bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1939593

Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego kadencja 2006-2010


Nr uchwały

Data podjęcia

Tytuł

 

I/1/06

27 listopad 2006 r.

W  sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

I/2/06

27 listopad 2006 r.

W  sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

I/3/06

27 listopad 2006 r.

W  sprawie wyboru Starosty Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

I/4/06

27 listopad 2006 r.

W  sprawie wyboru Wicestarosty  Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

I/5/06

27 listopad 2006 r.

W  sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

I/6/06

27 listopad 2006 r.

W  sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Plik PDF

II/7/06

7 grudnia 2006 r.

W  sprawie obsadzenie mandatu radnego

Plik PDF

II/8/06

7 grudnia 2006 r.

W  sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Plik PDF

II/9/06

7 grudnia 2006 r.

W  sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady

Plik PDF

II/10/06

7 grudnia 2006 r.

W  sprawie uzyskania zakresu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonywanej przez Przewodniczącego Rady wobec Starosty Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

II/11/06

7 grudnia 2006 r.

W  sprawie wynagrodzenia za pracę Starosty Stalowowolskiego

Plik PDF

II/12/06

7 grudnia 2006 r.

W  sprawie powołania Rady  Społecznej SP ZZOZ-  Powiatowej Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik PDF

II/13/06

7 grudnia 2006 r.

W  sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ ZPO w Stalowej Woli

Plik PDF

II/14/06

7 grudnia 2006 r.

W  sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2006 rok

Plik PDF

II/15/06

7 grudnia 2006 r.

W  sprawie zmiany uchwały nr XLI/272/06 z 29.08.2006 dotyczącej określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON

Plik PDF

II/16/06

7 grudnia 2006 r.

W  sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z Radą stosunku pracy

Plik PDF

III/17/06

29 grudnia 2006 r.

W sprawie delegowania radnych do składu komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Plik PDF

III/18/06

29 grudnia 2006 r.

W sprawie deklaracji kontynuowania zadania pod nazwą „Rozwój i wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Stalowowolskim”

Plik PDF

III/19/06

29 grudnia 2006 r.

W sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym Powiatu Stalowowolskiego pod nazwą „ Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej w Powiecie Stalowowolskim na 2002-2008 oraz przyjęcie tekstu jednolitego tekstu wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu stalowowolskiego”

Plik PDF

III/20/06

29 grudnia 2006 r.

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącą przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pt. „Organizacja i przygotowanie poboru w 2007 r.”

Plik PDF

III/21/06

29 grudnia 2006 r.

W sprawie budżetu powiatu na 2007r.

Plik PDF

III/22/06

29 grudnia 2006 r.

W sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2006

Plik PDF

III/23/06

29 grudnia 2006 r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2006r.

Plik PDF

III/24/06

29 grudnia 2006 r.

W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacji Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

Plik PDF

III/25/06

29 grudnia 2006 r.

W sprawie zmiany uchwały Nr II/15/06 z 7.12.06r. dotyczącej określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządu Powiatowego w 2006r. na realizacje zadania z zakresu rehabilitacji

Plik PDF

IV/26/07

30 styczeń 2007

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2007r.

Plik PDF

IV/27/07

30 styczeń 2007

W sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r.

Plik PDF

IV/28/07

30 styczeń 2007

W sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy  z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomości położoną w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego Nr 8

Plik PDF

IV/29/07

30 styczeń 2007

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli  z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomości położoną w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego Nr 20

Plik PDF

IV/30/07

30 styczeń 2007

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 007r.

Plik PDF

IV/31/07

30 styczeń 2007

Uchwała w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Stalowowolski  oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Plik PDF

IV/32/07

30 styczeń 2007

Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli

Plik PDF

IV/33/07

30 styczeń 2007

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania Regulaminu Organizacji Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

Plik PDF

IV/34/07

30 styczeń 2007

Uchwała w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Leszczyńskiego ze stanowiska Sekretarza Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

IV/35/07

30 styczeń 2007

Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

V/36/07

28 luty 2007r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007r.

Plik PDF

V/37/07

28 luty 2007r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacji Starostwa w Stalowej Woli

Plik PDF

V/38/07

28 luty 2007r.

Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Podkarpackiego na uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

V/39/07

28 luty 2007r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiaty Stalowowolskiego z 25.10.2006 Nr XLIII/290/06

Plik PDF

V/40/07

28 luty 2007r.

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Plik PDF

V/41/07

28 luty 2007r.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Stalowa Wola

Plik PDF

VI/42/07

30 marca 2007r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007r.

Plik PDF

VI/43/07

30 marca 2007r.

Uchwała w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu Stalowowolskiego o obowiązku przedłożenia  Radzie Powiatu „oświadczenia lustracyjnego”

Plik PDF

VI/44/07

30 marca 2007r.

Uchwała w sprawie Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2007r.

Plik PDF

VI/45/07

30 marca 2007r.

Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego , uzyskanych stawek i poszczególne warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcję zawodu pracy oraz za stosunek pracy, szczegółowy sposób obliczenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw.

Plik PDF

VI/46/07

30 marca 2007r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego pod nazwą „kompleksowe wspieranie pacjentów w  stacjonarnej opiece długoterminowej

Plik PDF

VI/47/07

30 marca 2007r.

Uchwała w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządu Powiatowego w 2007r

Plik PDF

VI/48/07

30 marca 2007r.

Uchwała w sprawie podróży służbowych Radnych Rady Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

VI/49/07

30 marca 2007r.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stosunku opłaty za  zajęcie 1 m2  pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

VII/50/07

26 kwietnia 2007r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2006r.

Plik PDF

VII/51/07

26 kwietnia 2007r.

Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia dla SP ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu

Plik PDF

VII/52/07

26 kwietnia 2007r.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnobrzeskiego

Plik PDF

VII/53/07

26 kwietnia 2007r.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Stalowa Wola

Plik PDF

VII/54/07

26 kwietnia 2007r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007r.

Plik PDF

VII/55/07

26 kwietnia 2007r.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonywania budżetu  Powiatu Stalowowolskiego i udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu

Plik PDF

VII/56/07

26 kwietnia 2007r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/07 Rady Powiatu Stalowowolskiego 30.03.07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego , uzyskanych stawek i poszczególne warunki przyznawania dodatków

Plik PDF

VIII/57/07

20 czerwca 2007r.

Uchwała w sprawie zgody na zamianę nieruchomości między SPZZOZ Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

Plik PDF

VIII/58/07

20 czerwca 2007r.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat usunięcia pojazdu z drogi oraz jego umieszczenia na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Stalowowolskiego

Plik PDF

VIII/59/07

20 czerwca 2007r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały XLII/282/06 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 21.09.06 w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2006-215”

Plik PDF

VIII/60/07

20 czerwca 2007r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały VI/47/07 z 30.03.07 dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządu Powiatowego w 2007r na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Plik PDF

VIII/61/07

20 czerwca 2007r.

Uchwała w sprawie częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Plik PDF

VIII/62/07

20 czerwca 2007r.

Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Wytwarzania”

Plik PDF

VIII/63/07

20 czerwca 2007r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie „Stypendium Edukacyjnego dla rzeczników i studentów”

Plik PDF

VIII/64/07

20 czerwca 2007r.

Uchwała zmieniająca uchwałę NR XII/74/04 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 27.02.04 w sprawie udzielenia stypendiów dla uczniów i studentów w Powiecie Stalowowolskim

Plik PDF

VIII/65/07

20 czerwca 2007r.

Uchwała w sprawie zmiany siedziby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Stalowej Woli

Plik PDF

VIII/66/07

20 czerwca 2007r.

Uchwała w sprawie nadania statutu publicznej placówce pod nazwą Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stalowej Woli

Plik PDF

VIII/67/07

20 czerwca 2007r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały XLI/270/06 Rady Powiatu Stalowowolskiego  z 29.08.06 dotyczącej zawarcia z Miastem Stalowa Wola porozumienia w sprawie powierzenia do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej 1027R- ul. Bojanowskiej i  Przemysłowej w Stalowej Woli

Plik PDF

VIII/68/07

20 czerwca 2007r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w  Staszowie

Plik PDF

VIII/69/07

20 czerwca 2007r.

Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do wystawienia weksla  in blanco

Plik PDF

VIII/70/07

20 czerwca 2007r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007r.

Plik PDF

IX/71/07

13 sierpnia 2007r

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007r.

Plik PDF

IX/72/07

13 sierpnia 2007r

Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Wytwarzania”

Plik PDF

IX/73/07

13 sierpnia 2007r

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26

Plik PDF

IX/74/07

13 sierpnia 2007r

Uchwała w sprawie Uchylenia Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr IV/32/07 z 30.01.07 dotyczącej odwołania Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli

Plik PDF

IX/75/07

13 sierpnia 2007r

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli

Plik PDF

IX/76/07

13 sierpnia 2007r

Uchwała w sprawie nadania Statutu Zakładowi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli

Plik PDF

X/77/07

1 październik 2007r

Uchwała w sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym Powiatu Stalowowolskiego pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej w Powiecie Stalowowolskim na 2002-2008 oraz przyjęcie tekstu jednolitego tekstu wieloletniego programu inwestycyjnego powiaty stalowowolskiego”

Plik PDF

X/78/07

1 październik 2007r

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007r.

Plik PDF

X/78/07

1 październik 2007r

Uchwała w sprawie zmian uchwały Nr VIII/60/07 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 20.06.2007 w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządu Powiatowego w 2007r na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Plik PDF

X/80/07

1 październik 2007r

Uchwała dotycząca wyboru przedstawicieli  Powiatu Stalowowolskiego do Rady  Społecznej SP ZZOZ-ZPO w Stalowej Woli

Plik PDF

X/81/07

1 październik 2007r

Uchwała dotycząca wyboru przedstawicieli  Powiatu Stalowowolskiego do Rady  Społecznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik PDF

X/82/07

1 październik 2007r

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako części wkładu własnego projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Wytwarzania” ujętego w Indykatywnym Planie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Plik PDF

XIII/83/07

30 październik 2007r

Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji całego Zarządu Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

XIII/84/07

30 październik 2007r

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Plik PDF

XIII/85/07

30 październik 2007r

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandaty radnego

Plik PDF

XIV/86/07

16 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Plik PDF

XIV/87/07

16 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Plik PDF

XIV/88/07

16 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie wyboru Starosty Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

XIV/89/07

16 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie odwołania T. Wiesława Siembidy ze stanowiska Sekretarza Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

XIV/90/07

16 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

XIV/91/07

16 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

XV/92/07

26 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007r.

Plik PDF

XV/93/07

26 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie przyjęcia planu naprawczego dla Domu Dziecka przy ul. Podleśnej w Stalowej Woli

Plik PDF

XV/94/07

26 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik PDF

XV/95/07

26 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punkty.

Plik PDF

XV/96/07

26 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na inwestycję pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli na potrzeby Starostwa”

Plik PDF

XV/97/07

26 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Starosty Stalowowolskiego

Plik PDF

XV/98/07

26 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  z Wojewodą Podkarpackim  dot. Przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzanie poboru w 2008roku”

Plik PDF

XV/99/07

26 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie zmiany w uchwale Nr XLI/270/06 Rady Powiatu Stalowowolskiego  z 29.08.06 dotyczącej zawarcia z Miastem Stalowa Wola porozumienia w sprawie powierzenia do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej 1027R- ul. Bojanowskiej i  Przemysłowej w Stalowej Woli

Plik PDF

XV/100/07

26 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do wystawienia weksla in blanco

Plik PDF

XV/101/07

26 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu Stalowowolskiego o obowiązku przedłożenia  Radzie Powiatu „oświadczenia lustracyjnego”

Plik PDF

XV/102/07

26 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Plik PDF

XV/103/07

26 listopad 2007r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

XVI/104/07

28 grudnia 2007r.

Uchwała w sprawie budżetu Powiatu Stalowowolskiego na 2008r.

Plik PDF

XVI/105/07

28 grudnia 2007r.

Uchwała dot. Zmiany Uchwały Nr V/41/07 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28.12.07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Stalowa Wola

Plik PDF

XVI/106/07

28 grudnia 2007r.

Uchwała w sprawie zmian  budżetu Powiatu Stalowowolskiego na 2007r.

Plik PDF

XVI/107/07

28 grudnia 2007r.

Uchwałą w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2007

Plik PDF

XVI/108/07

28 grudnia 2007r.

Uchwała dotycząca zmiany uchwały Nr X/79/07 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 1.10.07r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Plik PDF

XVI/109/07

28 grudnia 2007r.

Uchwałą w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala w Stalowej Woli przyjętych przez Radę Społeczną Szpitala 11.04.07r.

Plik PDF

XVI/110/07

28 grudnia 2007r.

Uchwałą w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala w Stalowej Woli przyjętych przez Radę Społeczną Szpitala 5.12.07r.

Plik PDF

XVI/111/07

28 grudnia 2007r.

Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przyjazdu i przychodu na  rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr ew. 64/10

Plik PDF

XVII/112/08

28 stycznia 2008r.

Uchwałą w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiaty na 2008r.

Plik PDF

XVII/113/08

28 stycznia 2008r.

Uchwałą w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r.

Plik PDF

XVII/114/08

28 stycznia 2008r.

Uchwałą w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego liceum profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli

Plik PDF

XVII/115/08

28 stycznia 2008r.

Uchwałą w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego liceum profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

Plik PDF

XVII/116/08

28 stycznia 2008r.

Uchwałą w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego liceum profilowanego  w Zespole Szkół  Nr 5 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

Plik PDF

XVII/117/08

28 stycznia 2008r.

Uchwałą w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji trzyletniego liceum profilowanego  w Zespole Szkół  Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

Plik PDF

XVII/118/08

28 stycznia 2008r.

Uchwałą w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji trzyletniego liceum profilowanego  w Zespole Szkół  Nr 4 im. Płk. Stanisława Dąbka w Stalowej Woli

Plik PDF

XVII/119/08

28 stycznia 2008r.

Uchwałą w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji trzyletniego liceum profilowanego  w Zespole Szkół  Nr 4 im. Płk. Stanisława Dąbka w Stalowej Woli

Plik PDF

XVII/120/08

28 stycznia 2008r.

Uchwałą w sprawie uchwalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu

Plik PDF

XVII/121/08

28 stycznia 2008r.

W sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy  z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomości położoną w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego Nr 8

Plik PDF

XVII/122/08

28 stycznia 2008r.

W sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli   z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomości położoną w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego Nr 2a

Plik PDF

XVII/123/08

28 stycznia 2008r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Stalowowolski porozumienia pomiędzy województwem podkarpackim a jednostkami samorządów terytorialnych województwa podkarpackiego dot. Wspólnego przygotowania i realizacji projektu systemu elektronicznej komunikacji dla administracji publicznej(SEKAP) w województwie podkarpackim

Plik PDF

XVII/124/08

28 stycznia 2008r.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Stalowa Wola

Plik PDF

XVII/125/08

28 stycznia 2008r.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnobrzeskiego

Plik PDF

XVII/126/08

28 stycznia 2008r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008r.

Plik PDF

XVII/127/08

28 stycznia 2008r.

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu

Plik PDF

XIX/128/08

26 luty 2008r.

W sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Plik PDF

XIX/129/08

26 luty 2008r.

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 2294/6 obręb 3-centrum w Stalowej Woli w celu ułożenia kabla energetycznego i usytuowania szafki złącza kablowego oraz ich eksploatacji i konserwacji na rzecz Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego dystrybucja sp. Z o.o.

Plik PDF

XIX/130/08

26 luty 2008r.

W sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych przekazywane przez prezesa zarządu funduszu samorządom powiatowym w roku 2008 na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i kierowników Powiatowych Urzędów Pracy

Plik PDF

XIX/131/08

26 luty 2008r.

W sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli

Plik PDF

załącznik do uchwały

XIX/132/08

26 luty 2008r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008r.

Plik PDF

XIX/133/08

26 luty 2008r.

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości przez samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej powiatowy szpital specjalistyczny w Stalowej Woli

Plik PDF

XIX/134/08

26 luty 2008r.

W sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski

Plik PDF

XIX/135/08

26 luty 2008r.

W sprawie programu współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na 2008r.

Plik PDF

XX/136/08

31 marca 2008r.

W sprawie likwidacji trzyletniego liceum profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli

Plik PDF

XX/137/08

31 marca 2008r.

W sprawie likwidacji trzyletniego liceum profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Stalowej Woli

Plik PDF

XX/138/08

31 marca 2008r.

W sprawie likwidacji trzyletniego liceum profilowanego w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II  w Stalowej Woli

Plik PDF

XX/139/08

31 marca 2008r.

