bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1939654

Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego kadencji 2010 - 2014

 

Nr uchwały

Data podjęcia

Tytuł

 

I/1/10

2 grudnia 2010 r.

W  sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

I/2/10

2 grudnia 2010 r.

W  sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

I/3/10

2 grudnia 2010 r.

W  sprawie wyboru Starosty Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

I/4/10

2 grudnia 2010 r.

W  sprawie wyboru Wicestarosty  Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

I/5/10

2 grudnia 2010 r.

W  sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

II/6/10

16 grudnia 2010 r.

W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (dot. Andrzeja Karasia)

Plik PDF

II/7/10

16 grudnia 2010 r.

W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (dot. Zdzisława Wójcika)

Plik PDF

II/8/10

16 grudnia 2010 r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2010 rok

Plik PDF

II/9/10

16 grudnia 2010 r.

W sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Starosty Stalowowolskiego

Plik PDF

III/10/10

17 grudnia 2010 r.

W sprawie obsadzenia mandatu radnego (dot. Stanisława Palenia)

Plik PDF

III/11/10

17 grudnia 2010 r.

W sprawie obsadzenia mandatu radnego (dot. Janusza Perły)

Plik PDF

III/12/10

17 grudnia 2010 r.

W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

III/13/10

17 grudnia 2010 r.

W sprawie powołania składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

III/14/10

17 grudnia 2010 r.

W sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Stalowowolskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik PDF

III/15/10

17 grudnia 2010 r.

W sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Stalowowolskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Stalowej Woli

Plik PDF

IV/16/10

30 grudnia 2010 r.

uchwała budżetowa Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok

Plik PDF

IV/17/10

30 grudnia 2010 r.

W sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 - 2021

Plik PDF

IV/18/10

30 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Stalowowolskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Plik PDF

IV/19/10

30 grudnia 2010 r.

w sprawie podziału środków PFRON

Plik PDF

IV/20/10

30 grudnia 2010 r.

w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Plik PDF

IV/21/10

30 grudnia 2010 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego, doraźnej kontroli

Plik PDF

IV/22/10

30 grudnia 2010 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego, doraźnej kontroli

Plik PDF

IV/23/10

30 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2011 roku.

Plik PDF

IV/24/10

30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2010 rok

Plik PDF

IV/25/10

30 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

Plik PDF

V/26/11

31 stycznia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskeigo na 2011 rok

Plik PDF

V/27/11

31 stycznia 2011 r.

w sprawie określenia zadań komisji rewizyjnej w zakresie kontroli.

Plik PDF

V/28/11

31 stycznia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla PUP w Stalowej Woli z tytułu trwalego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 8.

Plik PDF

V/29/11

31 stycznia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla DPS w Stalowej Woli z tytułu trwalego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 2a.

Plik PDF

V/30/11

31 stycznia 2011 r.

w sprawie ,,Programu współpracy Powiatu Stalowowolskeigo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok''

Plik PDF

V/31/11

31 stycznia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dot. przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pt. ,,Organizacja i przeprowadzenie  kwalifikacji wojskowej w 2011 roku''.

Plik PDF

V/32/11

31 stycznia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

V/33/11

31 stycznia 2011 r.

w sprawie skargi na Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.

Plik PDF

V/34/11

31 stycznia 2011 r.

w sprawie skargi na bezczynności działań Starosty Stalowowolskiego.

Plik PDF

VI/35/11

28 lutego 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie "Stypendium dla uczniów i studentów z terenu Powiatu Stalowowolskiego za znaczące osiągnięcia".

Plik PDF

VI/36/11

28 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

Plik PDF

VI/37/11

28 lutego 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działanie Starosty Stalowowolskiego (skarga P. Brzozowskiego)

Plik PDF

VI/38/11

28 lutego 2011 r.

w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Plik PDF

VI/39/11

28 lutego 2011 r.

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2011 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zadowowej i społecznej należących do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.

Plik PDF

VI/40/11

28 lutego 2011 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plik PDF

VII/41/11

24 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Stałych KOmisji Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Plik PDF

VII/42/11

24 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

VII/43/11

24 marca 2011 r.

w sprawie zawarcia z Gminą Stalowa Wola porozumienia dotyczącego powierzenia do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie drogi powiatowej nr 250R - ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli

Plik PDF

VII/44/11

24 marca 2011 r.

w sprawie zaopiniowania planu pn. ,,Plan rozwoju Spółki PKS w Stalowej Woli S.A. w kontekście polityki transportowej Powiatu na lata 2011-2015''.

