor,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy plan   zajęć edukacyjnych określający organizację zajęć edukacyjnych.

4.    Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

5.    Grupy przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy na 35 dniowy urlop dla nauczycieli, który trwa od połowy lipca do końca sierpnia.

 

§ 20

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów, określonych szkolnym planem nauczania. Szkolny plan nauczania ustala Dyrektor Szkoły na podstawie ramowego planu nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin:

a)    obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)   zajęć religii/etyki,

c)    dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane w klasach łączonych. Dyrektor Szkoły dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania, z uwzględnieniem możliwości optymalnej realizacji przyjętych programów nauczania.
 2. Podział na grupy w klasach IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy  jest obowiązkowy:

a)    na zajęciach z wychowania fizycznego, oddzielnie dla dziewcząt
i chłopców, w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów
w oddziale szkoły, według obowiązujących przepisów,

b)  na zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej oraz na zajęciach edukacyjnych z języków obcych.

4.      Podział na grupy na zajęciach praktycznej nauki zawodu i na zajęciach wychowania do życia w rodzinie odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 § 21

1.      Liczba uczniów w oddziałach  powinna wynosić:

a)       w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim              
od 10 do 16,

b)    w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  i znacznym - od 6 do 8,

c)    w oddziale dla dzieci i młodzieży z autyzmem - od 2 do 4 uczniów,

d)    w grupie rewalidacyjno-wychowawczej - od 2 do 4 wychowanków,

e)   w oddziale przedszkolnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 10,

f)  w oddziale przedszkolnym dla dzieci z autyzmem, afazją, zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4,

2.   W oddziale, w którym jest co najmniej 1 uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną liczbę uczniów można obniżyć o 2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 1.a)  i  1.b). O doborze uczniów do oddziału decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne, w mniejszym stopniu wiek i lata nauki.

3.  W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Szkołę liczba dzieci   w oddziale przedszkolnym może być niższa od liczby określonej w ust. 1.e),1.f).

 

§ 22

1.      Czas trwania nauki wynosi:

a)   w Publicznej Szkole Podstawowej – 6 lat,

b)   w Publicznym Gimnazjum – 3 lata,

c)    w Zasadniczej Szkole Zawodowej – 3 lata,

d)      w Szkole Przysposabiającej do Pracy – 3 lata .

2. Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zgody rodziców ucznia. Decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły nie później niż w przypadku szkoły podstawowej - do końca lutego danego roku szkolnego w klasie III i VI, w przypadku gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej - do końca lutego w ostatnim roku nauki gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U. z 2012 r. poz. 204) stosuje się począwszy od pierwszego września 2012 roku w klasach I i IV szkoły podstawowej, w klasie I gimnazjum, w klasie I zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W pozostałych klasach stosuje się wcześniejsze przepisy. Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami/ ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną  

3.Kształcenie specjalne może odbywać się:

a)  na poziomie szkoły podstawowej – nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia,

b)  na poziomie gimnazjum – nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

c)   na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej –  nie dłużej niż do 24 roku życia,

d)   w oddziale przedszkolnym – od 3 do 6 r.ż.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

e)  w grupie rewalidacyjno-wychowawczej – od 3 r.ż; nie dłużej niż do 25 r.ż.

      4.   W szkole podstawowej może być zorganizowane wczesne wspomaganie rozwoju

           dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

§ 23

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
  się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym planie zajęć edukacyjnych.
 3. Godzina zajęć w grupie przedszkolnej trwa 60 minut.
 4. Dzienny czas pracy grupy przedszkolnej ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora Szkoły, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
 5. W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, korekcja wad mowy, korekcja wad postawy, integracja sensoryczna, terapia audiopsycholingwistyczna metodą Tomatisa, terapia metodą Biofeedback, komunikacja alternatywna i wspomagająca, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne, zgodnie z potrzebami i możliwościami szkoły w oparciu o orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w szczególnych przypadkach skierowanie lekarskie. 
 6. Zajęcia edukacyjne w oddziałach dla z uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, realizowane są według obowiązujących programów nauczania i indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych, opracowywanych przez nauczycieli uczących danego ucznia, na wszystkich etapach edukacyjnych, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych  i edukacyjnych uczniów.
 7. Zajęcia edukacyjne w oddziałach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym realizowane są w oparciu o podstawę programową oraz indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne opracowywane przez nauczycieli uczących danego ucznia na wszystkich etapach edukacyjnych z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych  i edukacyjnych uczniów.
 8. Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim organizuje
  się zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze wg odrębnych przepisów.
 9. Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” realizuje się zgodnie z odrębnymi przepisami
 10. W szkole prowadzona jest nauka religii zgodnie z odrębnymi przepisami. Uczniom, których rodzice /opiekunowie prawni/ lub którzy sami wyrażają takie życzenie, szkoła organizuje lekcje etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego. Nie są objęci nauką religii lub etyki uczniowie, którzy wedle oświadczenia rodziców lub ich samych, pobierają naukę religii poza systemem oświaty lub świadomie z niej rezygnują.
 11. W szkole mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez Dyrektora Szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 12. Zajęcia praktyczne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone
  na terenie innej jednostki organizacyjnej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą, a daną  jednostką.
 13. Uczniom z upośledzeniem umysłowym, przewlekle chorym z dysfunkcją ruchu, innymi sprzężeniami, autyzmem uniemożliwiającymi uczęszczanie do szkoły, organizuje się nauczanie indywidualne, na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 24