W sprawie stopniowej  likwidacji trzyletniego liceum profilowanego w Zespole Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej  Woli

Plik PDF

XX/140/08

31 marca 2008r.

W sprawie stopniowej  likwidacji trzyletniego liceum profilowanego w Zespole Szkół Nr 4 im. Płk. Stanisława Dąbka w Stalowej  Woli

Plik PDF

XX/141/08

31 marca 2008r.

W sprawie stopniowej  likwidacji trzyletniego liceum ogólnokształcącego  w Zespole Szkół Nr 4 im. Płk. Stanisława Dąbka  w Stalowej  Woli

Plik PDF

XX/142/08

31 marca 2008r.

W sprawie zamiary stopniowej  likwidacji trzyletniego liceum ogólnokształcącego  w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Stalowej  Woli

Plik PDF

XX/143/08

31 marca 2008r.

W sprawie włączenia do Zespołu Szkół Nr 4 im. Płk. Stanisława Dąbka w Stalowej Woli Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli i zmiany nazwy do Zespołu Szkół Nr 4 im. Płk. Stanisława Dąbka na Zespól Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli

Plik PDF

XX/144/08

31 marca 2008r.

W sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli i włączenia szkół z rozwiązanego Zespołu Szkół Nr  5 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli do Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli

Plik PDF

XX/145/08

31 marca 2008r.

W sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków: za usługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Plik PDF

XX/146/08

31 marca 2008r.

Zmiana uchwały Nr XXIII/162/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 marca 2005r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkół, wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze

Plik PDF

XX/147/08

31 marca 2008r.

W sprawie zmiany uchwały nr XIX/130/08 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 luty 2008r.

Plik PDF

XX/148/08

31 marca 2008r.

W sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym Powiatu Stalowowolskiego pn. „Poprawa Stanu Infrastruktury Społecznej i Technicznej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2002-2009

Plik PDF

XX/149/08

31 marca 2008r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008r.

Plik PDF

XX/150/08

31 marca 2008r.

Zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

Plik PDF

XX/151/08

31 marca 2008r.

W sprawie powołania Sekretarza Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

XXI/152/08

28 kwietnia 2008r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2007r.

Plik PDF

XXI/153/08

28 kwietnia 2008r.

W sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za 2007r.

Plik PDF

XXI/154/08

28 kwietnia 2008r.

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek działających w zakresie oświaty i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punkty.

Plik PDF

XXI/155/08

28 kwietnia 2008r.

W sprawi przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wyższa Jakość Usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli”  w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki i zaciągnięcie zobowiązań na jego realizację

Plik PDF

XXI/156/08

28 kwietnia 2008r.

W sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kształcenie Ustawiczne Szansą Osób w Wieku Powyżej 45 Lat Na Nabycie Nowych lub Podwyższenie Kwalifikacji i Umiejętności Zawodowych” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

Plik PDF

XXI/157/08

28 kwietnia 2008r.

W sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym powiatu stalowowolskiego pn. „ Poprawa Stanu Infrastruktury Społecznej i Technicznej” w Powiecie Stalowowolskim na lata 2002-2011 przyjętym uchwała nr XXII/150/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 lutego 2005r. z późn. zm.

Plik PDF

XXI/158/08

28 kwietnia 2008r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008r.

Plik PDF

XXI/159/08

28 kwietnia 2008r.

W sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”

Plik PDF

XXII/160/08

2 czerwca 2008r.

W sprawie zmian uchwały Nr XX/147/08 z 31 marca 2008r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządu Powiatowego w 2008r.

Plik PDF

XXII/161/08

2 czerwca 2008r.

W sprawie założenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli gimnazjum dla dorosłych

Plik PDF

XXII/162/08

2 czerwca 2008r.

W sprawie nadania statutu gimnazjum dla dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXII/163/08

2 czerwca 2008r.

W sprawie założenia placówki kształcenia ustawicznego pn. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXII/164/08

2 czerwca 2008r.

W sprawie nadania statutu placówce Kształcenia Ustawicznego pn Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXII/165/08

2 czerwca 2008r.

W sprawie połączenia w Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz nadaje zespołowi placówek kształcenia ustawicznego nazwy: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXII/166/08

2 czerwca 2008r.

W sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Kształcenia Ustawicznego pn. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXII/167/08

2 czerwca 2008r.

W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności gruntów położonych w Stalowej Woli przy ul. Wyszyńskiego 2a oraz ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu

Plik PDF

XXII/168/08

2 czerwca 2008r.

W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały regulaminu organizacji Starostwa w Stalowej Woli

Plik PDF

XXII/169/08

2 czerwca 2008r.

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”

Plik PDF

XXII/170/08

2 czerwca 2008r.

Zmiana uchwały XXI/159?08 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Centrum Aktywizacji  Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”

Plik PDF

XXII/171/08

2 czerwca 2008r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008r.

Plik PDF

XXII/172/08

2 czerwca 2008r.

W sprawie wynagrodzenia Starosty Stalowowolskiego

Plik PDF

XXIII/173/08

30 czerwca 2008r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008r.

Plik PDF

XXIII/174/08

30 czerwca 2008r.

W sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim”

Plik PDF

XXIII/175/08

30 czerwca 2008r.

W sprawie utworzenia z Powiatem Niżańskim wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Plik PDF

XXIV/176/08

7 sierpnia 2008r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008r.

Plik PDF

XXIV/177/08

7 sierpnia 2008r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządu Powiatowego w 2006r. na które przeznacza się środki przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządu Powiatowego w 2008r.

Plik PDF

XXIV/178/08

7 sierpnia 2008r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie „Stypendium Edukacyjnego dla rzeczników i studentów”

Plik PDF

XXV/179/08

24 września 2008r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Plik PDF

XXV/180/08

24 września 2008r.