Plik PDF

VIII/45/11 30 maja 2011 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej. Plik PDF
VIII/46/11  30 maja 2011 r.  w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.  Plik PDF
VIII/47/11  30 maja 2011 r.  w sprawie przystapienia do realizacji projektu pn. ,,Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim''.  Plik PDF
VIII/48/11  30 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 roku.  PLik PDF
 VIII/49/11  30 maja 2011 r.  w sprawie zawarcia z Gminą Zaleszany porozumienia dotyczącego powierzenia do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę zatok autobusowych przy drodze powiatowej Nr 1012R  Plik PDF
 VIII/50/11  30 maja 2011 r.  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.  Plik PDF
 VIII/51/11  30 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/07 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie podróży służbowych Radnych Rady Powiatu Stalowowolskiego.  Plik PDF
 VIII/52/11  30 maja 2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli.  Plik PDF
 VIII/53/11  30 maja 2011 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/11 z dnia 28.02.2011 r dotyczącej określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2011 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.  Plik PDF
IX/54/11 29 czerwca 2011 roku w sprawie odsadzenia mandatu radnego Plik PDF
 IX/55/11  29 czerwca 2011 roku  w sprawie zmiany uchwały nr III/12/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowoowlskiego.  Plik PDF
 IX/56/11  29 czerwca 2011 roku  zmieniająca uchwałę Nr III/13/10 Rady Powiatu Stalowoowlskiego z dnia 17 grudnia 2010 roku z późn. zm. w sprawie powołania składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego.  Plik PDF
 IX/57/11 29 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr I/2/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Powiatu Stalowowolskiego.  Plik PDF
IX/58/11  29 czerwca 2011 roku  w sprawie uchwalenia Powiatowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinieoraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2011-2015.  Plik PDF
IX/59/11  29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowoowlskiego na 2011 rok. Plik PDF
 IX/60/11  29 czerwca 2011 roku  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli  Plik PDF
 IX/61/11  29 czerwca 2011 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Stalowowolskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  Plik PDF
 IX/62/11  29 czerwca 2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych zabudowanych.  Plik PDF
 IX/63/11  29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2010 rok.  Plik PDFl
 IX/64/11  29 czerwca 2011 roku

 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2010 rok

 Plik PDF

X/65/11

27 lipca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów.

Plik PDF

X/66/11

27 lipca 2011 r.

uchylająca uchwałę Nr XXV/181/08 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie utworzenia z Powiatem Niżańskim wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Plik PDF

X/67/11

27 lipca 2011 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na 2012 rok

Plik PDF

X/68/11

27 lipca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik PDF

X/69/11

27 lipca 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Plik PDF

X/70/11

27 lipca 2011 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plik PDF

X/71/11

27 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 - 2021

Plik PDF

X/72/11

27 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok

Plik PDF

X/73/11

27 lipca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań Starosty Stalowowolskiego (dot. skargi P. Władysława Skrzypacza)

Plik PDF

XI/75/11 30 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego                 Plik PDF
XI/74/11 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie (przedłużenie) w trybie bezprzetrgowym umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul. ks. J. Popiełuszki 13a.                  Plik PDF
XI/76/11 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 -2021                Plik PDF
XI/77/11 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok                  Plik PDF
XI/78/11 30 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu.                   Plik PDF
XII/79/11 29 wrzesnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkól prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia. Plik PDF
XII/80/11 29 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/11 z dnia 28.02.11 e w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2011 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustwą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoisprawnych do kompetencji starostów PUP amianioną uchwałą Nr VIII/53/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z Późn. zm. Plik PDF
XII/81/11 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok. Plik PDF
XII/82/11 29 września 2011 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Plik PDF
XII/83/11 29 wrzesnia 2011 roku w sprawie przystapienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. ,,Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z os. Piaski w Stalowej Woli - etap I - Przebudowa ulicy Przemysłowa boczna wraz z niezbędną infrstrukturą techniczną'' i zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego Powiatu.
Plik PDF

XIII/84/11

22 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/11 z dnia 28.02.2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2011 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospranych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy (z późn. zm.)

