Informacja z realizacji zadań Referatu Kontroli za 2012 rok

Normal 0 21 Normal 0 21 Normal 0 21

K. 0643.1.2013                                                                                                             Stalowa Wola, 1.02.2013r.

 

 

 

 

 

Informacja

 

 

z realizacji zadań Referatu Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

 

 

I.                    Referat Kontroli w analizowanym okresie zajmował się realizacją  następujących
           zadań:

 

 

 

 

 

1.          Gromadzenie i aktualizowanie przepisów z zakresu spraw zaliczanych do kompetencji w/w Referatu oraz analiza wszelkich zmian występujących  w przepisach prawnych  i zapoznawanie się z nimi na bieżąco.

2.          Gromadzenie orzecznictwa związanego z tematyką przepisów dotyczących zadań Referatu.

3.          Analiza przepisów dotyczących poszczególnych jednostek organizacyjnych.

4.          Przygotowywanie planów i tez do kontroli.

5.          Przeprowadzenie kontroli w jednostkach powiatowych oraz analiza dokumentów przedstawionych do kontroli.

6.          Sporządzanie protokołów i sprawozdań zawierających analizę i ustalenia    z kontroli.

7.          Przeprowadzenie narad pokontrolnych w jednostkach, w których prowadzono kontrole  i omówienie protokołów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stwierdzone nieprawidłowości.

8.          Opracowanie projektów zaleceń pokontrolnych.

9.          Monitoring zaleceń pokontrolnych - poprzez analizę realizacji zaleceń pokontrolnych  w trakcie kontroli sprawdzającej oraz gromadzenie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

10.      Analiza przyczyn występowania negatywnych zjawisk w kontrolowanych jednostkach  i poszukiwanie propozycji dotyczących sposobu wyeliminowania ich.

11.      Ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.

12.      Udzielenie instruktażu i wyjaśnień dla pracowników kontrolowanych jednostek.

 

 

II.           W 2012r. pracownicy Referatu Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej  Woli przeprowadzili ogółem 38 kontroli.

 

1.      W trzech przypadkach, kontrole były prowadzone równocześnie w 2 placówkach, ponieważ placówki te były nadzorowane przez jeden organ – tj. Spółki z o.o., a dotyczyło to szkół niepublicznych.

2.      W 2012r. kontrole były prowadzone w  jednostkach organizacyjnych Powiatu,  w niepublicznych szkołach              o uprawnieniach szkół publicznych, otrzymujących dotacje ze środków budżetu Powiatu oraz placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenia .

3.      W 2012r. przeprowadzono  następujące rodzaje kontroli:

-      dwie kompleksowe , w których uczestniczyli pracownicy z następujących Wydziałów Starostwa Powiatowego        w    Stalowej Woli : Wydział Inwestycji i Mienia, Wydział Budżetu i Finansów, Wydział EKZ, Wydział Organizacji  i  Zarządzania Kryzysowego oraz Referat Kontroli,

-      dwadzieścia cztery problemowych,

-      dwanaście sprawdzających, z których sporządzono 4 protokoły i 8 sprawozdań. Sprawozdania były sporządzane w tych przypadkach, gdzie wszystkie zalecenia zostały  w pełni zrealizowane.

 

 

III.        Kontrole przeprowadzono w następujących jednostkach organizacyjnych:

 

 

Lp.

Nazwa jednostki

Rodzaj Kontroli

Ilość zaleceń pokontrolnych

1.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Kompleksowa

2

2.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Sprawdzająca

0

3.

Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych

Kompleksowa

4

4.

Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych

Sprawdzająca

0

5.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Problemowa

0

6.

NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych , Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Szansa”

Sprawdzająca

0

7.

NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych , Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Szansa”

Problemowa

6

8.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”

Problemowa

0

9.

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Problemowa

3

10.

Liceum Ogólnokształcące oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zaklikowie

Problemowa

3

11.

Liceum Ogólnokształcące oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zaklikowie

Sprawdzająca

0

12.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Sprawdzająca

0

13.

