bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1939658

Uchwały Zarządu 2014 - 2018

 

Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały
 01/01/2014 3 grudnia 2014 r.  w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu w sprawach majątkowych.
01/02/2014  3 grudnia 2014 r.  w sprawie wskazania członka Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu w sprawach majatkowych.
 01/03/2014 3 grudnia 2014 r.  w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Starosty Stalowowolskiego.
 01/04/2014 3 grudnia 2014 r.  w sprawie przyjęcia projektu Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 01/05/2014 3 grudnia 2014 r.  w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego, dla nieruchomości gruntowej stanowiacej własność Powiatu Stalowowoslkiego oznaczonej jako działka o nr ew. 33/1przeznaczonej do sprzedaży.
 01/06/2014 3 grudnia 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajęcie pomieszczenia hydroforni w budynku przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli.
01/07/2014 3 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Mgr Eweliny Kielar nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
01/08/2014 3 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Mgr Henryka Makolusa nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 01/09/2014  3 grudnia 2014 r.  w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2014 roku stanowiacym Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/263/13 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 listopada 2013 roku.
01/10/2014 3 grudnia 2014 r.  w sprawie zmain w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.
 02/11/2014  11 grudnia 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
02/12/2014 11 grudnia 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej, korytarza, dużej auli, sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.
 02//13/2014 11 grudnia 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.
 02/14/2014  11 grudnia 2014 r.  w sprawie przyjecia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej powołania Rady Społecznej SP ZZOZ Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz określenie terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia.
02/15/2014 11 grudnia 2014 r.  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej powołania Rady Społecznej Sp ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Wolioraz określenie terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia.
 02/16/2014 11 grudnia 2014 r.  w sprawie przyjecia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok.
02/17/2014 11 grudnia 2014 r.  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014-2023.
02/18/2014  11 grudnia 2014 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.
02/19/2014 11 grudnia 2014 r.  dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 rokuw sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
04/20/2014 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.
04/21/2014 18 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015.
04/22/2014 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
04/23/2014 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
04/24/2014 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
04/25/2014 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych pozostałych środków trwałych przez Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli.
04/26/2014 18 grudnia 2014 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia "Medal Srebrny za Długoletnią Służbę" Panu Mariuszowi Potaszowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. K.E.N. w Stalowej Woli.
04/27/2014 18 grudnia 2014 r. w sprawie wystapienia z wnioskiem o nadanie odnzaczenia "Medal Srebrny za Długoletnią Służbę" Panu Włodzimierzowi Smutkowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
04/28/2014 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmain w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.
04/29/2014 18 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbedna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
05/30/2014  29 grudnia 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
 05/31/2014  29 grudnia 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia gospodarczego oraz lokalu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.
05/32/2014 29 grudnia 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
05/33/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014.
05/34/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmain w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.
 06/35/2014  30 grudnia 2014 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok.
06/36/2014 30 grudnia 2014 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014-2023.
07/37/2015  8 stycznia 2015 r.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą i Sekretarzem Powiatu.
 07/38/2015 8 stycznia 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.
 07/39/2015  8 stycznia 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnego wyposażenia (mebli) dla jednostek organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego.
 07/40/2015 8 stycznia 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
07/41/2015  8 stycznia 2015 r.  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Panu Pawłowi Ciołkoszowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.
 07/42/2015 8 stycznia 2015 r.  w sprawie przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bierzących w ramach rozdziału, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.
07/43/2015 8 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
07/44/2015 8 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
07/45/2015 8 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego.
08/46/2015 14 stycznia 2015 r.  w sprawie wystąpienia do Rady Społecznej SPZZOZ – Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem Mirosławem Leśniewskim Dyrektorem SPZZOZ – Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
09/47/2015  14 stycznia 2015 r.  w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem Mirosławem Leśniewskim Dyrektorem SPZZOZ – Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
09/48/2015  14 stycznia 2015 r.  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SPZZOZ – Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
 10/49/2015  15 stycznia 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli samochodu dostawczego.
 10/50/2015  15 stycznia 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych pozostałych środków trwałych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
10/51/2015  15 stycznia 2015 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położonąStalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8.
 10/52/2015  15 stycznia 2015 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a.
10/53/2015 15 stycznia 2015 r.  w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia.
 10/54/2015  15 stycznia 2015 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
 10/55/2015  15 stycznia 2015 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę NR/III/21/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz określenie terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia.
10/56/2015 15 stycznia 2015 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/07 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie podróży służbowych Radnych Rady Powiatu Stalowowolskiego.
10/57/2015  15 stycznia 2015 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2015-2017.
 10/58/2015  15 stycznia 2015 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego.
 10/59/2015  15 stycznia 2015 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
 10/60/2015 15 stycznia 2015 r.  w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2015.
10/61/2015 15 stycznia 2015 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
 11/62/2015  16 stycznia 2015 r.  w sprawie zatrudnienia Pana Edwarda Surmacza na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
11/63/2015  16 stycznia 2015 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
 12/64/2015  22 stycznia 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
12/65/2015 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali lekcyjnej w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.
12/66/2015 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajęcie pomieszczenia hydroforni w budynku przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli.
12/67/2015 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok.
12/68/2015 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023.
12/69/2015 22 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.

12/70/2015 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
14/71/2015 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody ma użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
14/72/2015 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Pomocy Społecznej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.
14/73/2015 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wiaty przystankowej usytuowanej w ciągu powiatowego szlaku rowerowego.
14/74/2015 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie boiska do piłki ręcznej w hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
14/75/2015 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenia remontubudynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.
14/76/2015 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągniecia w działalności sportowej w roku 2014.
14/77/2015 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2014.
14/78/2015 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
15/79/2015 29 stycznia 2015 r.  w sprawie ustalenia formy III przetargu, ceny wywoławczej, składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy wadium, dla nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej jako działka o nr ew. 33/1 przeznaczonej do sprzedaży.
15/80/2015  29 stycznia 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sprzętu stanowiącego wyposażenie kuchni przez Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.
15/81/2015 29 stycznia 2015 r.  zmieniająca Uchwałę Nr 196/1139/14 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2014/2015.
15/82/2015 29 stycznia 2015 r.  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia.
16/83/2015  12 lutego 2015 r.  w sprawie upoważnienia Tomasza Brymory – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Stalowowolskiego przed Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie przy realizacji w 2015 roku pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
16/84/2015 12 lutego  2015 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Andrzeja Kolucha dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.
 16/85/2015  12 lutego 2015 r.  w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2014.
16/86/2015 12 lutego  2015 r. w sprawie przyznania wyróżnień w formie talonów finansowych na zakup sprzętu sportowego dla medalistów Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy w roku 2014 oraz dla szkół za zajęcie od I do III miejsca w powiatowym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2012/2013.
16/87/2015 12 lutego  2015 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2014.
17/88/2015  19 lutego 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli samochodu osobowego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli.
17/89/2015 19 lutego  2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli samochodu osobowego na rzecz Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
17/90/2015 19 lutego  2015 r.  w sprawie określenia planowanej liczby oddziałów oraz planowanej liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2015/2016.
17/91/2015 19 lutego  2015 r.  w sprawie określenia przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz zawodów, w których planowane jest kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2015/2016.
18/92/2015 26 lutego  2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku przy ul. Hutniczej 17 przez Centrum Edukacji Zawodowej.
 18/93/2015  26 lutego 2015 r.  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2015 roku.
18/94/2015 26 lutego  2015 r. w sprawie upoważnienia dla Włodzimierza Smutek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
18/95/2015 26 lutego  2015 r. w sprawie upoważnienia dla Pawła Ciołkosza dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.
 18/96/2015  26 lutego 2015 r.  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągniecia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Mariusza Potasza dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli.
 18/97/2015 26 lutego  2015 r.  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Włodzimierza Smutka dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
 18/98/2015  26 lutego 2015 r.  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Piotra Żyjewskiego dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
 18/99/2015  26 lutego 2015 r.  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowe Woli.
 18/100/2015 26 lutego  2015 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
19/101/2015  2 marca   2015 r.  w sprawie upoważnienia dla Mariusza Potasza Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli.
19/102/2015 2 marca    2015 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.
19/103/2015  2 marca   2015 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy (Priorytet inwestycyjny 8ii, Cel szczegółowy pi 8ii, Działanie 1.1) Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
19/104/2015  2 marca   2015 r.  w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy (Priorytet inwestycyjny 8ii, Cel szczegółowy pi 8ii, Działanie 1.1) Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.”
 19/105/2015 2 marca    2015 r.  w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy (Priorytet inwestycyjny 8ii, Cel szczegółowy pi 8ii, Działanie 1.1) Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.”
 20/106/2015  5 marca   2015 r.   w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2015.
20/107/2015 5 marca    2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych pozostałych środków trwałych i środków trwałych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

