bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1940786

Uchwały

Nr uchwały

Data podjęcia

Tytuł

Uchwały zmieniające

I/1/2014

28 listopada 2014 roku

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego

 

I/2/2014

28 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego

 

I/3/2014

28 listopada 2014 roku

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu Stalowowolskiego

 

I/4/2014

28 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Stalowowolskiego  
I/5/2014

28 listopada 2014 roku

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Starosty Powiatu Stalowowolskiego  
I/6/2014

28 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Starosty Powiatu Stalowowolskiego  
I/7/2014

28 listopada 2014 roku

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wicestarosty Powiatu Stalowowolskiego  
I/8/2014

28 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Stalowowolskiego  
I/9/2014

28 listopada 2014 roku

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
I/10/2014

28 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru trzech członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
II/11/2014

12 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego  
II/12/2014 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego

III/26/2014

VI/50/2015

II/13/2014 12 grudnia 2014 roku w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  
II/14/2014 12 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Starosty Stalowowolskiego  
II/15/2014 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/285/2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku na terenie Powiatu Stalowowolskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. Uchwała oryginalna (XL/285/2014)
II/16/2014 12 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.  Uchwała oryginalna (XL/284/2014)
II/17/2014 12 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2015 roku  
II/18/2014 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok  Uchwała oryginalna (XXXVIII/268/2013)
II/19/2014 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014 – 2023  Uchwała oryginalna (XXXVIII/287/2013)
III/20/2014 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  Prawo miejscowe
III/21/2014 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz określenie terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia  IV/37/2015, XVII/123/2016
III/22/2014 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli oraz określenie terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia  XVII/125/2016
III/23/2014 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy  Uchwała oryginalna (XL/284/2014)
III/24/2014 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok  Uchwała oryginalna (XXXVIII/268/2013)
III/25/2014 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023  Uchwała oryginalna (XXXVIII/287/2013)
III/26/2014 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 grudnia 2014 roku. w sprawie powołania składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego Uchwała oryginalna (II/12/2014)
III/27/2014 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023  
III/28/2014 30 grudnia 2014 roku uchwała budżetowa Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok  IV/39/2015
IV/29/2015 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok  
IV/30/2015 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli  
IV/31/2015 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/07 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie podróży służbowych Radnych Rady Powiatu Stalowowolskiego Uchwała oryginalna (VI/48/07)
IV/32/2015 28 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego  
IV/33/2015 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2015-2017
 
IV/34/2015 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli  przy ul. R. Dmowskiego 8  
IV/35/2015 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego  
IV/36/2015 28 stycznia 2015 roku w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  
IV/37/2015 28 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr III/21/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz określenia zwołania jej pierwszego posiedzenia  Uchwała oryginalna (III/21/2014)
IV/38/2015 28 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego  
IV/39/2015 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok
 uchwała oryginalna (III/28/2014)
IV/40/2015 28 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli  Uchwała oryginalna (XXXIX/282/2014)
V/41/2015 13 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.  VI/56/2015
V/42/2015 13 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy (Priorytet inwestycyjny 8ii, Cel szczegółowy pi 8ii, Działanie 1.1) Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.  
V/43/2015 13 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i  studentów za znaczące osiągnięcia.  
V/44/2015 13 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.  
V/45/2015 13 marca 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.  
V/46/2015 13 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok  
V/47/2015 13 marca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023

 

 

VI/48/2015 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów.