ZS Ponadgimnazjalnych Nr1

Problemowa

0

14.

ZS Ponadgimnazjalnych Nr1

Sprawdzająca

0

15.

Zespół Placówek Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego  „Oratorium”

Problemowa

2

16.

Dom Dziecka

Problemowa

2

17.

Dom Dziecka p.n. „Ochronka”

Problemowa

1

18.

Dom Dziecka p.n. „Ochronka”

Sprawdzająca

0

19.

Centrum Edukacji Zawodowej

Problemowa

0

20.

Centrum Edukacji Zawodowej

Sprawdzająca

0

21.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”

Problemowa

1

22.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

Problemowa

0

23.

CKUiODiDZ

Problemowa

3

24.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące oraz Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”.

Problemowa

2

25.

Zarząd Dróg Powiatowych

Problemowa

4

26.

Zarząd Dróg Powiatowych

Sprawdzająca

0

27.

ZS Ponadgimnazjalnych Nr 3

Problemowa

0

28.

Dom Pomocy Społecznej

Problemowa

0

29.

Dom Pomocy Społecznej

Sprawdzająca

0

30.

Powiatowy Urząd Pracy

Problemowa

0

31.

Powiatowy Urząd Pracy

Sprawdzająca

0

32.

ZS Nr 6 Specjalnych

Problemowa

1

33.

Samodzielny Publiczny ZZOZ

Problemowa

1

34.

ZS Ponadgimnazjalnych Nr 2

Problemowa

3

35.

ZS Ponadgimnazjalnych Nr 2

Sprawdzająca

0

36

Zakład Pielęgnacyjno -Opiekuńczy

Problemowa

0

37.

Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” oraz  Policealna Szkół Ochrony Zdrowia „ Promed - Omega”  (Kielce)

Problemowa

0

38.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Problemowa

0

 

 

 

IV.         W jednostkach organizacyjnych Powiatu, placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenia  oraz w niepublicznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących dotację ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego, przeprowadzono kontrole na następujące tematy:

 

1.          Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce.

2.          Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

3.          Prawidłowość gospodarowania Funduszem Płac.

4.          Realizacja zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli.

5.          Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi – ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiedzialność materialną pracowników .

6.          Prawidłowość opracowania i stosowania przepisów wewnętrznych w jednostce.

7.          Prowadzenie akt osobowych pracowników i określenie ich zakresów czynności.

8.          Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

9.          Prawidłowość naliczania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

10.       Realizacja wydatków z planu finansowego.

11.       Prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli        w   2011 i 2012 roku.

12.      Prawidłowości przeprowadzania procedury zatrudniania pracowników oraz organizacji staży.

13.      Kontrola działalności Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Stalowej Woli, realizującego zadania          z  zakresu wieloprofilowej terapii dzieci  niepełnosprawnych, pomoc rodzicom tych dzieci oraz realizacja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki dzieci  i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami:  w zakresie   prawidłowości wydatkowania  środków finansowych otrzymanych             z  budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2011r.

14.      Kontrola działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli w zakresie   prawidłowości wydatkowania  środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2011r.

15.      Kontrola w „Oratorium” , prowadzącym wielofunkcyjny zespół placówek opiekuńczo - wychowawczych                  w Stalowej Woli,  w zakresie   prawidłowości wydatkowania  środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2011r.

16.      Prawidłowość sporządzania i zawierania umów dotyczących usług.

17.      Realizacja zadań związanych z prowadzeniem składnicy akt w jednostce.

18.      Realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących przeprowadzania inwentaryzacji.

 

W większości kontrolowanych  jednostek  były  realizowane dwa, trzy lub cztery tematy kontroli. Sprawdzano             i analizowano dokumenty i przepisy związane z zagadnieniami wynikającymi z tych tematów .

 

 

V.      Efekty przeprowadzenia kontroli.

 

1.      Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych  / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, dotyczących nadzoru  i kontroli w zakresie spraw finansowo-księgowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz innych kontrolowanych placówkach.

