Ogólny schemat kontroli stacji kontroli pojazdów

OGÓLNY SCHEMAT KONTROLI STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Ogolny schemat kontroli osrodkow szkolenia kierowcow

 

Art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1829, z późn. zm.) stanowi, iż organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie

podmiotowej ogólny schemat procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 128) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta. W ramach wykonywanego nadzoru organ ten

co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów. Kontrola merytoryczna działalności

gospodarczej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów przeprowadzana jest na zasadach

określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829,

z późn. zm.). Powyższe wynika z art. 83c ustawy - Prawo o ruchu drogowym stanowiącym, że do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli

pojazdów obejmuje sprawdzenie, zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt. 1 lit a - c ustawy Prawo o ruchu drogowym,

następujących elementów:

  • zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym;
  • prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów;
  • prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 

Przygotowanie i przebieg kontroli

 

1) Pisemne zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, przesyłane na adres siedziby przedsiębiorcy, za potwierdzeniem odbioru (wyjątki od tej zasady określone zostały

w art. 79 ust. 2 i 3 ustawy o swobodzie działalności regulowanej).

Zawiadomienie zawiera:

o oznaczenie organu;

o datę i miejsce jego wystawienia;

o oznaczenie przedsiębiorcy;

o wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;

o podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

 

2) Uzyskanie upoważnienia do kontroli przez wyznaczonego pracownika lub pracowników

Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

Upoważnienie zawiera:

o wskazanie podstawy prawnej;

o oznaczenie organu kontroli;

o datę i miejsce wystawienia;

o imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego

legitymacji służbowej;

o oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą;

o określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

o wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;

o podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

o pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

 

3) Wszczęcie kontroli (podjęcie czynności) może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 dni (wyjątek

stanowi wniosek przedsiębiorcy w tym zakresie) i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia

doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli

wymaga ponownego zawiadomienia.

 

4) Podjęcie czynności kontrolnych następuje po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego

upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po

doręczeniu imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Kontrolowany otrzymuje jeden egzemplarz upoważnienia, potwierdzając jego otrzymanie na drugim egzemplarzu,

który następnie zostanie włączony do akt kontroli.

 

5) Po okazaniu upoważnień oraz legitymacji służbowych, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie

okazać kontrolującemu książkę kontroli, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy. Może być ona

prowadzona w postaci:

o papierowej – przez udostępnienie jej oryginału albo kopii odpowiednich jej fragmentów, albo

o elektronicznej – przez zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej

treścią i dokonanie wpisu albo wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona

jest książka kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli.

 

6) Czynności kontrolne nie mogą wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu oraz innych

przepisach prawa.

 

7) Dokonanie czynności kontrolnych następuje w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego

upoważnionej. Zasady tej nie stosuje się w przypadkach gdy:

 

o ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;

o przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia,

przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia

dowodów jego popełnienia;

o kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

o przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska

naturalnego.

Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go

w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby

przez niego upoważnionej albo niewykonania przez kontrolowanego obowiązku pisemnego wskazania osoby

upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności

innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz

publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

 

8) Czynności przeprowadzane są w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności

gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności

gospodarczej przez kontrolowanego. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą przedsiębiorcy możliwe

jest dokonanie niektórych czynności kontrolnych w siedzibie organu kontroli.

 

9) Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym

nie może przekraczać:

 

o w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;

o w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;

o w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;

o w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Wyjątki od tej zasady określone zostały w ustawie o swobodzie działalności regulowanej.

 

10) Po zakończeniu czynności kontrolnych następuje sporządzenie protokołu z kontroli. Zostaje on

podpisany przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważnioną oraz kontrolującego,

działającego w imieniu organu nadzoru.

Protokół przygotowywany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden przeznaczony jest dla

kontrolowanego przedsiębiorcy, a drugi – do włączenia do akt kontroli.

 

11) Przedsiębiorca ma m. in. następujące prawa. Może on wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania

przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79–79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz

art. 83 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 84d ustawy. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu

podejmującego i wykonującego kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie

kontrolującego. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ

kontroli. Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesienie sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu powoduje

wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli, którego sprzeciw dotyczy, z chwilą doręczenia

kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, a w przypadku

wniesienia zażalenia do czasu jego rozpatrzenia.