20/108/2015 5 marca    2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie (bezpłatne) powierzchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
20/109/2015 5 marca    2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok.
20/110/2015 5 marca    2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023.
21/111/2015

12 marca  2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnego sprzętu komputerowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowicach.
21/112/2015 12 marca  2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Dariusza Kosiorowskiego Wiceprezesa Zarządu Spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie.
22/113/2015

19 marca  2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych pozostałych środków trwałych przez Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.
22/114/2015 19 marca   2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż masztu informacyjno-reklamowego (pylonu cenowego) będącego własnością Powiatu Stalowowolskiego.
22/115/2015 19 marca   2015 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
22/116/2015 19 marca  2015 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2015/2016.
22/117/2015 19 marca  2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.

23/118/2015 26 marca  2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

23/119/2015 26 marca  2015 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego, ustalenia składu komisji przetargowej, ceny wywoławczej oraz wysokości i formy wniesienia wadium w II przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej jako działka o nr ew. 804.
23/120/2015 26 marca  2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2014 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
23/121/2015 26 marca  2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego.
23/122/2015 26 marca  2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2014.
23/123/2015 26 marca  2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
23/124/2015 26 marca  2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2015.
24/125/2015 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów.
24/126/2015 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
24/127/2015 2 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie zarządzenia Nr 14/2015 Starosty Stalowowolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

25/128/2015 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdaniarealizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie za rok 2014”.

25/129/2015 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
25/130/2015 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnej drukarki komputerowej dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli.
25/131/2015 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia i wynajęcie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Wol

25/132/2015 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
25/133/2015 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
26/134/2015 16 kwietnia 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 2014.
26/135/2015 16 kwietnia 2015 r. dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Międzyszkolnej w Stalowej Woli w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
26/136/2015 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ul. Grabskiego z terenami inwestycyjnymi przy CPW HSW S.A. w Stalowej Woli.
26/137/2015 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
26/138/2015 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli.
26/139/2015 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
26/140/2015 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
26/141/2015 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok.
26/142/2015 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023.
26/143/2015 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
27/144/2015 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.
28/145/2015 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Domu Dziecka w Stalowej Woli ul. Podleśna 6.
28/146/2015 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
28/147/2015 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie sprawozdania finansowego powiatu stalowowolskiego za rok 2014.

30/148/2015 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

30/149/2015 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
31/150/2015 8 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
31/151/2015 8 maja 2015 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych przez spółki wodne z terenu Powiatu Stalowowolskiego.
31/152/2015 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany warunków wynagradzania Dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli.
32/153/2015

14 maja    2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnego wyposażenia – stołów na rzecz SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
32/154/2015 14 maja    2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej ulicy Rokitek w Sandomierzu.
32/155/2015 14 maja   2015 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
32/156/2015 14 maja   2015 r. w sprawie przekazania uprawień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
33/157/2015 21 maja   2015 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
33/158/2015 21 maja   2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego.
33/159/2015 21 maja   2015 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.
34/160/2015  28 maja  2015 r.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2833L ul. Turystycznej w Janowie Lubelskim dotyczącej kategorii drogi powiatowej.
 34/161/2015  28 maja  2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren działki nr 34/2 obręb 6 w celu wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej.
34/162/2015 28 maja   2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego na terenie Domu Dziecka w Stalowej Woli.
34/163/2015 28 maja  2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części powierzchni ścian w budynkach SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w celu zainstalowania systemu telewizji szpitalnej.
34/164/2015 28 maja   2015 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe – szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Erasmus +.
34/165/2015 28 maja   2015 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „ Dobry zawód – lepsza przyszłość” w ramach Programu Erasmus +.
34/166/2015 28 maja   2015 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2014.
34/167/2015 28 maja   2015 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2014 rok.
34/168/2015 28 maja   2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektów uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego.

  34/169/2015 28 maja   2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok.
  34/170/2015 28 maja   2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023.
  34/171/2015 28 maja   2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  36/172/2015 3 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim I”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
  36//173/2015

   

  3 czerwca 2015 r.

   

  w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim I”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
  36//174/2015 3 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim I”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
  36/175/2015 3 czerwca 2015 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnego sprzętu komputerowego dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Kocham Życie” w Stalowej Woli.
  36/176/2015 3 czerwca 2015 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  36/177/2015 3 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  36/178/2015 3 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  37/179/2015 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do projektu: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).
  37/180/2015 11 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem pomieszczenia w budynku przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli.
  37/181/2015 11 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
  37/182/2015  11 czerwca 2015 r.  w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej Powiatu Stalowowolskiego oraz zasad ich użytkowania.
   37/183/2015  11 czerwca 2015 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Pielęgnacyjno- opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za 2014 rok.
   37/184/2015  11 czerwca 2015 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  38/185/2015 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) gabinetu lekarskiego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  38/186/2015 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli.
  38/187/2015 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu rozwoju Powiatu Stalowowolskiego.
   39/188/2015 24 czerwca 2015 r.  w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
  39/189/2015  24 czerwca 2015 r.  w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
   39/190/2015  24 czerwca 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych środków trwałych i pozostałych środków trwałych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
   39/191/2015  24 czerwca 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  39/192/2015 24 czerwca 2015 r.  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
   39/193/2015 24 czerwca 2015 r.  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2014 rok.
  39/194/2015 24 czerwca 2015 r.  

   w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.


   39/195/2015  24 czerwca 2015 r.  w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2015.
  40/196/2015 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  41/197/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych pozostałych środków trwałych przez Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli.
  41/198/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  41/199/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Iwony Sodomir nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/200/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawiepowołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Beaty Polak nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/201/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Grażyny Marczewskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/202/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Iwony Szewc nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/203/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr Krystiana Lebiody nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/204/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Anny Serafin nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/205/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr Bogdana Serafina nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/206/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr Łukasza Sondeja nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/207/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Justyny Sroczyńskiej-Pytlak nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/208/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Justyny Marut nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/209/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr Grzegorza Króla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/210/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr Romana Niwierskiego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/211/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Magdaleny Hanuli nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/212/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr Tomasza Tetla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/213/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Agnieszki Walczyk-Zalewskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/214/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Lucyny Lisowskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/215/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Joanny Owsickiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/216/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Anny Adamów nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  41/217/2015 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Edyty Chojnackiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  42/218/2015 16 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych środków trwałych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli.
  42/219/2015 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli.
  43/220/2015 23 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
  43/221/2015 23 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia pana Włodzimierza Smutka dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do realizacji i roliczenia projektu pn. „Praktyki zawodowe – szansą na lepsze jutro” w ramach programu Erasmus+.
  44/222/2015 30 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia pana Pawła Ciołkosza Dyrektora Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do realizacji i rozliczeń projektu pn. „Dobry zawód ¬– lepsza przyszłość” w ramach Programu Erasmus+.
  44/223/2015 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  45/224/2015 06 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.
  45/225/2015 06 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  45/226/2015 06 sierpnia 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.

  46/227/2015 13 sierpnia 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pomieszczenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli

  47/228/2015

  20 sierpnia
   2015 r.

  w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

  47/229/2015

  20 sierpnia 2015 r.

  dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

  47/230/2015

  20 sierpnia 2015 r.

  w sprawie informacji o przebiegu wykonywania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

  47/231/2015

  20 sierpnia 2015 r.

  w sprawie informacji za I półrocze 2015 roku o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

  47/232/2015

  20 sierpnia 2015 r.

