bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1940746

Wykaz aktów prawa miejscowegoAby zapoznać się z treścią uchwały należy kliknąć na jej tytuł.

 

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia

Treść przepisu

Uwagi

I Kadencja Rady Powiatu Stalowowolskiego (1998-2002)

1.      

III/6/98

29.12.1998 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Statutu Powiatu Stalowowolskiego

Zmieniono uchwałami:

Nr IV/12/99 z 2.2.99 r.

Nr IV/13/99 z 2.2.99 r.

Nr VI/44/99 z 18.06.99 r.

Nr VII/73/99 z 27.08.99 r.

Nr XIII/172/00 z 21.09.00r.

Nr XX/223/01 z 21.06.01 r.

 

Uchylona uchwałą Nr XXII/231/01 z 31.08.01 r.

2.        

IV/12/99

2.02.1999 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego.

 

3.        

IV/13/99

2.02.1999 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego.

 

4.        

19/89/99

  
 
  
 

17.05.1999 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zapewnienia porządku niezbędnego ze względu na ochronę zdrowia ludności w dniach od 10 do 13 czerwca 1999r. w związku z wizytą Ojca Świętego w Sandomierzu w dniu 12.06.1999r.

 

5.        

VI/40/99

 
  
 
 
 
 

18.06.1999 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 19/89/99 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zapewnienia porządku niezbędnego ze względu na ochronę zdrowia ludności w dniach od 10 do 13 czerwca 1999 r. w związku z wizytą Ojca Świętego w Sandomierzu w dniu 12.06.1999 r.

 

6.        

VI/44/99

18.06.1999 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego

 

7.        

VII/73/99

27.08.1999 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego

Zmieniono uchwałą Nr VIII/91/99 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 października 1999 r.

8.        

VIII/91/99

29.10.1999 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VII/73/99 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego

 

9.        

XIII/172/00

21.09.2000 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego

 

10.    

XVII/197/01

09.02.2001 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Stalowowolskiego oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 

11.    

XX/223/01

21.06.2001 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego

 

12.    

XXII/227/01

31.08.2001 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej

Uchylono uchwałą Nr VIII/61/07 z 20.06.07 r.

13.    

XXII/231/01

  
 
 
 

31.08.2001 r.

   
 
 
 

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego  

 

Zmieniono uchwałą:

Nr II/12/02 z 10.12.02 r.

Nr X/56/03 z 24.10.03 r.

Nr XV/106/04 z 15.06.04 r. – tekst jednolity

14.    

XXV/266/02

 

31.01.2002 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2002 r.

Uchylono uchwałą Nr XXVI/273/02 z 21.03.02 r.

 

15.    

XXV/256/02

31.01.2002 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisu ustawy- ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 

16.    

XXVI/273/02

21.03.2002 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2002 r.

 

17.    

XXVIII/286/02

27.06.2002 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie podziału Powiatu Stalowowolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uszczegółowiona uchwałą nr XLVII/321/10 z 29.07.10r.

II Kadencja Rady Powiatu Stalowowolskiego (2002 - 2006)

18.    

II/12/02

10.12.2002 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego

 

19.    

III/26/02

30.12.2002 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym

Uchylona uchwałą Nr VIII/58/07 z 20.06.07 r.

20.    

X/56/03

24.10.2003 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego

 

21.    

XIII/84/04

31.03.2004 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego

Uchylono uchwałą Nr VI/49/07 z 30.03.07 r.

22.    

XIII/86/04

31.03.2004 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

 

23.    

XV/106/04

15.06.2004 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu

 

24.    

XVII/122/04

10.09.2004 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

 

25.    

XXIII/157/05

21.03.2005 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze

Uchylona uchwałą Nr XXXIII/224/09 z 26 marca 2009 r.

26.    

XXIII/158/05

21.03.2005 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

27.    

XXXVI/245/06

 

28.03.2006 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2006r.

 

28.    

XXXVII/252/06

28.04.2006 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego , wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Zmieniona uchwałami

Nr XXXIX/264/06 z 23.06.06 r.

Nr XLII/281/06 z 21.09.06r.

 

Uchylona uchwałą Nr VI/45/07 z 30.03.07 r.

29.    

XXXIX/264/06

23.06.2006 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/252/06 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw.

 

30.    

XLII/276/06

21.09.2006 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Stalowowolskiego oraz powiatowych osób prawnych

 

31.    

XLII/281/06

21.09.2006 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/252/06 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

III Kadencja Rady Powiatu Stalowowolskiego (2006 - 2010)

32.    

VI/44/07

30.03.2007 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.

 

33.    

VI/45/07

30.03.2007 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Zmieniona uchwałą Nr VII/56/07 z 26.04.07 r.

Uchylona uchwałą Nr XX/145/08 z 31.03.2008 r.

34.    

VI/49/07

30.03.2007 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego

 

35.    

VII/56/07

26.04.2007 r.

Uchwała Rady powiatu Stalowowolskiego zmieniająca uchwałę Nr VI/45/07 Rady Powiatu S36/td talowowolskiego z dnia 30 marca 2007 r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

36.    

