Kontrole zewnętrzne 2012 rok


Tytuł Kontroli / Organ przeprowadzający kontrolę

Data kontroli

Protokół

Prośba o informację na temat przeprowadzanych w latach 1999 - 2011 kontrolach, którym poddany był urząd jako organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji. / Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.

-

pdf

Kontrola sprawdzająca w zakresie terminowości realizacji przez Starostę zadań i obowiązków wykonywanych jako zadania z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii. / Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

24.04.2012-
11.05.2012

pdf

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

    / Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Rzeszów Wydział Kontroli Płatników Składek

26.04.2012
02.05.2012
04.05.2012
07.05.2012- 10.05.2012
14.05.2012-18.05.2012
23.05.2012

Kontrola ujawniła błędy. Na podstawie protokołu pokontrolnego dokonano stosownych zmian.

Odmowa udostępnienia ze względu na obowiązki wynikające ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). Protokół zawiera informacje osobowe osób zatrudnionych w urzędzie.

Kontrola opracowywania i wydawania przez Starostę Stalowowolskiego pozwoleń zintegrowanych oraz przeprowadzania analiz i kontroli przestrzegania warunków w nich określonych w latach 2008 - 2012 (I kwartał) / Najwyższa Izba Kontroli

15.05.2012- 22.06.2012 

Kontrola dotycząca trwałości projektu ZPORR "Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli" / Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich

11.09.2012-27.09.2012

pdf

Kontrola w zakresie:
- Zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, a zwłaszcza stan oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ich sposobu umieszczania.
- prowadzenia działań w zakresie zarządzania ruchem realizowanym poprzez sporządzanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu.
- Nadzorowaniem zgodności istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
- Analizą istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności.
- Wprowadzeniem tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu - powody tych ograniczeń i ich zasadność.
- Przeglądami okresowymi w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania oznakowania gróg gminnych i powiatowych.
- Prowadzeniem ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu.
- Rozpatrywaniem skarg i wniosków kierownych do Starostwa Powiatowego sugerujących potrzebę zmian w organizacji ruchu celem podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Współpraca z Policją w zakresie organizacji i zarządzania ruchem drogowym na terenie powiatu.
/Podkarpacki Urząd Wojewódzki

06.09.2012- 10.09.2012

pdf

Kontrola ogólna archiwum zakładowego oraz archiwów geodezyjnych / Archiwum Państwowe w Kielcach oddział w Sandomierzu

22.10.2012

pdf