  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

  48/233/2015

  27 sierpnia 2015 r.

  zmieniająca Uchwałę Nr 22/116/2015 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2015/2016.
  48/234/2015

  27 sierpnia 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części korytarza w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  48/235/2015

  27 sierpnia 2015 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  48/236/2015

  27 sierpnia 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  49/237/2015

  03 września 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wybrania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.
  49/238/2015

  03 września 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem Sali lekcyjnej, pracowni komputerowej i Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  49/239/2015

  03 września 2015 r.

  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do zarządzenia Nr 35/2015 Starosty Stalowowolskiego z dnia 03 września 2015 roku w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu. 
  50/240/2015

  10 września 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1 obr. 2 Rozwadów, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego.
  50/241/2015

  10 września 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  50/242/2015

  10 września 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  50/243/2015

  10 września 2015 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Michała Kocika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo Usługowa „BIODATA” Michał Kocik, Woźniczna 4, 33-171 Pleśna.
  50/244/2015

  10 września 2015 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  50/245/2015

  10 września 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
  50/246/2015

  10 września 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok.
  50/247/2015

  10 września 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023.
  50/248/2015

  10 września 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za 2014 rok.
  50/249/2015

  10 września 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2014 rok.
  50/250/2015

  10 września 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu.
  50/251/2015

  10 września 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  51/252/2015

  17 września 2015 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych
  z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  51/253/2015

  17 września 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
  51/254/2015

  17 września 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
  51/255/2015

  17 września 2015 r.

  w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2015/2016.
  51/256/2015

  17 wrzesnia 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Niżańskiego.
  52/257/2015

  24 września 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli.
  52/258/2015

  24 września 2015 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA
  z siedzibą w Rzeszowie.
  52/259/2015

  24 września 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
  52/260/2015

  24 września 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  52/261/2015

  24 września 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  52/262/2015

  24 września 2015 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych
  z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  52/263/2015

  24 września 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  52/264/2015

  24 września 2015 r.

  w sprawie ustalenia składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz jej przewodniczącego.
  52/265/2015

  24 września 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  52/266/2015

  24 września 2015 r.

  w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2015.
  53/267/2015

  01 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  53/268/2015

  01 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli betonowej kostki brukowej, obrzeży i krawężników chodnikowych.
  53/269/2015

  01 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
  53/270/2015

  01 października 2015 r.

  w sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy wadium w I przetargu, dla nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej, jako działki o nr ew. 382 i 383/1 obr. 2 Rozwadów, przeznaczonej do sprzedaży.
  53/271/2015

  01 października 2015 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  53/272/2015

  01 października 2015 r.

  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  54/273/2015

  08 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie bufetu szkolnego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  54/274/2015

  08 października 2015 r.

  w sprawie przyznania nagród Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
  54/275/2015

  08 października 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  55/276/2015

  15 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Stalowej Woli.
  55/277/2015

  15 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zgody na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.
  55/278/2015

  15 października 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  56/279/2015

  22 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
  56/280/2015

  22 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
  56/281/2015

  22 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  56/282/2015

  22 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu trwania umowy dzierżawy.
  56/283/2015

  22 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie defibrylatora automatycznego AED.
  56/284/2015

  22 października 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ulicy Klasztornej w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu.
  56/285/2015

  22 października 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej
  przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Solidarności i ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych, jako wsparcia finansowego.
  56/286/2015

  22 października 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku”
  56/287/2015

  22 października 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  56/288/2015

  22 października 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
  56/289/2015

  22 października 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok.
  56/290/2015

  22 października 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023.
  58/291/2015

  29 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych środków trwałych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
  58/292/2015

  29 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.
  58/293/2015

  29 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.
  58/294/2015

  29 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  58/295/2015

  29 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
  58/296/2015

  29 października 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  58/297/2015

  29 października 2015 r.

  dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2016 r.
  58/298/2015

  29 października 2015 r.

  w sprawie przyjęcia wstępnego projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
  58/299/2015

  29 października 2015 r.

  w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
  58/300/2015

  29 października 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  59/301/2015

  05 listopada 2015 r.

  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz trybu jej pracy.
  59/302/2015

  05 listopada 2015 r.

  zmieniająca Uchwałę Nr 37/181/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
  59/303/2015

  05 listopada 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) hali sportowej w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  59/304/2015

  05 listopada 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
  59/305/2015

  05 listopada 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli betonowej kostki brukowej i obrzeży chodnikowych.
  59/306/2015

  05 listopada 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  59/307/2015

  05 listopada 2015 r.

  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  60/308/2015

  12 listopada 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.
  60/309/2015

  12 listopada 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023”.


  Prognoza dot. programu

  Program Ochrony Środowiska

  60/310/2015

  12 listopada 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli części wyposażenia, uzyskanego w związku z realizacją przez Powiat Stalowowolski projektu pn. „Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli” na potrzeby SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
  60/311/2015

  12 listopada 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  60/312/2015

  12 listopada 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  60/313/2015

  12 listopada 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych na działce o nr ew. 804 obr. 3 Centrum – Stalowa Wola, stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego.
  60/314/2015

  12 listopada 2015 r.

  w sprawie udzielenia upoważnienia dla Piotra Żyjewskiego dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli oraz wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Mobilność nauczycieli - transfer innowacji - europejska jakość kształcenia” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji szkolnej.
  60/315/2015

  12 listopada 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
  60/316/2015

  12 listopada 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczących ustanowienia herbu Powiatu.
  60/317/2015

  12 listopada 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  60/318/2015

  12 listopada 2015 r.

  w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok.
  60/319/2015

  12 listopada 2015 r.

  w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2023.
  60/320/2015

  12 listopada 2015 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016.
  61/321/2015

  18 listopada 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu stanowiska Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie poparcia wystąpienia Rady Powiatu Strzyżowskiego do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej jest sprzeczny z przepisami Konstytucji.
  61/322/2015

  18 listopada 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok.
  61/323/2015

  18 listopada 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023.
  62/324/2015

  19 listopada 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  62/325/2015

  19 listopada 2015 r.

  w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  62/326/2015

  19 listopada 2015 r.

  w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
  62/327/2015

  19 listopada 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  64/328/2015

  26 listopada 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.
  64/329/2015

  26 listopada 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  64/330/2015

  26 listopada 2015 r.

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Katarzyny Dziółko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  64/331/2015

  26 listopada 2015 r.

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Katarzyny Sarny nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  64/332/2015

  26 listopada 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  64/333/2015

  26 listopada 2015 r.

  w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
  za rok 2015.
  65/334/2015

  30 listopada 2015 r.

  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  65/335/2015

  30 listopada 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok
  66/336/2015

  03 grudnia 2015 r.

  w sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy wadium w I przetargu, dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego położonych na działce o nr ew. 804 obr. 3 Centrum Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży.
  66/337/2015

  03 grudnia 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli.
  66/338/2015

  03 grudnia 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych środków trwałych i pozostałych środków trwałych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
  66/339/2015

  03 grudnia 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części powierzchni I piętra Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
  66/340/2015

  03 grudnia 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  67/341/2015

  10 grudnia 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.
  67/342/2015

  10 grudnia 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu mieszkalnego w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
  w Stalowej Woli.
  67/343/2015

  10 grudnia 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  67/344/2015

  10 grudnia 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023
  67/345/2015

  10 grudnia 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok.
  68/346/2015

  17 grudnia 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działki o nr ewid. 64/11 obr. 3 – Centrum Stalowa Wola w celu budowy przyłącza telekomunikacyjnego.
  68/347/2015

  17 grudnia 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie użyczenia warsztatów szkolnych znajdujących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.
  68/348/2015

  17 grudnia 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dźwignika na rzecz Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.
  68/349/2015

  17 grudnia 2015 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Barbary Nabrzeskiej dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.
  68/350/2015

  17 grudnia 2015 r.