1.      W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, służąca realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, rozwijaniu potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.      Biblioteka bierze udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z nauczycielami przedmiotów oraz prowadzenie zajęć.

3.      Biblioteka współpracuje z Biblioteką Pedagogiczną, Miejską Biblioteką Publiczną
i innymi instytucjami pozaszkolnymi poprzez:

a)  organizację imprez czytelniczych i spotkań autorskich,

b)  wyrabianie u uczniów nawyku korzystania z różnych bibliotek,

c)   wypożyczeń międzybibliotecznych.

4.      Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcje:

a)  edukacyjną,   

b)   opiekuńczo- wychowawczą,

c)    kulturalno- rekreacyjną.

5.  Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w kąciku czytelniczym, bądź wypożyczenie ich poza bibliotekę.

6.    Czas pracy biblioteki umożliwia dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
i po ich zakończeniu.

7.     Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa Regulamin Biblioteki.

8.     Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor.

 § 25

 1. W szkole działają świetlice, których organizację i zasady działania określa Regulamin Świetlicy.
 2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdu  do Szkoły.
 3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców /opiekunów prawnych/.
 4. Świetlica szkolna jest czynna w godz. od 6.30 do 16.00.
 5. Wychowawcy świetlicy:

a)  współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas, rodzicami /opiekunami prawnymi/

b)  pomagają uczniom w odrabianiu zadań domowych i nauce własnej,

c)   rozwijają zainteresowania i umiejętności uczniów,

d)  wdrażają do samodzielności i aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

§ 26

1. W Szkole działa stołówka szkolna, której zasady funkcjonowania określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 § 27

 1. W Szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy ekonomiczni, administracyjni
   i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 

§ 28

 1. Prawa i obowiązki nauczycieli określają aktualnie obowiązujące przepisy ustaw i akty wykonawcze wydane na ich podstawie.

 § 29

 1. W Szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora. Powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego Szkołę. Szczegółowy zakres obowiązków            i kompetencji Wicedyrektora określa Dyrektor Szkoły.
 2. Do zadań Wicedyrektora w szczególności należy:

a)   przygotowanie projektów dokumentów organizacyjnych Szkoły, m.in.: Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, Tygodniowego Rozkładu Zajęć Szkolnych, opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli, Kalendarza Imprez Szkolnych, informacji o stanie pracy Szkoły w zakresie mu przydzielonym,

b)    czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczego
i opiekuńczego,

c)    organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

d)    prowadzenie właściwej dokumentacji szkolnej,

e)    prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

f)    nadzorowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez uczniów,

g)   czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów na terenie szkoły i wokół budynku szkoły,

h)    dbanie o dyscyplinę pracy nauczycieli,

i)     pełnienie funkcji Dyrektora w przypadku jego nieobecności,

j)     wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.

 1. Za zgodą organu prowadzącego Dyrektor, w ramach posiadanych środków finansowych, może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze.

 § 30

1.      Nauczyciele szkoły prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem w szczególności jest:

a)  prowadzenie kompleksowej diagnozy prognostycznej i ukierunkowanej na wieloprofilowe wspomaganie rozwoju dziecka,

b)   ustalanie zestawu programów nauczania, w tym indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb,

c)  zorganizowanie systematycznej współpracy w celu uzgadniania jednolitych sposobów realizacji programów nauczania i wychowania oraz innych ustaleń.

2. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe, zgodnie z potrzebami Szkoły. Pracą zespołu kieruje lider powołany przez Dyrektora.

 

§ 31

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem, a w szczególności za:

a)  bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów powierzonych jego opiece,

b)  kontrolę obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i niezwłoczne reagowanie na nieusprawiedliwioną nieobecność,

c)   dogłębne poznanie swoich uczniów, w tym potrzeb i możliwości, wyników badań specjalistycznych, diagnozy,

d)  przygotowanie i efektywne realizowanie planów pracy, programów edukacyjno-terapeutycznych, na podstawie obowiązujących aktualnie wymogów i standardów szkolnych,

e)    indywidualizację nauczania, zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi i edukacyjnymi uczniów,

f)   otaczanie szczególną opieką i udzielanie profesjonalnego wsparcia dzieciom, które wymagają pomocy w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej,

g)  realizowanie ustalonych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzanie sprawdzianów  i egzaminów,

h)   aktywne współuczestniczenie w realizacji planu pracy szkoły,

i)    aktywną i systematyczną współpracę z innymi nauczycielami uczącymi danego ucznia czy zespół klasowy,

j)  systematyczne współdziałanie z rodzicami /opiekunami prawnymi/ w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki,

k)    ustawiczne podnoszenie poziomu swoich kompetencji zawodowych i osobowościowych,

l)     wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, a wynikających
z organizacji pracy Szkoły.

 1. Nauczyciel odpowiada za:

a)   prawidłowo prowadzoną dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki,

b)  przestrzeganie procedury postępowania przy zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku uczniowskiego lub w wypadku pożaru,

c)   zniszczenie lub utratę majątku wyposażenia szkolnego przydzielonego mu przez Dyrektora Szkoły, a wynikającego z nieporządku, braku nadzoru i braku zabezpieczenia,

d)    uchybienia godności zawodu nauczyciela lub jego obowiązkom.

 

§ 32

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi, uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
  a w szczególności:

a)  poznawanie potrzeb, możliwości rozwojowych i edukacyjnych każdego ucznia,

b)   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

c)   przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie,

d)   podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych,

e)   interwencja w sytuacjach kryzysowych wymagających szczególnych oddziaływań wychowawczych,

f)   dokonywanie bieżącej analizy postępów w nauce uczniów i organizowanie pomocy dydaktycznej uczniom mającym trudności,

g)  współdziałanie z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły w celu uzgadniania               i koordynowania oddziaływań wobec pojedynczego ucznia lub zespołu klasowego,

h)  współdziałanie z rodzicami /opiekunami prawnymi/ dzieci w celu ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, wymiany informacji na temat funkcjonowania ucznia i jego zachowania oraz w oddziaływaniach profilaktycznych. 

 1. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące prawidłowego prowadzenia dokumentacji powierzonego oddziału klasowego.
 2. Wychowawca czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego i frekwencją uczniów.
 3. Dyrektor Szkoły powierza opiece jednemu lub dwóch nauczycieli grupę przedszkolną zależnie od czasu pracy lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców /opiekunów prawnych/. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel grypy przedszkolnej opiekował się nią przez cały czas uczęszczania do niej dzieci.

§ 33

W Szkole istnieje możliwość zatrudnienia psychologa szkolnego, do zadań którego należy:

a)   dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

b)   prowadzenie diagnostycznych badań psychologicznych uczniów,

c)    prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i rozwojowych dla uczniów,

d)    udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,

e)   udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w gromadzeniu i opracowaniu informacji o uczniu, współdziałanie w opracowaniu  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

f)     udzielanie porad uczniom przy rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, z rówieśnikami,

g)    przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego dzieci
i młodzieży,

h)   wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów do odpowiednich sądów dla nieletnich,

i)  współudział w opracowaniu programu rozwoju szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej i profilaktycznej,

j)    współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami opieki         i wychowania.

§ 34

      1.  W Szkole istnieje możliwość zatrudnienia pedagoga szkolnego.

           Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

a)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
trudności i  niepowodzeń szkolnych,

b)   określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów,   rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli,

d)    podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku  do uczniów, z udziałem rodziców /opiekunów prawnych/ i nauczycieli,

e)    wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

f)    planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,  rodziców /opiekunów prawnych/ i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

g)  wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów do odpowiednich sądów dla nieletnich.