 

VI/49/2015 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu. VII/60/2015
VI/50/2015 27 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/12/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego  
VI/51/2015 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli.  
VI/52/2015 27 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Międzyszkolnej w Stalowej Woli w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych.  
VI/53/2015 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.  
VI/54/2015 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok.  
VI/55/2015 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023.  
VI/56/2015 27 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.  
VII/57/2015 12 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2014 rok.  
VII/58/2015 12 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2014.  
VII/59/2015 12 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.  
VII/60/2015 12 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego.  
VII/61/2015 12 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe – szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Erasmus+.  
VII/62/2015 12 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Dobry zawód – lepsza przyszłość” w ramach Programu Erasmus+.  
VII/63/2015 12 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej Powiatu Stalowowolskiego oraz zasad ich użytkowania.  
VII/64/2015 12 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.  
VII/65/2015 12 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do projektu "PODKARPACKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ" (PSIP).  
VII/66/2015 12 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok.  
VII/67/2015 12 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023.  
VIII/68/2015 25 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wybrania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.  
VIII/69/2015 25 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.  
VIII/70/2015 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej, jako działki o nr ew. 382 i 383/1 obr. 2 Rozwadów stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego.  
VIII/71/2015 25 września 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.  
VIII/72/2015 25 września 2015 roku w sprawie przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Niżańskiego.  
VIII/73/2015 25 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.  
VIII/74/2015 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok  
VIII/75/2015 25 września 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023  
VIII/76/2015 25 września 2015 roku w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za 2014 rok.  
VIII/77/2015 25 września 2015 roku w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.  
VIII/78/2015 25 września 2015 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna stanowiącego zabezpieczenie dla spłaty kredytu.  
IX/79/2015 27 października 2015 roku w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ulicy Klasztornej w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu.  
IX/80/2015 27 października 2015 roku w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0 + 121,86 do 0 + 400,00” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu.  
IX/81/2015 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.  
IX/82/2015 27 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok.  
IX/83/2015 27 października 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego  na lata 2015 – 2023.  
 X/84/2015  24 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.  
X/85/2015 24 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli.  
X/86/2015 24 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych na działce o nr ew. 804 obr. 3 Centrum – Stalowa Wola, stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego.  
 X/87/2015  24 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku”  
X/88/2015 24 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023”.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 
X/89/2015 24 listopada 2015 roku „Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.  
X/90/2015 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2016 r.  
X/91/2015 24 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej Powiatu Stalowowolskiego oraz zasad ich użytkowania.  
X/92/2015 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok.  
X/93/2015 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023.  
XI/94/2015 21 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok  
XI/95/2015 21 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli  
XI/96/2015 21 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy  
XI/97/2015 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom, szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  wykorzystania tych dotacji  
XI/98/2015 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2015 – 2023
 
XI/99/2015 21 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok

 
XI/100/2015 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2023

XII/103/2016, XIV/109/2016, XV/112/2016

XI/101/2015 21 grudnia 2015 roku budżet Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok

XII/102/2016, XIII/107/2016, XIV/108/2016,  XV/111/2016, XVII/126/2016, XVIII/134/2016, XXI/146/2016

XII/102/2016 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok  
XII/103/2016 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2016 – 2024
 
XIII/104/2016 27 stycznia 2016 roku  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8  
XIII/105/2016 27 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a.  
XIII/106/2016 27 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.  
XIII/107/2016 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok  
XIV/108/2016 10 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok  
XIV/109/2016 10 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2025

 

 

XV/110/2016 23 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Stalowowolskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

XV/111/2016 23 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok  
XV/112/2016 23 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2025  
XVI/113/2016 21 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2016 – 2020.   
XVI/114/2016 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stalowej Woli.
 
XVI/115/2016 21 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
 na lata 2016-2020 w Powiecie Stalowowolskim”.
 
XVI/116/2016 21 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. XXII/152/2016, XXIII/165/2016
XVI/117/2016 21 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) umowy najmu części powierzchni dachu i pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.  
XVI/118/2016 21 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów.  
XVI/119/2016 21 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.  
XVI/120/2016 21 marca 2016 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2017.  
XVII/121/2016 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2020.   Załącznik
XVII/122/2016 25 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania dotychczasowego przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego ze składu Rady Społecznej działającej w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli  
XVII/123/2016 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/21/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz określenia zwołania jej pierwszego posiedzenia  
XVII/124/2016 25 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania dotychczasowego przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego ze składu Rady Społecznej działającej w SP ZOZ Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Stalowej Woli  
XVII/125/2016 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2014  Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Stalowej Woli oraz określenia zwołania jej pierwszego posiedzenia  
XVII/126/2016 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok  XVIII/135/2016
XVII/127/2016 25 kwietnia 2016 r. w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego”  
XVII/128/2016 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli  
XVII/129/2016 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli aparatu rtg  
XVIII/130/2016 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2015 rok.  
XVIII/131/2016 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015.  
XVIII/132/2016 15 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.  
XVIII/133/2016 15 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/291/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno–Opiekuńczemu w Stalowej Woli.

Uchwała oryginalna XL/291/2014

Załącznik do XL/291/2014

XVIII/134/2016 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na rok 2016.  
XVIII/135/2016 15 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok.  
XVIII/136/2016 15 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” w ramach Programu Erasmus +  
XVIII/137/2016 15 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia” w ramach Programu Erasmus +  
XVIII/138/2016 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej Powiatu Stalowowolskiego oraz zasad ich użytkowania.  
XIX/139/2016 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok.  
XIX/140/2016 28 lipca 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli w związku ze skargą Pani Teresy Uchwat na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli.  
XX/141/2016 06 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ulicy Lipowej w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu.  
XX/142/2016 06 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu.  
XXI/143/2016 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie stalowowolskim na lata 2016-2020” Załącznik
XXI/144/2016 28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020  
XXI/145/2016 28 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego  
XXI/146/2016 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok  
XXII/147/2016 23 listopada 2016 r. Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok  
XXII/148/2016 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Czas Zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  
XXII/149/2016 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dot. przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pt. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku”  
XXII/150/2016 23 listopada 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli  
XXII/151/2016 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku
z usuwaniem pojazdów
 
XXII/152/2016 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.  
XXII/153/2016 23 listopada 2016 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  
XXII/154/2016 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku  
XXII/155/2016 23 listopada 2016 r. w sprawie emisji obligacji  
XXII/156/2016 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok  
XXII/157/2016 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2016 – 2030
 
XXIII/158/2016 12 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok.  
XXIII/159/2016 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli.  
XXIII/160/2016 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Stalowowolskiego w 2017 roku
 
XXIII/161/2016 12 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Stalowowolskiego działającego przez swojego przedstawiciela – Naczelnika Wydziału Architektoniczno – Budowlanego i Środowiska – Pana Grzegorza Jańca.  
XXIII/162/2016 12 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku  
XXIII/163/2016 12 grudnia 2016 r. Budżet Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017  XXV/174/2017, XXVI/176/2017
XXIII/164/2016 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2030  XXV/175/2017
XXIII/165/2016 12 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.  
XXIII/166/2016 12 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku  
XXIII/167/2016 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok  
XXIV/168/2016 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016  
XXV/169/2017  30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8.  
XXV/170/2017   30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a.  
XXV/171/2017  30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.  
XXV/172/2017  30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP  
XXV/173/2017  30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku  
XXV/174/2017  30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok  XXIII/163/2016
XXV/175/2017  30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2017 – 2030
 
XXVI/176/2017 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok  XXIII/163/2016
XXVI/177/2017 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego  
XXVI/178/2017 15 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu.  
XXVI/179/2017 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.  
XXVII/180/2017 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  
XXVII/181/2017 29 marca 2017 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia  
XXVII/182/2017 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Nadleśnictwem Gościeradów zadania polegającego na przebudowie/remoncie drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów- Zdziechowice.  
XXVII/183/2017 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Nadleśnictwem Gościeradów zadania polegającego na przebudowie/remoncie drogi powiatowej nr 1004 R Zaklików–Borów  
XXVII/184/2017 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Nadleśnictwem Nowa Dęba
zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1030R Grębów – Stany
 
XXVII/185/2017 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zestawu do endoskopii przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  
XXVII/186/2017 29 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018.  
XXVII/187/2017 29 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz  niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.  XXXVII/265/2018
XXVII/188/2017 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku  
XXVII/189/2017 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku  
XXVII/190/2017 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok  
XXVII/191/2017 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2017 – 2030
 
XXVIII/192/2017 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  
XXVIII/193/2017 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia (punktu kasowego) w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.  
XXVIII/194/2017 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) umowy najmu lokalu biurowego w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.

 
XXVIII/195/2017 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok
 
XXVIII/196/2017 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2017 – 2033
ztwa
 
XXVIII/197/2017 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli
 
XXVIII/198/2017 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z
Radnym Rady Powiatu Stalowowolskiego Robertem Filą

 
XXIX/199/2017 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2016 rok  
XXIX/200/2017 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2016.  
XXIX/201/2017 12 czerwca 2017 r. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki o nr ew. 3264/3 i 3264/4, obręb 0003 - Jastkowice, stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego.  
XXIX/202/2017 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne,wychowawcze i opiekuńcze.  XXXIX/274/2018
XXIX/203/2017 12 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia
24 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.
Uchwała oryginalna XLVIII/327/10
XXIX/204/2017 12 czerwca 2017 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.
XXIX/205/2017 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku.  
XXIX/206/2017 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok  
XXIX/207/2017 12 czerwca 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2017 – 2033
 
XXIX/208/2017 12 czerwca  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie  
XXIX/209/2017 12 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia z Gminą Stalowa Wola porozumienia dotyczącego powierzenia do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i przebudowie drogi powiatowej nr 1026R – ul. Jagiellońskiej w Stalowej Woli.  
XXX/210/2017 4 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku

 
XXX/211/2017 4 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku

 
XXX/212/2017 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok.  
       
XXXI/213/2017 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Stalowowolskiego nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka o nr ew. 220/3, obręb 10 –Wólka Turebska, jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany.  
XXXI/214/2017 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej nieruchomościzabudowanejoznaczonej numerem ewidencyjnym 804, obręb 0003 – Centrum Stalowa Wola, wpisanej do księgi wieczystej TB1S/00045149/3 przy ul.Okulickiego 12, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego  
XXXI/215/2017 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Mobilny uczeń dziś – to fachowiec jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).  
XXXI/216/2017 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe lepszy start w życiu zawodowym”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).  
XXXI/217/2017 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do projektu pn. "modeLOWE  Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla  obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER)
 
XXXI/218/2017 28 września 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 Specjalnej im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli

 
XXXI/219/2017 28 września 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli

 
XXXI/220/2017 28 września 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli

 
XXXI/221/2017 28 września 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

 
XXXI/222/2017 28 września 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

 
XXXI/223/2017 28 września 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

 
XXXI/224/2017 28 września 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli

 
XXXI/225/2017 28 września 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

 
XXXI/226/2017 28 września 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

 
XXXI/227/2017 28 września 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

 
XXXI/228/2017 28 września 2017 r.

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

 
XXXI/229/2017 28 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehablitacji Osób nIepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urządów pracy.

XXVI/179/2017, XXIX/208/2017
XXXI/230/2017 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok

 
XXXI/231/2017 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2033

 
XXXI/232/2017 28 września 2017 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018.

 
XXXIII/233/2017 29 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady PowiatuStalowowolskiego na 2018 rok.

 
XXXIII/234/2017 29 listopada 2017 r.

w sprawie określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli.

 
XXXIII/235/2017 29 listopada 2017 r.

Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

 
XXXIII/236/2017 29 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki o nr ewidencyjnym 2294/6 obręb 0003-Centrum w Stalowej Woli na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz działalności w zakresie sprzedaży leków.

 
XXXIII/237/2017 29 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Gminy Stalowa Wola.

 XXXV/257/2018

 

 

 

 

XXXIII/238/2017 29 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów

 
XXXIII/239/2017 29 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.

 
XXXIII/240/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim pt. „Porozumienie w sprawie powierzenia  wykonania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku  
XXXIII/241/2017 29 listopada 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku

 
XXXIII/242/2017 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok
 
XXXIII/243/2017 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2033

 
XXXIII/244/2017 29 listopada 2017 r.

w sprawie emisji obligacji

 
XXXIV/245/2017 15 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018.