  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Złoty za Długoletnią Służbę” Panu Włodzimierzowi Smutkowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
  68/351/2015

  17 grudnia 2015 r.

  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Srebrny za Długoletnią Służbę” Pani Teresie Polowskiej dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.
  68/352/2015

  17 grudnia 2015 r.

  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Srebrny za Długoletnią Służbę” Panu Mariuszowi Potaszowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli.
  68/353/2015

  17 grudnia 2015 r.

  W sprawie zmiany uchwały nr 38/189/2015 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu rozwoju Powiatu Stalowowolskiego.
  68/354/2015

  17 grudnia 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok
  68/355/2015

  17 grudnia 2015 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom, szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

  70/356/2015

  31 grudnia 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

  70/357/2015

  31 grudnia 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych przez Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli.
  70/358/2015

  31 grudnia 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni szkolnej oraz wynajęcie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  70/359/2015

  31 grudnia 2015 r.

  w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2016 roku, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr X/90/15 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2016 roku.
  70/360/2015

  31 grudnia 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
  70/361/2015

  31 grudnia 2015 r.

  w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2015.
  71/362/2016

  04 stycznia 2016 r.

  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  71/363/2016

  04 stycznia 2016 r.

  w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego.
  71/364/2016

  04 stycznia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok.
  71/365/2016

  04 stycznia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2024.
  72/366/2016

  14 stycznia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a.
  72/367/2016

  14 stycznia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8.
  72/368/2016

  14 stycznia 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren działki o nr ewid. 33/2 obr. 6 – HSW Lasy Państwowe w celu budowy przyłącza energii elektrycznej.
  72/369/2016

  14 stycznia 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
  72/370/2016

  14 stycznia 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej Woli wyposażenia na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
  72/371/2016

  14 stycznia 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiat Stalowowolski zakończonej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli – zakres realizacji zamówienia: Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli” Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
  72/372/2016

  14 stycznia 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Piotra Żyjewskiego Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Informatyka stymulatorem kariery zawodowej” w ramach Programu Erasmus+
  72/373/2016

  14 stycznia 2016 r.

  w sprawie zatwierdzenia raportu pn. „Indywidualna diagnoza potrzeb rozwojowych szkół zawodowych w powiecie stalowowolskim na lata 2016-2019.
  73/374/2016

  21 stycznia 2016 r.

  w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
  73/375/2016

  21 stycznia 2016 r.

  w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
  73/376/2016

  21 stycznia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
  73/377/2016

  21 stycznia 2016 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Włodzimierzowi Smutkowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
  73/378/2016

  21 stycznia 2016 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Piotrowi Żyjewskiemu dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  73/379/2016

  21 stycznia 2016 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Piotrowi Żyjewskiemu dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  73/380/2016

  21 stycznia 2016 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Marii Piekarz dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
  73/381/2016

  21 stycznia 2016 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pani Marii Piekarz dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
  73/382/2016

  21 stycznia 2016 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Mariuszowi Potaszowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  73/383/2016

  21 stycznia 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli dotyczącej obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej 2016 r.
  73/384/2016

  21 stycznia 2016 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok
  73/385/2016

  21 stycznia 2016 r.

  w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
  73/386/2016

  21 stycznia 2016 r.

  w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016.
  73/387/2016

  21 stycznia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok.
  74/388/2016

  28 stycznia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.
  74/389/2016

  28 stycznia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  odnośnie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2016-2020.
  74/390/2016

  28 stycznia 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia gospodarczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.
  74/391/2016

  28 stycznia  2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
  74/392/2016

  28 stycznia 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody bezpłatne użyczenie pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  74/393/2016

  28 stycznia 2016 r.

  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Pani Marii Piekarz dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
  74/394/2016

  28 stycznia 2016 r.

  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Pani Barbarze Nabrzeskiej dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.
  74/395/2016

  28 stycznia 2016 r.

  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Pani Marzenie Łacie dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stalowej Woli.
  74/396/2016

  28 stycznia 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Pawła Ciołkosza dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Czas Zawodowców” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, Typ akcji – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.
  74/397/2016

  28 stycznia 2016 r.

  w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród
  Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2015
  74/398/2016

  28 stycznia 2016 r.

  w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród
  Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2015.
  74/399/2016

  28 stycznia 2016 r.

  w sprawie zmian budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  75/400/2016

  04 lutego 2016 r.

  w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
  75/401/2016

  04 lutego 2016 r.

  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej ulicy Koseły w Sandomierzu.
  75/402/2016

  04 lutego 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
  75/403/2016

  04 lutego 2016 r.

  w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2016 r. stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr X/90/15 z dnia 24 listopada 2015 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2016 roku.
  75/404/2016

  04 lutego 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok.
  75/405/2016

  04 lutego 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2024
  75/406/2016

  04 lutego 2016 r.

  zmieniająca Uchwałę Nr 74/397/2016 w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2015.
  76/407/2016

  11 lutego 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.
  76/408/2016

  11 lutego 2016 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  76/409/2016

  11 lutego 2016 r.

  w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2015.
  76/410/2016

  11 lutego 2016 r.

  w sprawie przyznania wyróżnień w formie talonów finansowych na zakup sprzętu sportowego za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku.
  76/411/2016

  11 lutego 2016 r.

  w sprawie przyznania nagród osobom fizycznym i prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2015 r.
  76/412/2016

  11 lutego 2016 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  77/413/2016

  18 lutego 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  77/414/2016

  18 lutego 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.
  77/415/2016

  18 lutego 2016 r.

  w sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, wysokości i formy wadium w II przetargu, dla nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1 obr. 2 Rozwadów, przeznaczonej do sprzedaży.
  77/416/2016

  18 lutego 2016 r.

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 26.
  77/417/2016

  18 lutego 2016 r.

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli, ul. Staszica 5.
  77/418/2016

  18 lutego 2016 r.

  W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Stalowowolskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu: „PSIP - PODKARPACKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ”.
  77/419/2016

  18 lutego 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok.
  77/420/2016

  18 lutego 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2025.
  78/421/2016

  25 lutego 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  na lata 2016-2020 w Powiecie Stalowowolskim”.
  78/422/2016

  25 lutego 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
  (przedłużenia) umowy najmu części powierzchni dachu i pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.
  78/423/2016

  25 lutego 2016 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  79/424/2016

  03 marca 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów.
  79/425/2016

  03 marca 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren działki o nr ewid. 306/1 obr. 3 – Centrum Stalowa Wola w celu budowy kanalizacji teletechnicznej.
  79/426/2016

  03 marca 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych przez Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.
  79/427/2016

  03 marca 2016 r.

  w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 26.
  79/428/2016

  03 marca 2016 r.

  w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli, ul. Staszica 5.
  80/429/2016

  10 marca 2016 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2016.
  80/430/2016

  10 marca 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
  80/431/2016

  10 marca 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie powierzchni reklamowej na ogrodzeniu szkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  80/432/2016

  10 marca 2016 r.

  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Mariusza Potasza dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli.
  80/433/2016

  10 marca 2016 r.

  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Włodzimierza Smutka dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
  80/434/2016

  10 marca 2016 r.

  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Piotra Żyjewskiego dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  80/435/2016

  10 marca 2016 r.

  w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2016 r. stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr X/90/15 z dnia 24 listopada 2015 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2016 roku.
  81/436/2016

  14 marca 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.
  82/437/2016

  17 marca 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.
  82/438/2016

  17 marca 2016 r.

  w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.
  82/439/2016

  17 marca 2016 r.

  w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.
  82/440/2016

  17 marca 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie trzech gabinetów terapeutycznych i jednej sali lekcyjnej w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.
  82/441/2016

  17 marca 2016 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  83/442/2016

  18 marca 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej
  zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2017.
  84/443/2016

  24 marca 2016 r.

  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli.
  84/444/2016

  24 marca 2016 r.