 

 § 35

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej. Do ich zadań w szczególności należy:

a)  kwalifikowanie dzieci na zajęcia rewalidacyjne w porozumieniu z innymi nauczycielami,

b)  diagnozowanie możliwości i trudności uczniów pod kątem profilu prowadzonych zajęć,

c)   utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami pracującymi
z dzieckiem, w celu wspólnego opracowywania kierunków pracy z dzieckiem, wymiany informacji dotyczących postępów i trudności oraz stosowanych metod
i form pracy,

d)   opracowywanie i w razie konieczności modyfikowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla poszczególnych uczniów,

e)   dbanie o właściwy poziom zajęć, adekwatnie do możliwości i potrzeb dziecka
w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,

f)   analizowanie postępów i trudności w rewalidacji,

g)   systematyczna współpraca z domem rodzinnym dziecka,

h)   prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 36

1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz.

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

a)  opracowanie regulaminu biblioteki szkolnej i czuwanie nad jego przestrzeganiem,

b)   gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

c)   udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i innych,

d) rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów poprzez prowadzenie rozmów o książkach, zachęcanie do czytelnictwa, poradnictwo czytelnicze,

e)  prowadzenie lekcji bibliotecznych,

f)   zakup książek i lektur,

g)   dbanie o stan księgozbioru, jego wygląd i zabezpieczenie,

h)   dbanie o estetykę i właściwy wystrój biblioteki,

i)    prowadzenie dokumentacji biblioteki i dziennika zajęć biblioteki,

j)    prowadzenie działalności informacyjnej poprzez informowanie nauczycieli
i rodziców o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa na zebrania Rady Pedagogicznej i zebrania wywiadowcze z rodzicami,

k)  uzgadnianie z Dyrektorem propozycji dotyczących rozwoju biblioteki, planu
i organizacji pracy biblioteki,

l)    współpraca z biblioteką pedagogiczną, miejską biblioteką publiczną
i innymi instytucjami pozaszkolnymi poprzez  organizację imprez czytelniczych i spotkań autorskich, wyrabianie u uczniów nawyku korzystania z różnych bibliotek,

m)  stosowanie właściwych sobie metod i środków w dążeniu do tego, aby biblioteka pełniła funkcje dydaktyczną, opiekuńczo- wychowawczą i kulturalno- rekreacyjną.

Rozkład czasu pracy i szczegółowy przydział czynności nauczyciela bibliotekarza określa Dyrektor Szkoły.

 

§ 37

1.      W świetlicy szkolnej zatrudniony jest wychowawca świetlicy. Odpowiada on przede wszystkim za:

a)   całokształt pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej  świetlicy,

b)   bezpieczeństwo i zdrowie uczniów przebywających w świetlicy,

c)    przejęcie opieki nad dziećmi od nauczycieli prowadzących z nimi ostatnie zajęcia edukacyjne,

d)  przekazywanie dziecka rodzicowi /opiekunowi prawnemu/ lub innej osobie dorosłej upoważnionej wcześniej  przez rodziców na piśmie,

e)  przejęcie opieki nad uczniami dowożonymi busami i koordynowanie bezpiecznego odjazdu uczniów busami ze szkoły. 

2.      Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:

a)    troska o warsztat pracy, aktualny wystrój sali, wyposażenie świetlicy w pomoce  i środki dydaktyczne,

b)   współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas i innymi pracownikami Szkoły,

c)    współpraca z rodzicami /opiekunami prawnymi/,

d)   wspólne z uczniami i ich rodzicami planowanie i organizowanie różnych form życia zespołowego, zabaw, dyskotek, inscenizacji i przedstawień,

e)    realizacja treści wychowawczych, zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i programem profilaktycznym,

f)    prowadzenie dziennika zajęć świetlicy oraz innej dokumentacji świetlicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

                                                                          § 38

1.      W oddziałach szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasach I-IV zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V i VI.

1a.W uzasadnionych przypadkach w gimnazjach specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela.

2.  W grupach rewalidacyjno-wychowawczych istnieje możliwość zatrudnienia pomocy nauczyciela.

3. W grupie przedszkolnej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela. 

4.  Wymiar zatrudnienia oraz obowiązki pomocy nauczyciela regulują odrębne przepisy.

5.  W szkole możliwe jest zatrudnienie innych specjalistów, za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 39

1.      W szkole zatrudnia się pracowników ekonomicznych, do zadań których należy:

a)  prowadzenie rachunkowości w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)  prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującym prawem,

c)  bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań,

d)  sporządzanie sprawozdań i informacji o realizacji planu finansowego szkoły,

e)  opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Szkoły, a dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

 

§ 40

1.      W Szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi, do zadań których należy w szczególności:

a)   prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników szkoły,

b)   prowadzenie obsługi technicznej i administracyjnej szkoły,

c)   utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach szkoły.