 

2.      Bezpośrednim efektem z przeprowadzenia kontroli były protokoły (30), sprawo-zdania (8) oraz zalecenia pokontrolne (38).

 

3.      Równocześnie w trakcie przeprowadzenia kontroli lub po jej zakończeniu udzielano instruktażu, udostępniano aktualnie obowiązujące przepisy z zakresu kontrolowanych zagadnień oraz wzory niektórych dokumentów opracowane przez pracowników Referatu Kontroli w Starostwie Powiatowym.

 

4.      Po zakończeniu kontroli były organizowane narady z Kierownikiem i Głównym Księgowym kontrolowanej jednostki i zainteresowanymi pracownikami, w trakcie  których omawiano:

-          treść ustaleń zawartych w protokołach,

-          stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości.

 

5.      Prowadzony jest monitoring realizacji zaleceń, a tym samym wykorzystania wyników kontroli poprzez żądanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne oraz prowadzenie kontroli sprawdzających.

 

6.      Po przeprowadzonych kontrolach przekazano do jednostek organizacyjnych  Powiatu następujące zalecenia pokontrolne:

 

1/      Przestrzegać bezwzględnie przepisy ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. W 2012 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 6 pracowników projektu  oraz dla członków rodziny zmarłego pracownika niezgodnie z art. 5 ust.2  w/w ustawy.

2/      Uaktualnić w jednostce przepisy  kancelaryjno - archiwalne tj.:

-         „Instrukcję Kancelaryjną”

-         „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt”

-         „Instrukcję organizacji  i zakresu działania Składnicy Akt”

 

w/w przepisy wewnętrzne należy wprowadzić w życie Zarządzeniami Dyrektora, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Archiwum Państwowe. 

 

 

3/      W celu uporządkowania dokumentacji niearchiwalnej należy podjąć następujące działania:

a)      Opisać teczki zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,

b)      Zaprowadzić i stosować w jednostce środki ewidencyjne związane z prowadzeniem Składnicy Akt takie  jak:

-        spisy zdawczo -  odbiorcze,

-        wykaz spisów zdawczo – odbiorczych, 

-        karty  udostępniania akt,

-        ewidencja wypożyczonych akt ,

c)      Założyć i prowadzić na bieżąco spisy  spraw w teczkach akt. 

d)      Przestrzegać przepisy dotyczące brakowania dokumentacji, której minął czas przechowywania  w Składnicy Akt t.j. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16.09.2002r.  w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania  i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002r. Nr 167, poz. 1375 z późn. zm.).

e)      Sporządzać roczne  sprawozdanie z działalności Składnicy Akt.

f)        Przeprowadzić brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres  przechowywania w  Składnicy Akt już minął, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego. Z przeprowadzonego brakowania należy sporządzić protokół brakowania dokumentacji .

 

4/      Przestrzegać bezwzględnie przepisy dotyczące  naliczenia i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-ki”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odliczenie wszystkich kwot, które nie wchodzą do jej podstawy .

Skorygować różnice wynikające z zawyżenia „13-ki” wypłaconej w  2012  roku.

 

5/  Przestrzegać przepisy ustawy z dnia 04.03.1994r. o zakładowym funduszu

     świadczeń socjalnych /t.j. z 2012r. , Dz. U. pozycja  592./ , a w szczególności:

a)           Uaktualnić i zmienić Regulamin ZFŚS w Zarządzie Dróg Powiatowych  w oparciu   o aktualnie obowiązujące przepisy .

b)          Na każdy rok kalendarzowy należy opracowywać plan ZFŚS.

c)           Przy wydatkowaniu środków  z ZFŚS,  przestrzegać  przepisy zawarte w art. 8 ustawy o funduszu świadczeń socjalnych, które mówią o obowiązku „różnicowania wszystkich świadczeń  z ZFŚS - w zależności od sytuacji  życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu”

 

d)         Żądać od osób ubiegające się o dofinansowanie różnych form pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , złożenia wniosku  o dofinansowanie -  obowiązek ten wynika z ogólnie obowiązujących przepisów.  