  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.
  84/445/2016

  24 marca 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
  84/446/2016

  24 marca 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.
  84/447/2016

  24 marca 2016 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  84/448/2016

  24 marca 2016 r.

  zmieniająca Uchwałę Nr 79/427/2016 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 26.
  84/449/2016

  24 marca 2016 r.

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli, ul. Staszica 5.
  84/450/2016

  24 marca 2016 r.

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 26.
  84/451/2016

  24 marca 2016 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Mariuszowi Potaszowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli.
  85/452/2016

  31 marca 2016 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  85/453/2016

  31 marca 2016 r.

  w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2015.
  85/454/2016

  31 marca 2016 r.

  w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2015 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
  85/455/2016

  31 marca 2016 r.

  w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego.
  85/456/2016

  31 marca 2016 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  85/457/2016

  31 marca 2016 r.

  w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016.
  86/458/2016

  07 kwietnia 2016 r.

  w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015.
  86/459/2016

  07 kwietnia 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 6 gabinetów w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.
  86/460/2016

  07 kwietnia 2016 r.

  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 26.
  86/461/2016

  07 kwietnia 2016 r.

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 26.
  86/462/2016

  07 kwietnia 2016 r.

  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli, ul. Staszica 5.
  86/463/2016

  07 kwietnia 2016 r.

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli, ul. Staszica 5.
  86/464/2016

  07 kwietnia 2016 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  87/465/2016

  14 kwietnia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  odnośnie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2020.
  87/466/2016

  14 kwietnia 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie lub odsprzedanie starego ogrodzenia obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
  87/467/2016

  14 kwietnia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie odwołania dotychczasowego przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego ze składu Rady Społecznej, działającej w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.
  87/468/2016

  14 kwietnia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie odwołania dotychczasowego przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego ze składu Rady Społecznej, działającej w SP ZOZ Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Stalowej Woli.
  87/469/2016

  14 kwietnia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr III/21/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz określenia terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia.
  87/470/2016

  14 kwietnia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr III/22/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli oraz określenie terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia.
  87/471/2016

  14 kwietnia 2016 r.

  w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdania z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na 2015 rok”.
  87/472/2016

  14 kwietnia 2016 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  87/473/2016

  14 kwietnia 2016 r.

  w sprawie sprawozdania finansowego powiatu stalowowolskiego za rok 2015.
  87/474/2016

  14 kwietnia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok.
  88/475/2016

  19 kwietnia 2016 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  88/476/2016

  19 kwietnia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego".
  88/477/2016

  19 kwietnia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli.
  89/478/2016

  25 kwietnia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie aparatu rtg przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.
  89/479/2016

  25 kwietnia 2016 r.

  w sprawie przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.
  90/480/2016 05 maja 2016 r. w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
  90/481/2016 05 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
  90/482/2016 05 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli.
  90/483/2016 05 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
  90/484/2016 05 maja 2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych przez spółki wodne z terenu Powiatu Stalowowolskiego.
  90/485/2016 05 maja 2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  90/486/2016 05 maja 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
  i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2016 roku.
  90/487/2016 05 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  91/488/2016 12 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za 2015 rok.
  91/489/2016 12 maja 2016 r. w sprawie opublikowania zmiany ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  91/490/2016 12 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
  91/491/2016 12 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.
  91/492/2016 12 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
  91/493/2016 12 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2016 r. stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr X/90/15 z dnia 24 listopada 2015 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2016 roku.
  91/494/2016 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XL/291/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu w Stalowej Woli.
  91/495/2016 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  91/496/2016 12 maja 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli.
  92/497/2016 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.
  92/498/2016 20 maja 2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  92/499/2016 20 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  zmieniającej uchwałę Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok.
  92/500/2016 20 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  92/501/2016 20 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok.
  92/502/2016 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
  93/503/2016 27 maja 2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  93/504/2016 27 maja 2016 r. w sprawie: opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bojanów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023”
  93/505/2016 27 maja 2016 r.

  w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb rozwojowych Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli”.

  Diagnoza potrzeb rozwojowych Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.

  93/506/2016 27 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  94/507/2016 01 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” w ramach Programu Erasmus +.
  94/508/2016 01 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Mobilność nauczycieli - europejska jakość kształcenia” w ramach Programu Erasmus+.
  95/509/2016 07 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli.
  95/510/2016 07 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli.
  95/511/2016 07 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  95/512/2016 07 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.
  96/513/2016 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli.
  96/514/2016 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
  96/515/2016 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  96/516/2016 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2016 r. stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr X/90/15 z dnia 24 listopada 2015 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2016 roku.
  96/517/2016 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  97/518/2016 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2015 rok.
  97/519/2016 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki ul. Klasztornej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli.
  97/520/2016 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli krawężników betonowych.
  97/521/2016 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  98/522/2016 30 czerwca 2016 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016.
  98/523/2016 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  98/524/2016 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
  na lata 2016 – 2025.
  99/525/2016 07 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych przez Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli.
  99/526/2016 07 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części działek o nr ewidencyjnych 129/3 i 129/4, Obręb 3 Centrum zlokalizowanych przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.
  99/527/2016 07 lipca 2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  100/528/2016 14 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Macieja Lewandowskiego reprezentującego firmę TAXUS UL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Płomyka 58.
  100/529/2016 14 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działek o nr ew. 33/2 i 34/3 obręb 6 – HSW, Lasy Państwowe w celu budowy przyłącza ciepłowniczego c.o. do budynku
  CKUiODiDZ.
  100/530/2016 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok
  101/531/2016 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Gabrieli Rubas-Dębskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  101/532/2016 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Edyty Wołoszynek nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  101/533/2016 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr inż. Stanisława Rusina nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  101/534/2016 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Anny Łaska nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  101/535/2016 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Anny Blachy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  101/536/2016 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr inż. Lucyny Król nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  101/537/2016 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr Marka Gila nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  101/538/2016 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Katarzyny Płoskoń-Kufel nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  101/539/2016 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Małgorzaty Terleckiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  101/540/2016 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr inż. Józefa Drąga nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  101/541/2016 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr inż. Grzegorza Skoczka nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  101/542/2016 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr inż. Artura Wróblewskiego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  101/543/2016 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok
  101/544/2016 21 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok.
  101/545/2016 21 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli w związku ze skargą Pani Teresy Uchwat na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli.
  102/546/2016 28 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie samochodu osobowego przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  102/547/2016 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  103/548/2016 04 sierpnia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
  w powiecie stalowowolskim na lata 2016-2020”

  „Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
  w powiecie stalowowolskim na lata 2016-2020”

  104/549/2016 18 sierpnia 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia hydroforni w budynku przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli.

  104/550/2016 18 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/532/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Edyty Wołoszynek nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  104/551/2016 18 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/535/2016 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Anny Blachy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  104/552/2016 18 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/539/2016 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Małgorzaty Terleckiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  104/553/2016 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  104/554/2016 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
  105/555/2016 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
  105/556/2016 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia gospodarczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli.
  105/557/2016 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) hali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli.
  105/558/2016 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pomieszczenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli.
  105/559/2016 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli.
  105/560/2016 25 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji za I półrocze 2016 roku o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
  105/561/2016 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  105/562/2016 25 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
  106/563/2016 01 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczanie (bezpłatne) pomieszczenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  106/564/2016 01 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  106/565/2016 01 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  106/566/2016 01 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  106/567/2016 01 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki brukowej i obrzeży chodnikowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
  106/568/2016 01 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki brukowej i obrzeży chodnikowych dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
  106/569/2016 01 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki brukowej i obrzeży chodnikowych dla Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.
  106/570/2016 01 września 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej
  przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ulicy Lipowej w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu.
  106/571/2016 01 września 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu.
  107/572/2016 08 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
  107/573/2016 08 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni użytkowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i ODiDZ w Stalowej Woli.
  107/574/2016 08 września 2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  107/575/2016 08 września 2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  107/576/2016 08 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
  107/577/2016 08 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  107/578/2016 08 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok
  108/579/2016 15 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  108/580/2016 15 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka dotychczasowych dróg gminnych położonych na terenie Powiatu Niżańskiego.
  108/581/2016 15 września 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2016/2017.
  108/582/2016 15 września 2016 r. dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  108/583/2016 15 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok
  108/584/2016 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok
  109/585/2016 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie adresu siedziby Stowarzyszenia na rzecz wspierania rodzin zastępczych.
  109/586/2016 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.
  109/587/2016 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni użytkowej holu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.
  109/588/2016 22 wrzesnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.
  109/589/2016 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.
  110/590/2016 26 września 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