                                                  

ROZDZIAŁ VI

 Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

 

§ 41

Zasady oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów ujęte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Uczniowie Szkoły  i ich Rodzice

 

§ 42

 1. Zasady i tryb kwalifikowania dzieci i młodzieży do Szkoły określają odrębne przepisy.
 2. Do Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych może być przyjęte dziecko na podstawie aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, na wniosek rodziców /opiekunów prawnych/, sądu oraz skierowania wydanego przez Starostę właściwego do miejsca zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

§ 43

 1. Uczeń ma prawo do:

a)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, dostosowanego do swoich potrzeb i możliwości rozwojowych,

b) bezpiecznego pobytu w Szkole, ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania jego godności,

c)   życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcenia,

d)   korzystania z pomieszczeń i terenów szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,

e)   znajomości wewnątrzszkolnego i przedmiotowych systemów oceniania,

f)    wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w Szkole,

g)   uczestnictwa w kołach zainteresowań i innych zajęciach w celu rozwijania zainteresowań i zdolności,

h)  swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych; jeśli nie narusza tym dobra innych osób
i nie uwłacza niczyjej godności,

i)    dyskrecji w sprawach osobistych, stosunków rodzinnych,

j)    korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

k)   obiektywnej i jawnej oceny,

l)    informacji o terminach sprawdzianów wiadomości,

m)  wykorzystania w pełni na wypoczynek przerw międzylekcyjnych oraz ferii zimowych i letnich,

n)    opieki zdrowotnej – higienistki szkolnej,

 1. Uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora Szkoły, jeżeli uważa,
  że jego prawa zostały naruszone.

 

§ 44

1.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Statucie,
a w szczególności:

a)  punktualnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły.

b)  usprawiedliwienia przez rodzica / prawnego opiekuna/ nieobecności na zajęciach       w formie ustnej lub pisemnej w ciągu 3 dni od powrotu na zajęcia lekcyjne. Rodzic /opiekun prawny/ powinien powiadomić nauczyciela o przyczynie dłuższej nieobecności ucznia w szkole.  Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w wyjątkowych przypadkach powinno być poświadczone przez lekarza.

c)   przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa,

d)  przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia,

e)  mieć odrobione zadania domowe, nosić przybory szkolne, a ich brak zgłaszać przed lekcją,

f)   szanować symbole narodowe i religijne,

g)  dbać o wspólne dobro, ład i porządek na terenie i wokół Szkoły oraz o jej mienie, a w razie celowego zniszczenia ponosić odpowiedzialność (sposób naprawienia szkody określa każdorazowo dyrektor i nauczyciel odpowiedzialny za uszkodzony sprzęt),

h)  przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, pracowników szkoły i innych osób na terenie i poza szkołą,

i)   zmieniać obuwie w szatni szkolnej,

j)    dbać o higienę osobistą i estetykę ubioru,

k)   dbać o kulturę języka w szkole i poza szkołą,

l)     godnie zachowywać się w miejscach publicznych,

m)  noszenia na terenie szkoły schludnego  i estetycznego stroju

2.Uczniowi zabrania się:

a)  noszenia kolczyków i biżuterii stanowiących zagrożenie,

b)  wyzywającego makijażu, 

c)  noszenia krótkich bluzek i spódnic, ubiorów prowokacyjnych, nakryć głowy  noszonych podczas zajęć,

d) wulgarnych i prowokacyjnych napisów na odzieży, torbach i plecakach, emblematów propagujących treści antywychowawcze i znieważające symbole narodowe,

e)  samowolnego filmowania, robienia zdjęć, nagrywania dźwięku podczas pobytu ucznia w szkole,  

3.   Uczeń ma obowiązek chronić własność prywatną przed zniszczeniem lub kradzieżą,

4.   Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież przyniesionego przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego.  