 XXXVI/258/2018
XXXIV/246/2017 15 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2033

 XXXV/256/2018

 

XXXIV/247/2017 15 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r.

 
XXXIV/248/2017 15 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.

 XXIX/208/2017

XXXIII/239/2017

 

 

 

 

 

 

 

XXXIV/249/2017 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok.

 XXXV/255/2018
XXXV/250/2018 24 stycznia 2018r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


XXXIII/228/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXV/251/2018 24 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8.

 
XXXV/252/2018 24 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a.

 
XXXV/253/2018 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.

 
XXXV/254/2018 24 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2018-2020.

 
XXXV/255/2018 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok

 XXXIV/249/2017
XXXV/256/2018 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2033

 XXXIV/246/2017
XXXV/257/2018 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/237/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Gminy Stalowa Wola

 XXXIII/237/2017

 

 

 

 

XXXVI/258/2018 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok.

XXXIV/245/2017,

 

XXXVI/259/2018 7 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia woli przekazania Skarbowi Państwa w formie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 804 o powierzchni 1543 m2, obręb 0003 Centrum Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego.

 

XXXVII/260/2018 21 marca 2018 r.

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się  środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierwoników powiatowych urzedów pracy.

 

XXXVII/261/2018 21 marca 2018 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego

 
XXXVII/262/2018 21 marca 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski

XXXVII/244/09
XXXVII/263/2018 21 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok

 
XXXVII/264/2018 21 marca 2018

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033

 
XXXVII/265/2018 21 marca 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości   ich pobrania i wykorzystania

 XXVII/187/2017

XXXVIII/268/2018

XXXVIII/266/2018 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2018 – 2020

 
XXXVIII/267/2018 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 804, obręb 0003 – Centrum Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Skarbu Państwa

 
XXXVIII/268/2018 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości   ich pobrania i wykorzystania

 
XXXVIII/269/2018 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok

 
XXXVIII/270/2018 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej PrognozieFinansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 - 2033

 
XXXIX/271/2018 13 czerwca 2018 r.

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2017 rok.

 
XXXIX/272/2018 13 czerwca 2018 r.

 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017.

 
XXXIX/273/2018 13 czerwca 2018 r.

w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia.

 
XXXIX/274/2018 13 czerwca 2018 r.

 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

 
XXXIX/275/2018 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Stalowowolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  XLIII/306/2014
XXXIX/276/2018 13 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Stalowej Woli.  
XXXIX/277/2018 13 czerwca 2018 r.
 w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” w ramach Programu Erasmus+. 
 
XXXIX/278/2018 13 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku
 
XXXIX/279/2018 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok.
 
XXXIX/280/2018 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033
 
XXXIX/281/2018 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli.
 
XL/282/2018 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Starosty  Stalowowolskiego  
XL/283/2018 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. XXXVII/260/2018
XL/284/2018 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok  
XL/285/2018 25 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku  
XL/286/2018 25 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku  
XLI/287/2018 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy, 
 
XLI/288/2018 12 września 2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 
XLI/289/2018 12 września 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Praktyka-doświadczenie-kariera” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
 
XLI/290/2018 12 września 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe - dobra inwestycja w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
 
XLI/291/2018 12 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. 
 
XLI/292/2018 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok.
 
XLI/293/2018 12 września 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2033
 
XLI/294/2018 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla PrzedsiębiorstwaKomunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu.  
XLI/295/2018 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.  
XLII/296/2018 10 października  2018 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 rok na realizację projektu pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.  
XLIII/297/2018 30 października 2018 roku Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok  
XLIII/298/2018 30 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywni 30+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.
 
XLIII/299/2018 30 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.  
XLIII/300/2018 30 października 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego  
XLIII/301/2018 30 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok  
XLIII/302/2018 30 października 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2018 – 2033
 

.       uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}