  111/591/2016 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie destruktu z frezowania remontowanej nawierzchni mostu.
  111/592/2016 29 września 2016 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
  111/593/2016 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz jej przewodniczącego.
  111/594/2016 29 września 2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  111/595/2016 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
  111/596/2016 29 września 2016 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016.
  112/597/2016 06 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczanie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  112/598/2016 06 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
  112/599/2016 06 października 2016 r. w sprawie przyznania nagród Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
  112/600/2016 06 października 2016 r. w sprawie upoważnienia pana Włodzimierza Smutka dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  112/601/2016 06 października 2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  112/602/2016 06 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok
  113/603/2016 07 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok
  113/604/2016 07 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 112/599/2016 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 06 października 2016 r. w sprawie przyznania nagród Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
  114/605/2016 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  114/606/2016 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczanie (bezpłatne) hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  114/607/2016 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczanie (bezpłatne) hali sportowej w ZSO w Stalowej Woli
  114/608/2016 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  114/609/2016 13 października 2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  114/610/2016 13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia wstępnego projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
  114/611/2016 13 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2016 r. stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr X/90/15 z dnia 24 listopada 2015 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2016 roku
  114/612/2016 13 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok
  115/613/2016 20 października 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania klimatyzatora dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
  115/614/2016 20 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok
  116/615/2016 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  116/616/2016 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę nieruchomości przy ul. Czarnieckiego 3 w Stalowej Woli użyczonej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA”.
  116/617/2016 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego
  116/618/2016 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.
  116/619/2016 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.
  116/620/2016 27 października 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Pawłowi Ciołkoszowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.
  116/621/2016 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Czas Zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  116/622/2016 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
  116/623/2016 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok
  116/624/2016 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku”
  117/625/2016 03 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  117/626/2016 03 lisotpada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczanie (bezpłatne) pracowni komputerowej oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  117/627/2016 03 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni sali siłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  117/628/2016 03 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  117/629/2016 03 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli
  117/630/2016 03 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
  118/631/2016 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.
  118/632/2016 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok
  119/633/2016 15 listopada 2016 r. w sprawie przedłozenia projektu uchwały budzetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok.
  119/634/2016 15 listopada 2016 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2030
  119/635/2016 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku
  119/636/2016 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok
  119/637/2016 15 listopada 2016 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku

  119/638/2016 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2030
  119/639/2016 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie w sprawie emisji obligacji
  119/640/2016 15 listopada 2016 r. w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za rok 2016
  119/641/2016 15 listopada 2016 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017

  Plan zimowego utrzymania dróg

  119/642/2016 15 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli
  119/643/2016 15 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  119/644/2016 15 listopada 2016 r. w sprawie opublikowania ogłoszenia o utracie mocy ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego opublikowanego w dniu 25.11.2015 r. oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w dniu 25.11.2015 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego opublikowanego w dniu 18.05.2016 r.
  119/645/2016 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
  121/646/2016 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  121/647/2016 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  121/648/2016 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni użytkowej holu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  121/649/2016 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
  121/650/2016 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  121/651/2016 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  121/652/2016 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Dom Dziecka w Stalowej Woli
  121/653/2016 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr Grzegorza Świecy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  121/654/2016 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla księdza dr Adama Kopcia nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  121/655/2016 24 listopada 2016 r. dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2017 r.
  121/656/2016 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok
  122/657/2016 01 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli
  122/658/2016 01 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli
  122/659/2016 01 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  122/660/2016 01 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Stalowowolski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
  122/661/2016 01 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć
  123/662/2016 08 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.
  123/663/2016 08 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez pana Piotra Żyjewskiego dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Europejska praktyka zawodowa stymulatorem kariery informatyka” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Typ akcji - Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia, Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.
  123/664/2016 08 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Piotrowi Żyjewskiemu dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  123/665/2016 08 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok
  123/666/2016 08 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok
  123/667/2016 08 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały  Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku
  124/668/2016 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Stalowowolskiego działającego przez swojego przedstawiciela – Naczelnika Wydziału Architektoniczno – Budowlanego i Środowiska – Pana Grzegorza Jańca
  125/669/2016 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działki o nr ew. 1958/13 obręb 3 – Centrum Stalowa Wola w celu budowy kanalizacji deszczowej
  125/670/2016 15 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 201/1163/2014 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki i zakwaterowanie dla osób nie będących wychowankami Bursy Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli oraz terminu i sposobu ich wnoszenia.
  125/671/2016 15 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Stalowowolskim organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego
  125/672/2016 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok
  126/673/2016 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Barbarze Nabrzeskiej dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
  126/673/2016 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
  126/674/2016 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok
  127/676/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
  128/677/2016 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sal dydaktycznych bez wyposażenia dla ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, CKUiODiDZ, CEZ w Stalowej Woli
  128/678/2016 29 grudnia 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Złoty za Długoletnią Służbę” Panu Włodzimierzowi Smutkowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
  128/679/2016 29 grudnia 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Srebrny za Długoletnią Służbę” Pani Teresie Polowskiej dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli
  128/680/2016 29 grudnia 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Srebrny za Długoletnią Służbę” Panu Mariuszowi Potaszowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli.
  128/681/2016 29 grudnia 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Pani Marii Piekarz dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
  128/682/2016 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli dotyczącej obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej 2017 r.
  128/683/2016 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok
  128/684/2016 29 grudnia 2016 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016
  129/685/2017 05 stycznia 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych na realizację rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
  129/686/2017 05 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i dzierżawę pomieszczeń w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  129/687/2017 05 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na remont podłogi na korytarzu I piętra w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli
  129/688/2017 05 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2017 r. stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXIII/160/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2017 roku
  130/689/2017 12 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8.
  130/690/2017 12 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  130/691/2017 12 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  130/692/2017 12 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki
  130/693/2017 12 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć
  130/694/2017 12 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017
  130/695/2017 12 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego
  130/696/2017 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  131/697/2017 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
  131/698/2017 19 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
  131/699/2017 19 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
  131/700/2017 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.
  131/701/2017 19 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.
  131/702/2017 19 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.
  131/703/2017 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a.
  131/704/2017 19 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajęcie pomieszczenia hydroforni w budynku przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli
  131/705/2017 19 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ul. Solidarności z terenami inwestycyjnymi przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego
  131/706/2017 19 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Włodzimierza Smutka dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
  131/707/2017 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  131/708/2017 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok
  132/709/2017 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  132/710/2017 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  132/711/2017 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pawła Ciołkosza dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.
  132/712/2017 26 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  132/713/2017 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku
  132/714/2017 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2030
  133/715/2017 02 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni korytarza w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  133/716/2017 02 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  133/717/2017 02 lutego 2017 r.