Plik pdf

XIII/85/11

22 listopada 2011 roku

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

Plik pdf

XIII/86/11

22 listopada 2011 roku

w sprawie trybu postępowanie o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Stalowowolskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Plik pdf

XIII/87/11

22 listopada 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik pdf

XIII/88/11

22 listopada 2011 roku

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego 2012 roku

Plik pdf

XIII/89/11

22 listopada 2011 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Plik pdf

XIII/90/11

22 listopada 2011 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym lub prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Plik pdf

XIII/91/11

22 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011 - 2015"

Plik pdf
+
załącznik

XIII/92/11

22 listopada 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Plik pdf

XIII/93/11

22 listopada 2011 roku

w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu

Plik pdf

XIII/94/11

22 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 - 2021

Plik pdf

XIII/95/11

22 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok

Plik pdf

XIII/96/11

22 listopada 2011 roku

w sprawie nawiązania współpracy i podpisania umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Stalowowolskim, a Powiatem Bełchatowskim

Plik pdf

XIII/97/11

22 listopada 2011 roku

Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

Plik pdf

XIV/98/11

15 grudnia 2011 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 - 2021

Plik pdf

XIV/99/11

15 grudnia 2011 roku

uchwała budżetowa Powiatu Stalowowolskiego na rok 2012

Plik pdf

XIV/100/11

15 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 - 2021

Plik pdf

XIV/101/11

15 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok

Plik pdf

XIV/102/11

15 grudnia 2011 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku

Plik pdf

XV/103/11

28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/11 z dnia 28.02.2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2011 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej należących do zadań starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy z późn. zm.

Plik pdf

XV/104/11

28 grudnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dot. przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pt. "Organizacja i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku"

Plik pdf

XV/105/11

28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok

Plik pdf

XV/106/11

28 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Plik pdf

XV/107/11

28 grudnia 2011 roku

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej, sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych

Plik pdf

XV/108/11

28 grudnia 2011 roku

w sprawie zasad, trybu dzuelania oraz rozliczana dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

Plik pdf

XV/109/11

28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwał Nr XIII/89/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Plik pdf

XVI/110/12

26 stycznia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok

Plik pdf

XVI/111/12

26 stycznia 2012 roku

w sprawie określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli na 2012 rok

Plik pdf

XVI/112/12

26 stycznia 2012 roku

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Stalowej Woli

Plik pdf

XVI/113/12

26 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8

Plik pdf

XVI/114/12

26 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a

Plik pdf

XVI/115/12

26 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Stalowowolskiego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1346/2

Plik pdf

XVI/116/12

26 stycznia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok

Plik pdf

XVI/117/12

26 stycznia 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Plik pdf

XVII/118/12

20 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli

Plik pdf

XVII/119/12

20 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Sikorskiego w Stalowej Woli 

Plik pdf

XVII/120/12 

20 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli 

Plik pdf

XVII/121/12 

20 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli 

Plik pdf

XVII/122/12 

20 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli 

Plik pdf

XVII/123/12 

20 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli  

Plik pdf

XVII/124/12 

20 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli 

Plik pdf

XVII/125/12 

20 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli 

Plik pdf

XVII/126/12 

20 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli 

Plik pdf

XVII/127/12 

20 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.

Plik pdf

XVII/128/12 

20 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

Plik pdf

XVIII/129/12 

28 lutego 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie (przedłużenie) w trybie bezprzetargowym umowy najmu boksu garażowego przy ul. Ks. J. Popiełuszki 13a w Stalowej Woli