VIII/58/07

20.06.2007 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego umieszczenie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Stalowowolskiego

Uchylona uchwałą Nr XLVI/308/10 z 29.06.10 r.

37.    

VIII/61/07

20.06.2007 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

38.    

XIX/135/08

26.02.2008 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2008 rok

 

39.    

XX/145/08

31.03.2008 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego , wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy , szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Uchylona uchwałą Nr XXXIII/228/09 z 26.03.09 r.

40.    

XXVIII/197/08

19.11.2008 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną 

Uchylona uchwałą Nr XXXIX/262/09 z 28.10.09 r.

41.    

XXXII/219/09

02.03.2009 r.

Uchwała Rady Powiatu Starowolskiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r. 

 

42.

XXXIII/224/09

26.03.2009 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze

Zmieniono uchwałami:
XXIX/212/2013

 

Szczegóły w EDZIENNIKu

43.

XXXIII/228/09

26.03.2009 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Zmieniona uchwałami Nr
XXXVIII/251/09 z 14.09.09 r.
XXXIX/259/09 z 28.10.09 r.
X/69/11 z 27.07.11 r.
XXXIV/236/2013 z 25.06.13r.

 

Szczegóły w EDZIENNIKu

44.

XXXVIII/251/09

14.09.2009 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego, zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy , a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
 

Szczegóły w EDZIENNIKu

45.

XXXIX/259/09

28.10.2009 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego, zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy , a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
 

Szczegóły w EDZIENNIKu

46.

XXXIX/262/09

28.10.2009 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych , szkołom ponadgimnazjalnym, o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom, szkołom publicznym prowadzonym prze osobę prawną oraz inną jednostkę samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
 

Szczegóły w EDZIENNIKu

47.

XL/273/09

14.12.2009 r.

Uchwała Rady powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2010 r.

Zmieniono uchwałami:

Nr XLIV/293/10 z 31.03.10r.

Nr XLV/296/10 z 26.04.10r. – przekazanie kompetencji zmian w harmonogramie dla Zarządu Powiatu.

 

Szczegóły w EDZIENNIKu

48.

XLIV/293/10

31.03.2010 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XL/273/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego

 
 

Szczegóły w EDZIENNIKu

49.

XLV/296/10

26.04.2010 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniająca uchwałę Nr XL/273/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2010 roku i zmieniającej uchwałę Nr XLIV/293/10 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2010 r.

 
 

Szczegóły w EDZIENNIKu

50.

XLV/298/10

26.04.2010 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka o długości 776 m ul. Poniatowskiego, przebiegającej na terenie miasta Stalowa Wola.

 
 

Szczegóły w EDZIENNIKu

51.

XLVI/308/10

29.06.2010 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego umieszczenie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Stalowowolskiego.

 

 

Szczegóły w EDZIENNIKu

52.

XLVII/321/10

29.07.2010 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uszczegółowienia granic okręgów wyborczych.

 

 

Szczegóły w EDZIENNIKu

53.

XLVIII/334/10

24.09.2010 r.

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego.

Załączniki w pliku word:
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6

 

Szczegóły w EDZIENNIKu

54.

XLIX/337/10

28.10.2010 r.

w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 
 

Szczegóły w EDZIENNIKu

IV Kadencja Rady Powiatu Stalowowolskiego (2010 - 2014)

55.

IV/16/10

30.12.2010 r.

uchwała budżetowa Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok

 

Dz. Urz. Woj. 2011.95.1573 z 27.06.2011r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

56.

IV/18/10

30.12.2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Stalowowolskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w któych ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 

Dz. Urz. Woj. 2011.7.185 z 20.01.2011r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

57.

 IV/23/10

30.12.2010 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2011 roku

 

Dz. Urz. Woj. 2011.3.57 z 10.01.2011r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

58.

 VIII/45/11

30.05.2011 r.

w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 

Dz. Urz. Woj. 2011.93.1537 z 21.06.2011r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

59.

 VIII/46/11

30.05.2011 r.

 w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka z ponoszenia odpłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

 

Dz. Urz. Woj. 2011.93.1538 z 21.06.2011r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

 60.

X/65/11

27 lipca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów.

 

Dz. Urz. Woj. 2011.136.2056 z 25.08.2011r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

70.

X/69/11

27 lipca 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 

Dz. Urz. Woj. 2011.140.2072 z 31.08.2011r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

71.

XII/79/11

29 września 2011 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia.

zmieniono uchwałami:
XXIX/211/2013

Dz. Urz. Woj. 2011.165.2376 z 24.10.2011r.

Szczegóły w EDZIENNIKu 

72.

XIII/88/11

22 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2012 roku.

 

Dz. Urz. Woj. 2011.186.2842 z 01.12.2011r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

73. 

XIII/89/11

22 listopada 2011 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawaniatr/td nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 

zmieniono uchwałami:
XVI/117/12 z 26.01.2012 r.

Dz. Urz. Woj. 2011.186.2843 z 01.12.2011r.

Szczegóły w EDZIENNIKu 

74.

XIII/90/11

22 listopada 2011 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym lub prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

 

Dz. Urz. Woj. 2011.186.2844 z 01.12.2011r.