  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej ulic położonych na terenie miasta Sandomierz

  załącznik

  133/718/2017 02 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15
  133/719/2017 02 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego.
  133/720/2017 02 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Justyny Świecy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  133/721/2017 02 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród
  Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2016
  133/722/2017 02 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród
  Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2016
  133/723/2017 02 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  134/724/2017 08 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok.
  134/725/2017 08 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  135/726/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacja osób niepełnosprawnych
  135/727/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  135/728/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń i powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  135/729/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sal gimnastycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  135/730/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  135/731/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  135/732/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  135/733/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń i powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  135/734/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  135/735/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych Stalowej Woli
  135/736/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wymianę drzwi wejściowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  135/737/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu.
  135/738/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
  135/739/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć
  135/740/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  135/741/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  135/742/2017 09 lutego 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017
  136/743/2017 13 lutego 2017 r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.
  137/744/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę sal gimnastycznych i hal sportowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski.
  137/745/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  137/746/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali lekcyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  137/747/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli,
  ul. Hutnicza 17
  137/748/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli,
  ul. Polna 15
  137/749/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli,
  ul. Hutnicza 17
  137/750/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli,
  ul. Polna 15
  137/751/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznania nagród osobom fizycznym i prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2016 r.
  137/752/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2016
  137/753/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznania wyróżnień w formie talonów finansowych na zakup sprzętu sportowego za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku
  138/754/2017 23 lutego 2017 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w roku 2017

  Załącznik

  138/755/2017 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  138/756/2017 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  138/757/2017 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia technicznego w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych Stalowej Woli
  138/758/2017 23 lutego 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  138/759/2017 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  139/760/2017 02 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie zestawu do endoskopii przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
  139/761/2017 02 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  139/762/2017 02 marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2017 roku.
  139/763/2017 02 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  140/764/2017 09 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  140/765/2017 09 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Nadleśnictwem Gościeradów zadania polegającego na przebudowie/remoncie drogi powiatowej nr 1004R Zaklików-Borów.
  140/766/2017 09 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Nadleśnictwem Gościeradów zadania polegającego na przebudowie/remoncie drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów- Zdziechowice.
  140/767/2017 09 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Nadleśnictwem Nowa Dęba zadania polegającego na przebudowie/remoncie drogi powiatowej nr 1030R Grębów - Stany
  140/768/2017 09 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  140/769/2017 09 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej i sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  140/770/2017 09 marca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Mariusza Potasza dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli.
  140/771/2017 09 marca 2017 r.

  w sprawie opinii do Programu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na lata 2017 – 2022.

  -załącznik

  141/772/2017 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej
  zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018
  141/773/2017 16 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  141/774/2017 16 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  141/775/2017 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  141/776/2017 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia.
  141/777/2017 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17
  141/778/2017 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15
  141/779/2017 16 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2017 r., stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXIII/160/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2017 roku
  141/780/2017 16 marca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Złoty Krzyż Zasługi” Pani Marii Dekert.
  141/781/2017 16 marca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego o zgłoszenie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
  141/782/2017 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

  141/783/2017

  16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok

  141/784/2017

  16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok

  141/785/2017

  16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2030

  141/786/2017

  16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku

  141/787/2017

  16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku

  141/788/2017

  16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

  142/789/2017

  23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na remont pomieszczenia w Domu Dziecka w Stalowej Woli

  142/790/2017

  23 marca 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

  142/791/2017

  23 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Włodzimierza Smutka dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do przeprowadzania pomocniczych działań zakupowych w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.

  142/792/2017

  23 marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2017 roku.

  143/793/2017

  30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi w miejscowości Zbydniów – ul. Łęki na terenie gminy Zaleszany.

  143/794/2017

  30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17

  143/795/2017

  30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15

  143/796/2017

  30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17.

  143/797/2017

  30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15.

  143/798/2017

  30 marca 2017 r.

  w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2016.

  Sprawozdanie - załącznik

  143/799/2017

  30 marca 2017 r. w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego

  143/800/2017

  30 marca 2017 r.

  w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2016 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

  Sprawozdanie - załącznik

  143/801/2017

  31 marca 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

  143/802/2017

  31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok

  143/803/2017

  31 marca 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017

  143/804/2017

  30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok

  144/805/2017

  06 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacja osób niepełnosprawnych

  144/806/2017

  06 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.

  144/807/2017

  06 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej i ogrodzenia szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli

  144/808/2017

  06 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie materiałów uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego.

  144/809/2017

  06 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

  144/810/2017

  06 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych przez spółki wodne z terenu Powiatu Stalowowolskiego.

  145/811/2017

  12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

  146/812/2017

  13 kwietnia 2017 r.

  w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 2016 r.

  146/813/2017

  13 kwietnia 2017 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
  (przedłużenia) umowy najmu lokalu biurowego znajdującego się w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.

  146/814/2017

  13 kwietnia 2017 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia (punktu kasowego) w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.

  146/815/2017

  13 kwietnia 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

  146/816/2017

  13 kwietnia 2017 r.

  w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Sekulskiego pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki Nr 2 w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Stalowowolskiego.

  146/817/2017

  13 kwietnia 2017 r.

  w sprawie upoważnienia pana Tomasza Sekulskiego pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  146/818/2017

  13 kwietnia 2017 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pana Tomasza Sekulskiego pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do przeprowadzania pomocniczych działań zakupowych w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”

  146/819/2017

  13 kwietnia 2017 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Tomaszowi Sekulskiemu pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

  146/820/2017

  13 kwietnia 2017 r.

  w sprawie upoważnienia pana Tomasza Sekulskiego pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Praktyki zawodowe - szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Erasmus+.

  146/821/2017

  13 kwietnia 2017 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  146/822/2017

  13 kwietnia 2017 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

  146/823/2017

  13 kwietnia 2017 r.

  w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdania z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na 2016 rok”.

  146/824/2017

  13 kwietnia 2017 r.

  w sprawie sprawozdania finansowego powiatu stalowowolskiego za rok 2016

  146/825/2017

  13 kwietnia 2017 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok

  147/826/2017

  20 kwietnia 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli

  147/827/2017

  20 kwietnia 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli

  147/828/2017

  20 kwietnia 2017 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali lekcyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

  147/829/2017

  20 kwietnia 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  147/830/2017 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości zabudowanej przez
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  147/831/2017 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki
  ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli przez Zarząd Dróg Powiatowych
  w Stalowej Woli
  147/832/2017 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2033
  148/833/2017 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
  148/834/2017 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie materiałów uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego
  148/835/2017 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  149/836/2017 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie ogrodzenia szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  149/837/2017 11 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.
  149/838/2017 11 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
  149/839/2017 11 maja 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  149/840/2017 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  150/841/2017 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie ogrodzenia szkolnego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  150/842/2017 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 21.
  150/843/2017 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. E. Orzeszkowej 2.
  150/844/2017 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.
  150/845/2017 18 maja 2017 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 21.
  150/846/2017 18 maja 2017 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. E. Orzeszkowej 2.
  150/847/2017 18 maja 2017 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.
  150/848/2017 18 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  151/849/2017 25 maja 2017 r.

   

  w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli – Panią Zofię Zielińską - Nędzyńską

   