Plik pdf

XVIII/130/12 

28 lutego 2012 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku

Plik pdf

XVIII/131/12 

28 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok

Plik pdf

XVIII/132/12 

28 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 - 2021

Plik pdf

XIX/133/12 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowoowlskiego na 2012 rok Plik PDF
XIX/134/12 30 marca 20121 roku w sprawie okreslenia zadań, na które przeznacza się środku PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. Plik PDF
XX/135/12 27 kwietnia 2012 roku w sprawie okjreślenia szczegółowychy warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Plik PDF
XX/136/12 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienbia do realizacji projektu pn. ,m,Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim''. Plik PDF
XX/137/12 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli Plik PDF
XX/138/12 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie (przedłużenie) w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Popiełuszki 13a w Stalowej Woli Plik PDF
XX/139/12 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok. Plik PDF
XX/140/12 27 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku Plik PDF
XXI/141/12 25 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik PDF
XXI/142/12 25 maja 2012 roku w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli Plik PDF
XXI/143/12 25 maja 2012 roku w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Plik PDF
XXI/144/12 25 maja 2012 roku w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i n ie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli Plik PDF
XXI/145/12 25 maja 2012 roku w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczana nie krótszym  niż 2 lata i  nie dłuższym niż 3 lata w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Plik PDF
XXI/146/12 25 maja 2012 roku w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłu,zszym niż 3 lata w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli Plik PDF
XXI/147/12 25 maja 2012 roku w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuzszym niż 3 lata w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. Plik PDF
XXI/148/12 25 maja 2012 roku w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Plik PDF
XXI/149/12 25 maja 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Stalowej Woli Plik PDF
XXI/150/12 25 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowoowlskiego na 2012 rok Plik PDF
XXI/151/12 25 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowoowlskiego na lata 2012-2021. Plik PDF
XXII/152/12 27 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąp[ienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) umowy dzierżawy lokalu biurowego w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 16. PLIk PDF
XXII/153/12 27 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu SP ZZOZ Powiatowemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Stalowej Woli Plik PDF
XXII/154/12 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku Plik PDF
XXII/155/12 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok Plik PDF
XXII/156/12 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Ppowoatu Stalowowolskiego na lata 2012-2021 Plik PDF
 XXII/157/12 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. ,,Droga do kariery'', współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI ,,Rynek pracyotwarty dla wszystkich'' działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie'' Poddziałanie 6.1.1 ,,Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy''.
Plik PDF
XXII/158/12 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2011 rok Plik PDF
XXII/159/12 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarzadu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2011 rok. Plik PDF
XXIII/160/12 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/134/12 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Plik PDF
XXIII/161/12 28 sierpnia 2012 roku  w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
Plik PDF
XXIII/162/12 28 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Stalowowolskim. Plik PDF
XXIII/163/12 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 34/6 w drodze bezprzetargowej za cenę niższą niż cena rynkowa. Plik PDF
XXIII/164/12 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na 2013 rok. Plik PDF
XXIII/165/12 28 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Stalowowolski. Plik PDF
XXIII/166/12 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2013 rok na realizację projektu pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością powiatu stalowowolskiego'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Plik PDF
XXIII/167/12 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok Plik PDF
XXIII/168/12 28 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlicznia dotacji niepublicznym szkołm ponadimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom, szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Plik PDF
XXIII/169/12
 
28 sierpnia 2012 roku  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012-2021. Plik PDF
XXIII/170/12 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Stalowowolski okraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Plik PDF
XXIV/171/12 27 września 2012 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na 2013 rok. Plik PDF
XXIV/172/12 27 września 2012 roku zmieniająca uchwałę Rady  Powiatu Stalowowolskiego w/s nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Stalowej Woli. Plik PDF
XXIV/173/12 27 września 2012 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samrząd" w 2012 roku na terenie Powiatu Stalowowolskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. Plik PDF
XXIV/174/12 27 września 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełosprawnych samorządom powiatowym w roku 2012. Plik PDF
XXIV/175/12 27 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku. Plik PDF
XXIV/176/12 27 wrzesnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 - 2021. Plik PDF
XXIV/177/12 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok. Plik PDF
XXIV/178/12 27 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Plik PDF
XXV/179/12 30 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/134/12 z dnia 30 maraca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpania 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzedów pracy zmienionej uchwałą Nr XXIV/174/12 z 27 września 2012 roku Plik PDF
XXV/180/12 30 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. ,,Moja firma moim sukcesem'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich'' Dziaanie 6.2 ,,Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia''. Plik PDF
XXV/181/12 30 października 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróznień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Plik PDF
XXV/182/12 30 października 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróznień osobom fizycznym lub prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Plik PDF
XXV/183/12 30 października 2012 roku intencyjna w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu pn. ,,Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15''. Plik PDF
XXV/184/12 30 października 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku. Plik PDF
XXV/185/12 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok Plik PDF
XXV/186/12 30 października 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej   Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012-2021.                 Plik PDF
XXVI/187/12 29 listopada 2012 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. Plik PDF
XXVI/188/12 29 listopada 2012 roku w sprawie przystapienia do projektu pn. Zagraniczna praktyka zawodowa drogą wejścia na europejski rynek pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik PDF
XXVI/189/12 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2013 roku. Plik PDF
XXVI/190/12 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim realizowanego w ramach projektu ,,Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych''. Plik PDF
+
załącznik
XXVI/191/12 29 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego w charakterze Partnera do projektu ,,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej'' realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.3 Trasy rowerowe programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Plik PDF
XXVI/192/12 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok Plik PDF
XXVI/193/12 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012-2021. Plik PDF

XXVII/194/12

20 grudnia 2012 roku

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Zaleszany zadania  pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1011R Kawęczyn - Skowierzyn od km 3+809 do km 4 +664

Plik PDF

XXVIII/195/12

28 grudnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013-2021

Plik PDF

XXVIII/196/12

28 grudnia 2012 roku

uchwała budżetowa powiatu stalowowolskiego na 2013 rok

Plik PDF

XXVIII/197/12

28 grudnia 2012 roku

dotycząca zmiany uchwały Nr XIX/134/12 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządowm powiatowym w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej...

Plik PDF

XXVIII/198/12

28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2012 roku na terenie Powiatu Stalowowolskiego rpzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

Plik PDF

XXVIII/199/12

28 grudnia 2012 roku

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim" oraz pokrycia środków na wkład własny.

Plik PDF

XXVIII/200/12

28 grudnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dot. przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pt. "Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 roku"

Plik PDF

XXVIII/201/12

28 grudnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części IV piętra Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

Plik PDF

XXVIII/202/12

28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik PDF

XXVIII/203/12

28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 - 2021

Plik PDF

XXVIII/204/12

28 grudnia 2012 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

Plik PDF

XXVIII/205/12

28 grudnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok.

Plik PDF

XXIX/206/2013

31 stycznia 2013 roku

w sprawie określenia zadań Komisji rewizyjnej w zakresie kontroli na 2013 rok.

Plik PDF

XXIX/207/2013

31 stycznia 2013 roku

w sprawie przyjęcia Programu Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2012 - 2014

Plik PDF

XXIX/208/2013

31 stycznia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8.

Plik PDF

XXIX/209/2013

31 stycznia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a.

Plik PDF

XXIX/210/2013

31 stycznia 2013 roku

w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXIX/211/2013

31 stycznia 2013 roku

zmieniająca uchwałę Nr XII/79/2011 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia.

Plik PDF

XXIX/212/2013

31 stycznia 2013 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/224/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze

Plik PDF

XXIX/213/2013

31 stycznia 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla ucznió szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia.

Plik PDF

XXIX/214/2013

31 stycznia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok.

Plik PDF

 XXX/215/13  28 lutego 2013 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) umowy najmu części powierzchni dzchu i pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15. Plik PDF
XXX/216/13 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarzadu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. Plik PDF
XXX/217/13 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Plik PDF
XXX/218/13 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego za 2013 rok Plik PDF
XXXI/219/13 22 marca 2013 roku w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli Plik PDF
XXXI/220/13 22 marca 2013 roku w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli Plik PDF
XXXI/221/13 22 marca 2013 roku w sprawie likwidacji dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli Plik PDF
XXXI/222/13 22 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 roku Plik PDF
XXXI/223/13 22 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013-2021. Plik PDF
XXXII/224/13 26 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd'' w 2013 roku na terenie Powiatu Stalowowolskiego przez PCPR w Stalowej Woli Plik PDF
XXXII/225/13 26 kwietnia 2013 roku w sprawie stwierdzenia swojej niewłaściwości do rozpatrzenia skargi na działalność Stalowowolskiego Ośrodka Wsparacia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli Plik PDF
XXXII/226/13 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z powiatami porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. ,,Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej PSP w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli'' realizowanego w ramach programu priorytetowego ,,System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plik PDF
XXXII/227/13 26 kwietnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mieleckiego do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy o dofinansowanie i przyjęcie dotacji w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego ,,System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 5) zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. Plik PDF
XXXII/228/13 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok
Plik PDF

XXXIII/229/13

28 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/216/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostwów, powiatowych centórw pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy

Plik PDF

XXXIII/230/13

28 maja 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 1095/1

Plik PDF

XXXIII/231/13

28 maja 2013 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na rok 2014

Plik PDF

XXXIII/232/13

28 maja 2013 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na lata 2014 - 2016

Plik PDF

XXXIII/233/13

28 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok

Plik PDF

XXXIII/234/13

28 maja 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 - 2021

Plik PDF

XXXIV/235/13

 25 czerwca 2013 roku

 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowlskim" oraz pokrycia środków na wkład własny.

Plik PDF

XXXIV/236/13

25 czerwca 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu stalowowlskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szcegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynnagrodzenia wynikających ze stosunku do pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Plik PDF

 XXXIV/237/13

 25 czerwca 2013 roku

 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnycch oraz szkół specjalnych w Powiecie Stalowowlskim.

Plik PDF

 XXXIV/238/13

 25 czerwca 2013 roku

 w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do projektu pn. "Zagraniczna praktyka szansą na doskonalenie kwalifikacji zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plik PDF

XXXIV/239/13

25 czerwca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia (punktu kasowego) w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.

Plik PDF

XXXIV/240/13

25 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowlskiego na 2013 rok.

Plik PDF

XXXIV/241/13

25 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu styalowowlskiego na lata 2013 - 2021.

Plik PDF

XXXIV/242/13

25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Plik PDF

XXXIV/243/13

25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzilenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowoowlskiego za 2012 rok    Plik PDF
XXXV/244/2013
26 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R - ul. Przemysłowej w Stalowej Woli''. Plik PDF
XXXV/245/13 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego Plik PDF
XXXV/246/13 26 września 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 roku Plik PDF
XXXV/247/13 26 września 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013-2021. Plik PDF
XXXV/248/13 26 września 2013 roku dotycząca zmiany uchwały Nr XXX/216/13 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzedów pracy zmienioną uchwałą Nr XXXIII/229/2013 z dnia 28 maja 2013 roku Plik PDF
XXXV/249/2013 26 września 2013 roku w sprawie przystapienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. ,,Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik PDF
XXXV/250/2013 26 września 2013 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli Plik PDF
XXXV/251/2013 26 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. ,,Budowa ulicy Przemysłowa boczna w Stalowej Woli - etap II '' i zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego Powiatu Plik PDF
XXXV/252/2013 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom, szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji Plik PDF
XXXV/253/2013 26 września 2013 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/201/12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części IV piętra Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli Plik PDF
XXXVI/254/13 29 października 2013 roku dotycząca zmiany uchwały Nr XXX/216/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie okreslenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej nalezących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej orzez zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy zmienianą uchwała Nr XXXV/248/13 z dnia 26 września 2013 roku. Plik PDF
XXXVI/255/13 29 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu boksu garażowego położonego w stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 13a. Plik PDF
XXXVI/256/13 29 października 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXII/153/2012 Rady POwiatu Stalowolskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli PLik PDF
XXXVI/257/13 29 października 2013 roku zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik PDF
XXXVI/258/13 29 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 roku Plik PDF
XXXVI/259/13 29 października 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013-2023 Plik PDF
XXXVI/260/13 29 października 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu. Plik PDF

XXXVII/261/2013

27 listopada 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej nalezących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej orzez zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy zmienianą uchwała Nr XXXVI/254/13 z dnia 29 października 2013 roku

 Plik PDF

XXXVII/262/2013

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/224/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"w 2013 roku na terenie Powiatu Stalowowolskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Plik PDF

XXXVII/263/2013

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2014 roku

Plik PDF

XXXVII/264/2013

Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Plik PDF

XXXVII/265/2013

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok

Plik PDF

XXXVII/266/2013

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023

Plik PDF

 

XXXVIII/267/2013

30 grudnia 2013 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014-2023

Plik PDF

XXXVIII/268/2013

30 grudnia 2013 roku

Uchwała Budżetowa Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok

Plik PDF

XXXVIII/269/2013

30 grudnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy, zmienioną uchwałą Nr XXVII/261/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku.

Plik PDF

XXXVIII/270/2013

30 grudnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 roku na terenie Powiatu Stalowowolskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, zmienioną uchwałą Nr XXXVII/262/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku

Plik PDF

XXXVIII/271/2013

30 grudnia 2013 roku

w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

Plik PDF

XXXVIII/272/2013

30 grudnia 2013 roku

w sprawie likwidacji trzyletenigo technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXXVIII/273/2013

30 grudnia 2013 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Stalowej Woli.

Plik PDF

XXXVIII/274/2013

30 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dot. przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pt. "Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 roku".

Plik PDF

XXXVIII/275/2013

30 grudnia 2013 roku

w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Plik PDF

XXXVIII/276/2013

30 grudnia 2013 roku

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Plik PDF

XXXVIII/277/2013

30 grudnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok.

Plik PDF

XXXVIII/278/2013

30 grudnia 2013 roku

w sprawie określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli na 2014 rok.

Plik PDF

XXXIX/279/2014

27 stycznia 2014 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Plik PDF

XXXIX/280/2014

27 stycznia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8

Plik PDF

XXXIX/281/2014

27 stycznia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a

Plik PDF

XXXIX/282/2014

27 stycznia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

Plik PDF

XXXIX/283/2014

27 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok

Plik PDF

XL/284/2014

25 marca 2014 roku

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.

Plik PDF

XL/285/2014 25 marca 2014 roku

w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku na terenie Powiatu Stalowowolskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

Plik PDF
XL/286/2014 25 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr ewid. 815 stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego. Plik PDF
XL/287/2014 25 marca 2014 roku

w sprawiewyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 33/1 stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego.

Plik PDF
XL/288/2014 25 marca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.

Plik PDF

XL/289/2014

25 marca 2014 roku

w sprawie rozszerzenia Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim o Działanie 1.21. pn. „Wsparcie finansowe programów profilaktycznych i zdrowotnych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej prowadzone przez Powiat Stalowowolski”.


Plik PDF

XL/290/2014 25 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok. Plik PDF
XL/291/2014 25 marca 2014 roku

w sprawie nadania Statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.

Plik PDF

Załącznik do uchwały

XLI/292/2014 6 maja 2014 roku

 uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.


Plik PDF
XLI/293/2014 6 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego”

Plik PDF

zmiany XVII/127/2016

XLI/294/2014 6 maja 2014 roku w sprawie odwołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Plik PDF
XLI/295/2014 6 maja 2014 roku w sprawie wyboru dwóch członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Plik PDF
XLI/296/2014 6 maja 2014 roku w sprawie podziału Powiatu Stalowowolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Plik PDF
XLI/297/2014 6 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok. Plik PDF
XLII/298/2014 17 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Plik PDF
XLII/299/2014 17 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dźwigu towarowego przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny.

Plik PDF
XLII/300/2014 17 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdu. Plik PDF
XLII/301/2014 17 czerwca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Stalowowolskim. Plik PDF
XLII/302/2014 17 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskeigo za 2013 rok.
Plik PDF
XLII/303/2014 17 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2013 rok. Plik PDF
XLII/304/2014 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok. Plik PDF
XLII/305/2014 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014-2023
Plik PDF
XLIII/306/2014 29 lipca 2014 roku w sprawie podziału powiatu stalowowolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granich i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Plik PDF
XLIII/307/2014 29 lipca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014 - 2023. Plik PDF
XLIII/308/2014 29 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok. Plik PDF
XLIV/309/2014 23 września 2014 roku w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stalowej Woli Plik PDF
XLIV/310/2014 23 września 2014 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. "Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej" w ramach programu Erasmus+ Plik PDF
XLIV/311/2014 23 września 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego Plik PDF
XLIV/312/2014 23 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok Plik PDF
XLIV/313/2014 23 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. Plik PDF
XLIV/314/2014 23 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R - ul. Przemysłowej w Stalowej Woli - etap I" i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. Plik PDF
XLIV/315/2014 23 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. "Budowa ul. Przemysłowa boczna w Stalowej Woli - etap II" i zabezpieczenia środków finansowych jako wsparcia finansowego Plik PDF
XLIV/316/2014 23 września 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014 - 2023 Plik PDF
XLV/317/2014 28 października 2014 roku Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok Plik PDF
XLV/318/2014 28 października 2014 roku w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego Plik PDF
XLV/319/2014 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego Plik PDF
XLV/320/2014 28 października 2014 roku w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Stalowowolskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego Plik PDF
XLV/321/2014 28 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok Plik PDF
XLV/322/2014 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dot. przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pt. "Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku".
Plik PDF