 

 

 

6/      Uzupełnić brakujące przepisy wewnętrzne,  dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Dróg Powiatowych,  w oparciu o ustawę  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. nr 157,   poz.1240 z późn.  zm./, oraz „Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” opublikowane / Dz Urz. Ministra Finansów nr 15, poz. 84, z 30 grudnia 2009 r./

7/      Ustalając wynagrodzenie zasadnicze pracowników należy przestrzegać zgodności zaszeregowania grup                z wymaganiami kwalifikacyjnymi pracowników wynikającymi   z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. nr 50, poz.398   z późn. zm.).

Zmienić i ustalić dla nowoprzyjętego pracownika  grupę zaszeregowania zgodną   z aktualnie obowiązującymi przepisami.

8/      Przestrzegać terminy płatności faktur,  ponieważ wystąpiły   przypadki płacenia  po ustalonym terminie.

9/      Przestrzegać przepisy dotyczące wynagrodzeń i premię dla pracowników wypłacać

     zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi.

10/  Przestrzegać przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  19.10.2007r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych /Dz. U. Nr 201, poz. 1455 z późn. zm./ - ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy dotyczące kieszonkowego wypłacanego wychowankom.

11/  Założyć dokumentację dotyczącą użytkowania samochodów służbowych przez Zespół Placówek Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego „Oratorium” w Stalowej Woli i prowadzić ją systematycznie oraz ustalić normy zużycia paliwa dla poszczególnych samochodów.

12/  Na rachunkach za meble, wyposażenie, komputery, sprzęt audiowizualny i fotograficzny oraz odzież i obuwie umieszczać adnotację do jakich pomieszczeń lub dla kogo zostały zakupione, z podpisem osoby, która  pobrała te przedmioty.

13/  Brak adnotacji dotyczącej źródła finansowania wydatków na następujących

  dowodach księgowych:

-          Noty księgowe obciążające Siedleckie Centrum Edukacyjne za wynajem sal lekcyjnych,

-          Dokumenty potwierdzające  dokonania przelewu prowizji i opłat bankowych,

-          Faktury za zakup materiałów biurowych i druków szkolnych.

Uzupełnić dokumenty o brakujące adnotacje oraz nie dopuszczać w przyszłości do podobnych nieprawidłowości.

14/  Należy przestrzegać bezwzględnie przepisy art. 21 ustawy z dnia a 29.09.1994r.  o rachunkowości /t.j. Dz. U. Nr 76, poz. 694  z późn. zm./ - dotyczące wymogów opisu dowodu księgowego. Przedstawione do kontroli dowody księgowe nie posiadały numerów, pod którymi zostały wpisane do księgi rachunkowej prowadzonej w formie komputerowej.

15/  Należy wyjaśnić dlaczego wystąpiły rozbieżności pomiędzy kwotami wynikającymi z umów, a kwotami na listach wynagrodzeń u 14 sprawdzonych pracowników zatrudnionych w Uzupełniającym Liceum ogólnokształcącym dla Dorosłych, a następnie usunąć powstałe nieprawidłowości.

16/  W przypadkach zlecenia wykonania usług, należy zawierać z danym wykonawcą umowę na piśmie.

17/  Nie dopuszczać w przyszłości do występowania rozbieżności między dokumentacją księgową przedstawianą do kontroli, a sprawozdaniem rocznym dotyczącym wydatkowania środków pochodzących z dotacji Powiatu Stalowowolskiego.

18/  Dokumentację dotyczącą podróży służbowych ( polecenia wyjazdu,  karty drogowe) należy akceptować na bieżąco przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Pomocy Psychologicznej „Integracja” .

19/   Zgodnie z wymogami art.6  pkt 1 ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.        z 2009r. Nr 152. Poz. 1233 z póżn. zm.) w księgach rachunkowych jednostki należy ujmować wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody  i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

20/  Do środków trwałych należy zaliczać wyposażenie o wartości powyżej 3 500 zł. – stanowiącej graniczną wartość środków trwałych zgodnie z art.16 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz.654  z późn. zm.) . Zgodnie z polityką rachunkowości, środki trwałe, które nie odpowiadają kryteriom klasyfikacji środków trwałych powinny przejść do pozostałej grupy środków.