5.  W Szkole obowiązuje całkowity zakaz używania podczas zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych będących własnością ucznia,

6.  Nauczyciel ma prawo odebrać w/w sprzęt, który jest używany podczas zajęć lekcyjnych, a następnie zdeponować go (po uprzednim wyłączeniu) w obecności ucznia u dyrektora szkoły

7.   Zdeponowany sprzęt zwracany jest rodzicowi /opiekun prawny/ ucznia.

 

§ 45 

 1.  Uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody za:

a)  celujące i bardzo dobre wyniki w nauce,

b)   wzorową postawę wobec obowiązków szkolnych, rówieśników i dorosłych,

c)    bardzo dobrą frekwencję,

d)    osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych,

e)    działalnością społeczną na rzecz klasy,  szkoły i środowiska

 2.  Nagroda może być udzielona w formie:

a)  pochwały przez wychowawcę,

b)   pochwały przez Dyrektora,

c)   listu pochwalnego wychowawcy lub Dyrektora do rodziców(opiekunów prawnych),

d)   nagrody rzeczowej,

e)   dyplomu uznania,

f)    nagrody organu prowadzącego Szkołę.

3. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek wychowawcy, nauczycieli, Dyrektora,

     organizacji szkolnych.

4. Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może 

       postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

 

§ 46

1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, a w szczególności za:

a)  lekceważenie i zaniedbywanie nauki i innych obowiązków szkolnych,

b)   opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

c)    naruszanie porządku szkolnego,

d)   oceny niedostateczne i brak chęci ich poprawienia,

e)   lekceważenie wychowawcy, nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

f)    używanie wulgaryzmów w stosunku do: kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

g)   opuszczanie terenu szkolnego podczas przerw,

h)   wnoszenie na teren szkolny środków zagrażających życiu i zdrowiu,

i)     palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających,

j)     lekkomyślne narażanie życia i zdrowia własnego i innych,

k)   niewłaściwe zachowanie się poza szkołą, a przede wszystkim zachowanie sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

2.  Kara może być udzielona w formie:

a)   upomnienia wychowawcy klasy,

b)    upomnienia Dyrektora Szkoły,

c)    przeniesienia do równoległej klasy,

d)    przeniesienia ucznia do innej Szkoły,

3. Uczeń, na wniosek Dyrektora Szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły za:

a)   dopuszczenie się chuligańskich wybryków w Szkole lub poza Szkołą,

b)    spożywanie i rozprowadzania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,

c)    nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach edukacyjnych przekraczającą  połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w Szkolnym Planie Nauczania. 

4.W przypadku przeniesienia ucznia do innej placówki decyzją Kuratora Oświaty, na wniosek rodzica lub decyzją sądu Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

5. Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów  który ukończył 18-ty rok życia i nie podlega obowiązkowi szkolnemu.

6. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić za: 

a)   zniszczenia mienia osób fizycznych i placówki,

b)   wulgarne zachowanie z użyciem siły wobec pracownika szkoły, nauczyciela lub kolegi.

c)    spożywanie, rozprowadzanie narkotyków i alkoholu,

d)  nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach edukacyjnych przekraczającą połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania,

e)    naganną ocenę  klasyfikacyjną z zachowania i niedostateczne  oceny  klasyfikacyjne 

z zajęć edukacyjnych, uniemożliwiające kontynuację nauki na danym etapie  edukacyjnym.

     7.   Uczeń może być ukarany tylko jedną karą za jedno przewinienie.

8.  Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków uczniowskich, stopień winy i dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków.

9.   Uczeń lub jego rodzice, opiekunowi prawni mają prawo odwołać się od kary do

Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni od jego otrzymania.

10.  O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania decyduje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii wychowawcy .

11.  Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni roboczych od złożenia odwołania, a jego decyzja jest ostateczna 

12.  W przypadku odrzucenia odwołania, o którym mowa powyżej uczeń lub jego rodzice, opiekunowie prawni maja prawo odwołać się do Kuratora Oświaty.

 

§ 47

1.      Szkoła informuje rodziców /opiekunów prawnych/ ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 48

1.  Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z  odrębnymi przepisami.

2.   Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych używa pieczęci wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającej nazwę zespołu.

3.  Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły.

4.  Pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół nie zawiera nazwy tego zespołu.

§ 49

1.  Organ prowadzący może nadać imię każdej szkole wchodzącej w skład zespołu szkół, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2.Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 50

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 51

Szkoła jest jednostką budżetową.

§ 52

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

Statut Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 29.04.2013 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

Statut Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli wchodzi w życie z dniem uchwały Rady Pedagogicznej.

 

 

Stalowa Wola  29.04. 2013r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół