bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1939584

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643-37-09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2.    Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: tel. 15 643-36-35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3.    Cele przetwarzania danych osobowych:

- realizacja obowiązku prawnego na podstawie Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 z późn. zm.)

- w celach archiwizacyjnych.
4.    Okres, przez który dane będą przechowywane wynika z instrukcji archiwalnej.
5.    Ma Pan/i prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych,
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
d)    w przypadkach wskazanych w przepisach prawa - ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
6.    Informacje o tym czy podanie danych wynika z obowiązku prawnego można uzyskać u pracownika załatwiającego sprawę lub Naczelnika Wydziału.


Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową czy każdą zainteresowaną osobę.

 

Wniosek można przesłać:

1) pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na portalu ePUAP

3) pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

ul. Podleśna 15,

37-450 Stalowa Wola

 

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U. 2016 poz. 352):

 

1)      wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,

2)      wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

3)      ze względu na prywatność osoby fizycznej,

4)      tajemnicę przedsiębiorcy,

5)      w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez urząd, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez urząd,

6)      w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż urząd.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie bip.stalowowolski.pl obejmują:

 

1) obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od urzędu;

2) obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Urząd może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.  Wówczas Urząd w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: bip.stalowowolski.pl

 

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

 

Urząd może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Urząd może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

 

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który otrzymał od urzędu ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomi urząd o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia urzędu przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Starosta, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach lub o wysokości opłat.

Od decyzji Starosty o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Starostę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem Starosty - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.