21/  Stosownie do art. 40 pkt.2 , ppkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ realizować obowiązek naliczania  odsetek od nieterminowych płatności.

22/  Nie można rozliczać z dotacji oświatowej przyznanej przez Starostwo Powiatowe  w Stalowej Woli na dofinansowanie realizacji zadań szkoły następujących  kosztów :

-        kosztów reklamy wizualnej oferty edukacyjnej szkoły ( koszty ponoszone za   wynajem powierzchni pod baner na budynku szkoły) , które za okres od    stycznia do czerwca  wyniosły: 3 690,00 zł ., w tym : LU – 1 445,00 zł. i w LO- 2 245,00zł.

-        kosztów zakupu  artykułów spożywczych  : 37.92zł.

-        kosztów transportu  artykułów biurowych : 83,64zł.

-        kosztów wynagrodzenia Spółki za  prowadzenie szkoły , który za  okres 5 miesięcy, wynosił: 30 847,38zł.  (w tym z  PULO    12 666,33 zł.  i z  PLO    18 181,05 zł) .

23/  Należy  uzupełnić braki w podpisach i opisach dokumentów księgowych oraz   przestrzegać w  przyszłości przepisy ustawy z dnia 29.09.1994r. o  rachunkowości  /t.j. Dz. U. Nr 76, poz. 694  z późn. zm./ szczególnie  te, które dotyczą sporządzania  dokumentów księgowych.

24/  Wyjaśnić dlaczego podana w sprawozdaniu wysokość  kosztów ”  ze względu na rodzaj kosztów” jest różna od kosztów „według  źródeł finansowania” (2 253 180, 23 zł ) i na jaki cel przeznaczono te środki ( różnica wynosi: 164 506,13zł. ).

25/  Przy opracowywaniu planu finansowego dokładnie analizować potrzeby i możliwości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, aby uniknąć  zawyżania planu  w stosunku do niezbędnych , poniesionych kosztów.

26/  Skorygować wysokość należności wypłacanych co  miesiąc za  usługi informatyczne  i serwis komputerowy  oraz zwrócić się do firmy świadczącej te usługi o zwrot  nadpłaconych kwot za 2011r.(tj. 42,00 zł).

27/  Umowy na świadczenie usług oraz na zakupy  z wyjątkiem umów na „ media”  zawierać na czas określony -  na okres nie dłuższy  niż 3 lata.

28/  Zwrócić się o zwrot kwoty wypłaconej  za konfigurację komputera przy realizacji faktury  nr FV  7/12/11/FVS do firmy świadczącej te usługi, za aktualizację programu płacowego    i księgowego oraz  konfigurację komputera -  ponieważ usługi te są objęte  comiesięczną umową na  „usługi informatyczne i serwis komputerowy”.

29/  Należy zobowiązać pracowników odpowiedzialnych za realizację  staży pracy do bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t.j. Dz. U. Nr 69, poz. 415 z 2008r./ przy organizacji staży dla bezrobotnych, finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

7.      Treść niektórych zaleceń powtarzała się w kilku jednostkach.

 

8.      W trzech przypadkach do protokołu były dołączone wyjaśnienia  Kierowników

    jednostek kontrolowanych dotyczące badanych zagadnień:

 

 1/ Wyjaśnienia do protokołu z dnia 11.04.2012r. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli.

2/  Wyjaśnienia do protokołu z dnia 21.08.2012r. z kontroli problemowej przeprowadzonej   w Katolickim Liceum
    Ogólnokształcącym w Stalowej Woli.

3/      Wyjaśnienia do protokołu z dnia 03.09.2012r. z kontroli problemowej przeprowadzonej   w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.

 

9.      W jednym przypadku    ( Prywatne Liceum Ogólnokształcące oraz Prywatne  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” – prowadzone przez Spółkę „CASUS” ) odmówiono podpisania protokołu z kontroli.