W sprawie uchwalenia „Program Aktywności lokalnej dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2008-2013”

Plik PDF

XXV/181/08

24 września 2008r.

W sprawie utworzenia z Powiatem Niżańskim wspólnego Stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Plik PDF

XXV/182/08

24 września 2008r.

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

XXV/183/08

24 września 2008r.

W sprawie przystąpienia przez Powiat Stalowowolski do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwy 3600-3800 MHz (WiMax) wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru przetargowego 09.1 województwo podkarpackie

Plik PDF

XXV/184/08

24 września 2008r.

W sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym Powiatu pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej w Powiecie Stalowowolskim na 2002-20011”

Plik PDF

XXV/185/08

24 września 2008r.

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego projektu pn. „Zakup dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Powiecie Stalowowolskim”

Plik PDF

XXV/186/08

24 września 2008r.

W sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008r.

Plik PDF

XXV/187/08

24 września 2008r.

W sprawie nadania statutu gimnazjum dla dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXV/188/08

24 września 2008r.

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół Ponadgimnazjalnych oraz szkól specjalnych

Plik PDF

XXV/189/08

24 września 2008r.

Zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacji Starostwa powiatowego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXVII/190/08

23 października 2008r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008r.

Plik PDF

XXVII/191/08

23 października 2008r.

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego projektu pn. „Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Stalowej Woli do wymagań prawnych poprzez przebudowę i doposażenia tego oddziału”

Plik PDF

XXVII/192/08

23 października 2008r.

W sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”

Plik PDF

XXVIII/193/08

19 listopad 2008r.

W sprawie w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008r.

Plik PDF

XXVIII /194/08

19 listopad 2008r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządu Powiatowego w 2008r. na realizacje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Plik PDF

XXVIII /195/08

19 listopad 2008r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punkty.

Plik PDF

XXVIII /196/08

19 listopad 2008r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stalowej Woli oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punkty.

Plik PDF

XXVIII /197/08

19 listopad 2008r.

W sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej o uprawnieniu szkoły publicznej , niepubliczna placówka oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, osobę fizyczną

Plik PDF

XXVIII /198/08

19 listopad 2008r.

W sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXVIII /199/08

19 listopad 2008r.

W sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

Plik PDF

XXVIII /200/08

19 listopad 2008r.

Zmieniająca uchwałę Nr XX/144/08 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 31.03.2008r. w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli i włączenia szkół z rozwiązanego Zespołu Szkół Nr  5 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli do Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli

Plik PDF

XXVIII /201/08

19 listopad 2008r.

Zmieniająca uchwałę Nr XX/144/08 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 31.03.2008r. w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Nr 4 im. Płk. Stanisława Dąbka w Stalowej Woli Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli i zmiany nazwy do Zespołu Szkół Nr 4 im. Płk. Stanisława Dąbka na Zespól Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXVIII /202/08

19 listopad 2008r.

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego projektu planu do realizacji przez Powiat Stalowowolski w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”

Plik PDF

XXIX/203/08

22 grudnia 2008r.

W sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXIX/204/08

22 grudnia 2008r.

W sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym powiatu stalowowolskiego pn.  „Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej w powiecie stalowowolskim na lata 2002-2011” przyjętym uchwałą Nr XXII/150/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 lutego 2005r. z późniejszymi  zmianami

Plik PDF

XXIX/205/08

22 grudnia 2008r.

W sprawie zmian w budżecie powiatu Stalowowolskiego na 2008r.

Plik PDF

XXIX/206/08

22 grudnia 2008r.

W sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do partnerskiej współpracy z Powiatem Radechowskim w Republice Ukrainy i z Powiatem Lwowskim z Republice Białorusi

Plik PDF

XXIX/207/08

22 grudnia 2008r.

W sprawie budżetu Powiatu Stalowowolskiego na 2009r.

Plik PDF

XXX/208/08

30 grudnia 2008r.

Zmieniająca uchwały XX/147/08 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 31.03.2008r. w sprawie określenia  zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządu Powiatowego w 2008r. na realizacje zadania z zakresu rehabilitacji należących do kompetencji starostw, powiatowych centrum pomocy rodzinie i kierowników Powiatowych urzędów pracy

Plik PDF

XXX/209/08

30 grudnia 2008r.

W sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r.

Plik PDF

XXX/210/08

30 grudnia 2008r.

W sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008

Plik PDF

XXX/211/08

30 grudnia 2008r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wpłacania diet Radnym Rady Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

XXXI/212/09

28 stycznia 2009r.

Uchwała  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2009r.

Plik PDF

XXXI/213/09

28 stycznia 2009r.

Uchwałą w sprawie określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kosztów

Plik PDF

XXXI/214/09

28 stycznia 2009r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2009r

Plik PDF

XXXI/215/09

28 stycznia 2009r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 8

Plik PDF

XXXI/216/09

28 stycznia 2009r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 2a

Plik PDF

XXXI/217/09

28 stycznia 2009r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego części działki 698/9 przez Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy w Stalowej Woli

Plik PDF

XXXII/218/09

02 marca 2009r.

W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli

Plik PDF

XXXII/219/09

02 marca 2009r.

W sprawie Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2009r.

Plik PDF

XXXII/220/09

02 marca 2009r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXXII/221/09

02 marca 2009r.

W sprawie zmiany w budżecie powiatu Stalowowolskiego na 2009r.

Plik PDF

XXXII/222/09

02 marca 2009r.

W sprawie określenia  zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządu Powiatowego w 2009r. na realizacje zadania z zakresu rehabilitacji należących do kompetencji starostw, powiatowych centrum pomocy rodzinie i kierowników Powiatowych urzędów pracy

Plik PDF

XXXII/223/09

02 marca 2009r.

W sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wyższe kwalifikacje nauczycieli szansą dla ucznia w kształtowaniu kariery edukacyjno-zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plik PDF

XXXIII/224/09

26 marca 2009r.

W sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze

Plik PDF

XXXIII/225/09

26 marca 2009r.

W sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów na terenie Powiatu Stalowowolskiego za znaczące osiągnięcia

Plik PDF

XXXIII/226/09

26 marca 2009r.

W sprawie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze

Plik PDF

XXXIII/227/09

26 marca 2009r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2009r.

Plik PDF

XXXIII/228/09

26 marca 2009r.

W sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków: za usługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Plik PDF

XXXIII/229/09

26 marca 2009r.

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dot. Przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pt. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009r.”

Plik PDF

XXXIII/230/09

26 marca 2009r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z Organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2009r.

Plik PDF

XXXIII/231/09

26 marca 2009r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora sp ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXXIV/232/09

27 kwietnia 2009r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego i absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2008r.

Plik PDF

XXXIV/233/09

27 kwietnia 2009r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2009r.

Plik PDF

XXXVI/234/09

26 maja 2009r.

W sprawie przystąpienia do programu pn. „Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim”

Plik PDF

XXXVI/235/09

26 maja 2009r.

W sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Plik PDF

XXXVI/236/09

26 maja 2009r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2009r.

Plik PDF

XXXVI/237/09

26 maja 2009r.

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w tym ustawicznego w Powiecie Stalowowolskim poprzez doposażenie bazy dydaktyczno-naukowej Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 4

Plik PDF

XXXVI/238/09

26 maja 2009r.

W sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXXVII/239/09

30 czerwca 2009r.

W sprawie zmiany Porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”

Plik PDF

XXXVII/240/09

30 czerwca 2009r.

W sprawie przystąpienia przez Powiat Stalowowolski do realizacji projektu pn. „Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju gospodarki północnego Podkarpacia”

Plik PDF

XXXVII/241/09

30 czerwca 2009r.

W sprawie przystąpienia przez Powiat Stalowowolski do realizacji projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji technicznych pracowników w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych HSW S.A.

Plik PDF

XXXVII/242/09

30 czerwca 2009r.

W sprawie ustalenia sieci szkół Ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalistycznych w Powiecie Stalowowolskim

Plik PDF

XXXVII/243/09

30 czerwca 2009r.

W sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w zespołach szkół/ placówek i placówce prowadzonej przez Powiat Stalowowolski

Plik PDF

XXXVII/244/09

30 czerwca 2009r.

W sprawie określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli ,w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w formie zaocznej

Plik PDF

XXXVII/245/09

30 czerwca 2009r.

Zmieniające uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacji Starostwa Powiatu w Stalowej Woli

Plik PDF

XXXVII/246/09

30 czerwca 2009r.

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/222/09 z 2.03.09r. dot. określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządu Powiatowego w 2009r na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Plik PDF

XXXVII/247/09

30 czerwca 2009r.

W sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym Powiatu Stalowowolskiego pod nazwą „ Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej w Powiecie Stalowowolskim na 2002-2011” przyjętym uchwała nr XXII/150/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 lutego 2005r. z późn. zm.

Plik PDF

XXXVII/248/09

30 czerwca 2009r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2009r.

Plik PDF

XXXVIII/249/09

14 września 2009r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu naprawczego dla Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli

Plik PDF

XXXVIII/250/09

14 września 2009r.

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/222/09 z 2.03.09r. dot. określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządu Powiatowego w 2009r na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Plik PDF

XXXVIII/251/09

14 września 2009r.

Zmieniająca uchwałę Nr XXX/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 26.03.09r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokości  stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków

Plik PDF

XXXVIII/252/09

14 września 2009r.

W sprawie przyjęcia projektu chwał Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009r.

Plik PDF

XXXVIII/253/09

14 września 2009r.

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o dofinansowaniu utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Właściwego do spraw pracy oraz wniesieniu wkładu własnego na realizację tego przedsięwzięcia

Plik PDF

XXXVIII/254/09

14 września 2009r.

Zmieniająca uchwałę XXXVIII/240/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30.06.09r. w sprawie przystąpienia przez Powiat Stalowowolski do realizacji projektu pn. „Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju gospodarki północnego Podkarpacia”

Plik PDF

XXXVIII/255/09

14 września 2009r.

Zmieniająca uchwałę XXXVIII/241/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30.06.09r. w sprawie przystąpienia przez Powiat Stalowowolski do realizacji projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji technicznych pracowników w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych HSW S.A

Plik PDF

XXXVIII/256/09

14 września 2009r.

Zmieniająca uchwałę XXXII/223/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 2.03.09r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „ Wyższe kwalifikacje nauczycieli szansą dla ucznia w kształtowaniu kariery edukacyjno-zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plik PDF

XXXVIII/257/09

14 września 2009r.

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów-Spie od km 0 +00 do km 2 +440,62” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Plik PDF

XXXVIII/258/09

14 września 2009r.

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2010 rok na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1011R Kawęczyn-Skowierzyn ok. km 1 + 164 do km 4 + 664” w ramach Programu Wieloletniego pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Plik PDF

XXXIX/259/09

28 października 2009r.

Zmieniająca uchwałę Nr XXX/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 26.03.09r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokości  stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków

Plik PDF

XXXIX/260/09

28 października 2009r.

Zmieniająca uchwałę nr XXXIII/226/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 26.03.09r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze

Plik PDF

XXXIX/261/09

28 października 2009r.

W sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie SPZZOZ  Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXXIX/262/09

28 października 2009r.

w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji niepublicznym szkołom  ponadgimnazjalnym o uprawnieniu szkoły publicznej , niepubliczna placówka oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Plik PDF

XXXIX/263/09

28 października 2009r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2009r.

Plik PDF

XXXIX/264/09

28 października 2009r.

W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowaniu wzoru sztandaru Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

XXXIX/265/09

28 października 2009r.

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Plik PDF

XXXIX/266/09

28 października 2009r.

W sprawie zmiany uchwały XXXII/222/09 z 2.03.09r. dotyczącej określenia  zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządu Powiatowego w 2009r. na realizacje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowych i społecznych  należący zgodnie z ustawą z 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych do kompetencji starostów , Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i kierowników Powiatowych Urzędów Pracy zmieniającą uchwałę Nr XXXVIII/250/09 z 14.09.09r

Plik PDF

XL/267/09

14 grudnia 2009r

W sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009r.

Plik PDF

XL/268/09

14 grudnia 2009r

W sprawie budżetu Powiatu Stalowowolskiego na 2010r.

Plik PDF

XL/269/09

14 grudnia 2009r

W sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej-Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik PDF

+ Uchwała Rady Społecznej Szpitala

XL/270/09

14 grudnia 2009r

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Właściwego do Spraw Pracy oraz wniesienie wkładu własnego na realizację tego przedsięwzięcia

Plik PDF

XL/271/09

14 grudnia 2009r

W sprawie zmiany uchwały XXXII/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 2.03.2009r w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON zmienionej uchwały nr XXXIX/266/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28.10.2009r. dot. Określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON

Plik PDF

XL/272/09

14 grudnia 2009r

W sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej w Stalowej Woli- obręb 1 Charzewice, oznaczonej jako działka nr 1088/30, celem wykonania zobowiązania wynikającego z odwołania darowizny nieruchomości przez Powiat w Sandomierzu

Plik PDF

XL/273/09

14 grudnia 2009r

W sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2010r.

Plik PDF

XLI/274/09

30 grudnia 2009r.

Zatwierdzenie realizacji projektu pn. „Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli-II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Działania 6.1 Priorytetu VI  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plik PDF

XLI/275/09

30 grudnia 2009r.

Zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2009r.

Plik PDF

XLI/276/09

30 grudnia 2009r.

Ustalenia kwot wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2009r.

Plik PDF

XLII/277/10

14 stycznia 2010r.

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na rok 2010r.

Plik PDF

XLII/278/10

14 stycznia 2010r.

W sprawie określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli

Plik PDF

XLII/279/10

14 stycznia 2010r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2010r.

Plik PDF

XLII/280/10

14 stycznia 2010r.

W sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Plik PDF

XLII/281/10

14 stycznia 2010r.

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dot. Przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pt. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010r.

Plik PDF

XLII/282/10

14 stycznia 2010r.

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 8

Plik PDF

XLII/283/10

14 stycznia 2010r.

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 2a

Plik PDF

XLIII/284/10

5 marca 2010r.

W sprawie wystąpienia do Prezydenta RP z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustalenie wzoru oraz sposobu noszenia odznaki honorowej „Za zasługi dla Powiatu Stalowowolskiego”

Plik PDF

załącznik do uchwały

XLIII/285/10

5 marca 2010r.

W sprawie zmiany uchwały Nr XIX/133/08 z dnia 26 lutego 2008r. dot. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Plik PDF

XLIII/286/10

5 marca 2010r.

W sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2002-2011 „Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej”

Plik PDF

XLIII/287/10

5 marca 2010r.

W sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plik PDF

XLIII/288/10

5 marca 2010r.

W sprawie Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2010r.

Plik PDF

XLIII/289/10

5 marca 2010r.

W sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządu Powiatowego w 2010r na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Plik PDF

XLIII/290/10

5 marca 2010r.

W sprawie uchwały Nr XL/268/09 z dnia 14 grudnia 2009r w sprawie budżetu Powiatu Stalowowolskiego na 2010r.

Plik PDF

załączniki do uchwały:
część I
część II

XLIII/291/10

5 marca 2010r.

W sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2010r.

Plik PDF

XLIV/292/10

31 marca 2010r.

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji PKS w Stalowej Woli Spółka Akcyjna

Plik PDF

XLIV/293/10

31 marca 2010r.

Zmieniająca uchwały Nr XL/273/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu Stalowowolskiego w 2010r.

Plik PDF

XLV/294/10

26 kwietnia 2010r.

W sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za 2009r.

Plik PDF

XLV/295/10

26 kwietnia 2010r.

W sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim”

Plik PDF

XLV/296/10

26 kwietnia 2010r.

Zmieniająca uchwałę nr XL/273/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2010r. i zmienionej Uchwałą Nr XLIV/293/10 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2010r.

Plik PDF

XLV/297/10

26 kwietnia 2010r.

W sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Szkoła dobrej edukacji- szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Plik PDF

XLV/298/10

26 kwietnia 2010r.

W sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka o długości  776m ul. Poniatowskiego, przebiegającej na terenie miasta Stalowa Wola

Plik PDF

XLV/299/10

26 kwietnia 2010r.

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Stalowowolskiego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 64/9

Plik PDF

XLV/300/10

26 kwietnia 2010r.

W sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Rybacka „Karp Doliny Sanny” w Janowie Lubelskim

Plik PDF

XLV/301/10

26 kwietnia 2010r.

W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli

Plik PDF

XLV/302/10

26 kwietnia 2010r.

W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli

Plik PDF

XLV/303/10

26 kwietnia 2010r.

W sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2010r.

Plik PDF

XLV/304/10

26 kwietnia 2010r.

W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII?289/10 z dnia 05.03.2010r dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządu Powiatowego w 2010r na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Plik PDF

XLV/305/10

26 kwietnia 2010r.

W sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli

Plik PDF

XLVI/306/10

29 czerwca 2010r.

W sprawie przyjęcia kierunku rozwoju SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na lata 2010-2013

Plik PDF

XLVI/307/10

29 czerwca 2010r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu naprawczego dla Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli

Plik PDF

XLVI/308/10

29 czerwca 2010r.

W sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego umieszczenie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Stalowowolskiego

Plik PDF

XLVI/309/10

29 czerwca 2010r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2010rok

Plik PDF

XLVI/310/10

29 czerwca 2010r.

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół Ponadgimnazjalnych  oraz szkół specjalnych w Powiecie Stalowowolskim

Plik PDF

XLVI/311/10

29 czerwca 2010r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Stalowowolski Porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim, a jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla administracji publicznej SEKAP w Województwie Podkarpackim

Plik PDF

XLVI/312/10

29 czerwca 2010r.

W sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym powiatu stalowowolskiego pn. „poprawa infrastruktury społecznej i technicznej w Powiecie Stalowowolski na lata 2002-2012” przyjętym uchwałą Nr XXII/150/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 lutego 2005r z późn. zmianami

Plik PDF

XLVI/313/10

29 czerwca 2010r.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Plik PDF

XLVI/314/10

29 czerwca 2010r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2010r.

Plik PDF

XLVI/315/10

29 czerwca 2010r.

W sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Plik PDF

XLVI/316/10

29 czerwca 2010r.

W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Plik PDF

XLVI/317/10

29 czerwca 2010r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli (Agnieszka G.)

Plik PDF

XLVI/318/10

29 czerwca 2010r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Stalowowolskiego (Agata P.)

Plik PDF

XLVI/319/10

29 czerwca 2010r..

W sprawie stwierdzenia swojej niewłaściwości do rozpatrzenia skargi na działalność Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli

Plik PDF

XLVI/320/10

29 czerwca 2010r.

W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli (Iwona Krudysz)

Plik PDF

XLVII/321/10

29 lipca 2010 r.

W sprawie uszczegółowienia granic okręgów wyborczych.

Plik PDF

XLVII/322/10

29 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/289/10 z dnia 5 marca 2010 r. dotyczącej określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2010 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należących do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy zmienionej uchwałą Nr XLV/304/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego na które przeznacza się środki PFRON…

Plik PDF

XLVII/323/10

29 lipca 2010 r.

W sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym powiatu stalowowolskiego pn. „poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej w powiecie stalowowolskim na lata 2002-2012” przyjętym uchwałą Nr XXII/150/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 lutego 2005 r. z późn. zm.

Plik PDF

XLVII/324/10

29 lipca 2010 r.

W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 814 stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego.

Plik PDF

XLVII/325/10

29 lipca 2010 r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2010 rok.

Plik PDF

XLVII/326/10

29 lipca 2010 r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działanie Starosty (dot. P. Iwony Krudysz)

Plik PDF

XLVII/327/10

24 września 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

Plik PDF

XLVIII/328/10

24 września 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego

Plik pdf

XLVIII/329/10

24 września 2010 r.

W sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym powiatu stalowowolskiego pn. „poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej w powiecie stalowowolskim na lata 2002-2012” przyjętym uchwałą Nr XXII/150/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 lutego 2005 r. z późn. zm.

Plik pdf

XLVIII/330/10

24 września 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2011 rok na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ulica Poniatowskiego na odcinku od km 2+673 do km 3+474 w Stalowej Woli" w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"

Plik pdf

XLVIII/331/10

24 września 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2011 rok na realizację projektu pn. "Remont ciągu dróg powiatowych nr 1013R Turbia - Zbydniów, nr 1012R Zaleszany - Zbydniów, nr 1017R Zaleszany - Zabrnie wraz z miejscową budową chodników" w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"

Plik pdf

XLVIII/332/10

24 września 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2011 rok na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1011R Kawęczyn - Skowierzyn od km 1+164 do km 4+664" w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"

Plik pdf

XLVIII/333/10

24 września 2010 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

Plik pdf

XLVIII/334/10

24 września 2010 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego.

Plik pdf
 

Załącznik Nr 1 doc
Załącznik Nr 2 doc
Załącznik Nr 3 doc
Załącznik Nr 4 doc
Załącznik Nr 5 doc
Załącznik Nr 6 doc

XLVIII/335/10

24 września 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Plik pdf

XLVIII/336/10

24 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2010 rok

Plik pdf

XLIX/337/10

28 października 2010 r.

w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Plik pdf

XLIX/338/10

28 października 2010 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Mój start w życie zawodowe" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plik pdf

XLIX/339/10

28 października 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/289/10 z dnia 5 marca 2010 r. dotyczącej określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2010 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należących do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy z późniejszymi zmianami

Plik pdf

XLIX/340/10

28 października 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych bez obowiązku dokonywania dopłat

Plik pdf

XLIX/341/10

28 października 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych.

Plik pdf

XLIX/342/10

28 października 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radomyśl nad Sanem.

Plik pdf

XLIX/343/10

28 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2010 rok

Plik pdf

XLIX/344/10

28 października 2010 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.

Plik pdf

L/345/10

5 listopada 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plik pdf

L/346/10

5 listopada 2010 r.

W sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym powiatu stalowowolskiego pn. „poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej w powiecie stalowowolskim na lata 2002-2012” przyjętym uchwałą Nr XXII/150/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 lutego 2005 r. z późn. zm.

Plik pdf

L/347/10

5 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2010 rok.

Plik pdfRejestr zakończono na 347 pozycji.