Szczegóły w EDZIENNIKu 

75.

XV/107/11

28 grudnia 2011 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej, sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.

 

Dz. Urz. Woj. 2011.209.3773 z 31.12.2011r.

Szczegóły w EDZIENNIKu 

76.

XV/108/11

28 grudnia 2011 r. 

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

uchylona uchwałą Nr XXXVIII/276/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dz. Urz. Woj. 2011.209.3774 z 31.12.2011r.

Szczegóły w EDZIENNIKu 

77.

XVI/117/12

26 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

 

Dz. Urz. Woj. 2012.130 z 27.01.2012 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu 

78.

11/2012

23 luty 2012 r.

Zarządzenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Stalowowolskiego

Zarządzenie obowiązuje wyłącznie w 2012 roku

Dz. Urz. Woj. 2012.480 z 28.02.2012 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

79.

12/2012

23 luty 2012 r.

Zarządzenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą władz w Przemyślu.

Zarządzenie obowiązuje wyłącznie w 2012 roku

Dz. Urz. Woj. 2012.481 z 28.02.2012 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

80.

XXIII/165/2012

28 sierpnia 2012 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom, szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

uchylono uchwałą Nr XXV/252/2013

Dz. Urz. Woj. 2012.1908 z 24.09.2012 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

81.

XXIII/168/2012

28 sierpnia 2012 r.

w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Stalowowolski.

 

Dz. Urz. Woj. 2012.1842 z 12.09.2012 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

82.

XXV/181/2012

30 października 2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

 

Dz. Urz. Woj. 2012.2346 z 16.11.2012 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

83.

XXV/182/2012

30 października 2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym lub prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

DZ. Urz. Woj. 2012.2347 z 16.11.2012 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

84.

 XXVI/189/2012

29 listopada 2012 r. 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2013 roku

 

Dz. Urz. Woj. 2013.379 z 21.01.2013 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu 

85.

3/2013

28 stycznia 2013 r. 

Zarządzenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego.

Zarządzenie obowiązuje wyłącznie w 2013 roku

Dz. Urz. Woj. 2013.506 z 29.01.2013 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

86.

4/2013

28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą władz w Przemyślu.

Zarządzenie obowiązuje wyłącznie w 2013 roku

Dz. Urz. Woj. 2013.507 z 29.01.2013 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

87.

XXIX/211/2013

31 stycznia 2013 roku

Zmieniająca uchwałę Nr XII/79/2011 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiatu Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia.

 

Dz. Urz. Woj. 2013.1227 z 05.03.2013 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

88.

XXIX/212/2013

31 stycznia 2013 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/224/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze.

 

Dz. Urz. Woj. 2013.1228 z 05.03.2013 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

89.

XXX/217/2013

28 lutego 2013 roku

W sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 

Dz. Urz. Woj. 2013.1325 z 12.03.2013 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

90.

141/822/13

27 marca 2013 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za 2012 rok

 

Dz. Urz. Woj. 2013.2647 z 05.07.2013 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

91.

XXXIV/236/2013

25 czerwca 2013 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 

Dz. Urz. Woj. 2013.2851 z 26.07.2013 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

 

92.

 

 XXXV/252/2013

 

26 września 2013 roku

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom, szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

 

Dz. Urz. Woj. 2013.3341 z 10.10.2013 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

93.

XXXVII/263/2013

27 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2014 roku

 

Dz. Urz. Woj. 2013.4044 z 06.12.2013 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

94.

XXXVIII/276/2013

30 grudnia 2013 roku 

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

 

Dz. Urz. Woj. 2014.246 z 17.01.2014 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

95.

3/2014

23 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Stalowowolskiego.

Obowiązuje tylko w 2014 roku

Dz. Urz. Woj. 2014.367 z 24.01.2014 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

96.

4/2014

23 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu.

Obowiązuje tylko w 2014 roku

Dz. Urz. Woj. 2014.368 z 24.01.2014 r.

Szczegóły w EDZIENNIKu

 97.  XLI/293/2014
 
06 maja 2014 roku
 
w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego"  
Dz. Urz. Woj. 2014.1532 z 15.05.2014 r. Szczegóły w EDZIENNIKu
 98.  XLII/300/2014  17 czerwca 2014 roku  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów  
Dz. Urz. Woj. 2014.1898 z 03.07.2014 r. Szczegóły w EDZIENNIKu
 99. XXXVIII/268/2013 30 grudnia 2013 roku Uchwała budżetowa na rok 2014  
Dz. Urz. Woj. 2014.2151 z 31.07.2014 r. Szczegóły w EDZIENNIKu
 100. XLIII/306/2014 29 lipca 2014 roku w sprawie podziału powiatu stalowowolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  
Dz. Urz. Woj. 2014.2173 z 05.08.2014 r. Szczegóły w EDZIENNIKu
V Kadencja Rady Powiatu Stalowowolskiego (2014 - 2018)
 101. II/17/2014 12 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2015 r.  
Dz. Urz. Woj. 2015.11 z 05.01.2015 r. Szczegóły w EDZIENNIKu
         

Nowsze akty prawne kliknij >>TUTAJ<<