  151/850/2017 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki o nr ew. 3264/3 i 3264/4, obręb 0003 - Jastkowice, stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego.
  151/851/2017 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
  151/852/2017 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.
  151/853/2017 25 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do złożenia oferty w zakresie wstępnej koncepcji powstania i funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji i wyrażenia zgody na udział Szkoły w grantowym projekcie „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
  151/854/2017 25 maja 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  151/855/2017 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  152/856/2017  01 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Domu Dziecka w Stalowej Woli ul. Podleśna 6
  152/857/2017 01 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie materiałów uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego
  152/858/2017 01 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia pana Tomasza Sekulskiego p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do złożenia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”
  152/859/2017 01 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego
  152/860/2017 01 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok
  152/861/2017 01 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2033
  153/862/2017 08 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.
  153/863/2017 08 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali lekcyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  153/864/2017 08 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie materiałów uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego
  153/865/2017 08 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego zawarcia z gminą Stalowa Wola porozumienia dotyczącego powierzenia do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i przebudowie drogi powiatowej nr 1026R- ul. Jagiellońskiej w Stalowej Woli
  153/866/2017 08 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 21.
  153/867/2017 08 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.
  153/868/2017 08 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. E. Orzeszkowej 2.
  153/869/2017 08 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  154/870/2017 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2016 rok.
  154/871/2017 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za 2016 rok
  154/872/2017 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  154/873/2017 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 34/161/2015 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
  z dnia 28 maja 2015 r.
  155/874/2017 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 21.
  155/875/2017 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. E. Orzeszkowej 2.
  155/876/2017 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.
  155/877/2017 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 21.
  155/878/2017 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych, ul. E. Orzeszkowej 2.
  155/879/2017 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.
  155/880/2017 22 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia pana Andrzeja Kolucha dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  155/881/2017 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  155/882/2017 22 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  156/883/2017 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac adaptacyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
  156/884/2017 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  156/885/2017 29 czerwca 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017
  157/886/2017 06 lipca 2017 r. w sprawie opinii do projektu pn. Wisła Etap 2 Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem w Województwie Podkarpackim.
  157/887/2017 06 lipca 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  158/888/2017 13 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych przez Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Stalowej Woli
  158/889/2017 13 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działki nr 2280/10 obręb 3 – Centrum Stalowa Wola w celu wykonania przyłącza ciepłowniczego
  158/890/2017 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 148/833/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
  158/891/2017 13 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Tomasza Sekulskiego p. o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu Stalowowolskiego w sprawach dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe lepszy start w życiu zawodowym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  158/892/2017 13 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pawła Ciołkosza dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu Stalowowolskiego w sprawach dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Mobilny uczeń dziś - to fachowiec jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  158/893/2017 13 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia drogowego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze- Rzeczyca Długa od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1023R (km 7+176) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1024R (km 8 + 309) w m. Pysznica”
  159/894/2017 20 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Stalowowolskiego nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka o nr ew. 220/3, obręb 10 – Wólka Turebska, jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany.
  159/895/2017 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego pn. „ Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stalowowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu”.
  159/896/2017 20 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty Powiatu Stalowowolskiego
  159/897/2017 20 lipca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego oraz sprzętu fotograficznego i wideo dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
  159/898/2017 20 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do projektu pn. „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  159/899/2017 20 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Mobilny uczeń dziś - to fachowiec jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  159/900/2017 20 lipca 2017 r. sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe lepszy start w życiu zawodowym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  159/901/2017 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana mgr Roberta Tryk nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  159/902/2017 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Aleksandry Siembidy nauczyciela kontraktowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  159/903/2017 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr inż. Marcina Kowalika nauczyciela kontraktowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  159/904/2017 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr inż. Pawła Jędryki nauczyciela kontraktowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  159/905/2017 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Małgorzaty Szkutnik nauczyciela kontraktowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  159/906/2017 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Magdaleny Zięby-Wróblewskiej nauczyciela kontraktowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  160/907/2017 27 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 146/820/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Sekulskiego pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Praktyki zawodowe - szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Erasmus+.
  160/908/2017 27 lipca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pani Grażyny Młodożeniec.
  160/909/2017 27 lipca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana Marka Olszowy.
  160/910/2017 27 lipca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana Krzysztofa Oszust.
  160/911/2017 27 lipca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana Ryszarda Stefaniaka.
  160/912/2017 27 lipca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana Krzysztofa Latawca.
  160/913/2017 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017rok.
  161/914/2017 03 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli.
  161/915/2017 03 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie materiałów uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego.
  161/916/2017 03 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie modernizacji i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych BDOT500 i powiatowej bazy danych GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Stalowowolskim”.
  161/917/2017 03 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2017 r. stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXIII/160/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2017 r.
  162/918/2017 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego
  162/919/2017 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy wadium w I przetargu, dla nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1 obr. 2 Rozwadów, przeznaczonej do sprzedaży.
  162/920/2017 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  162/921/2017 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 Specjalnej im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
  162/922/2017 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
  162/923/2017 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli
  162/924/2017 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
  162/925/2017 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
  162/926/2017 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
   162/927/2017  10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
  162/928/2017 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
  162/929/2017 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
  162/930/2017 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  163/931/2017 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  163/932/2017 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  163/933/2017 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  163/934/2017 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.
  163/935/2017 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
  163/936/2017 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.
  163/937/2017 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 145/811/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
  163/938/2017 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  163/939/2017 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  163/940/2017 24 sierpnia 2017 r.

  w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

  załącznik 1

  załącznik 2

  163/941/2017 24 sierpnia 2017 r.

  w sprawie informacji za I półrocze 2017 roku o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

  załącznik SP ZZOZ

  załącznik SP ZOZ

  164/942/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej nieruchomości o nr ew. 804, obręb 0003 – Centrum Stalowa Wola, ul. Okulickiego 12, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego.
  164/943/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/744/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę sal gimnastycznych i hal sportowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski
  164/944/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń i powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  164/945/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  164/946/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  164/947/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pani Agaty Krzek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  164/948/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  164/949/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  164/950/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego
  164/951/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego
  164/952/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok
  164/953/2017 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 146/816/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Sekulskiego pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Stalowowolskiego.
  164/954/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Pani Agaty Krzek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. W. Sikorskiego w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Stalowowolskiego.
  165/955/2017
   07 września 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia i powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli
  165/956/2017 07 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli.
  165/957/2017 07 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni korytarza w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  165/958/2017 07 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/301/2015 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz trybu jej pracy.
  165/959/2017  07 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu istniejących dróg wojewódzkich o numerach: 854, 855, 856, 857, 861, 871, 872 przez teren Powiatu Stalowowolskiego.
  165/960/2017 07 września 2017 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
  165/961/2017 07 września 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2017/2018.
  165/962/2017 07 września 2017 r.  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  166/963/2017 14 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie terenu działki o nr ew. 2294/6, obręb 0003 Centrum, jednostka ewidencyjna 181801_1 Stalowa Wola na cele lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.
  166/964/2017 14 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  166/965/2017 14 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 Specjalnej im. ks. Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
  166/966/2017 14 września 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  167/967/2017 21 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.
  167/968/2017 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  167/969/2017 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części aerobowej siłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  167/970/2017 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  167/971/2017 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  167/972/2017 21 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok
  167/973/2017 21 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2033
  168/974/2017 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  168/975/2017 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  168/976/2017 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego – samochodu Volkswagen Transporter będącego na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
  168/977/2017 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  168/978/2017 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej
  zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018
  168/979/2017 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz jej przewodniczącego.
  168/980/2017 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  168/981/2017 28 września 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017
  170/982/2017 05 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  170/983/2017 05 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  170/984/2017 05 października 2017 r. w sprawie przyznania nagród Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
  170/985/2017 05 października 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  171/986/2017 12 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  171/987/2017 12 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części ogrodzenia szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  171/988/2017 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu i warunków najmu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 804.
  171/989/2017 12 października 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
  171/990/2017 12 października 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu „Stalowe LOWE” w ramach projektu grantowego „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
  171/991/2017 12 października 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  171/992/2017 12 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2017 r. stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXIII/160/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2017 r.
  171/993/2017 12 października 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  171/994/2017 12 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  172/995/2017 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki o nr ewidencyjnym 2294/6 obręb 0003-Centrum w Stalowej Woli na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz działalności w zakresie sprzedaży leków.
  172/996/2017

  19 października 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektor Domu Dziecka w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.
  172/997/2017

  19 października 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części powierzchni pomieszczenia gospodarczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
  172/998/2017

  19 października 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali lekcyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  172/999/2017

  19 października 2017 r.

  w sprawie przyjęcia wstępnego projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
  172/1000/2017

  19 października 2017 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  173/1001/2017

  26 października 2017 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.
  174/1002/2017

  02 listopada 2017 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Gminy Stalowa Wola
  174/1003/2017

  02 listopada 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  174/1004/2017

  02 listopada 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia biurowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  174/1005/2017

  02 listopada 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
  174/1006/2017

  02 listopada 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  174/1007/2017

  02 listopada 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej oraz hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  174/1008/2017

  02 listopada 2017 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
  174/1009/2017

  02 listopada 2017 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu stalowowolskiego w 2018 roku”.

  Ogłoszenie o konkursie

  174/1010/2017

  02 listopada 2017 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  175/1011/2017

  09 listopada 2017 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

  Zimowy plan utrzymania dróg

  175/1012/2017

  09 listopada 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  175/1013/2017

  09 listopada 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów położonej przy ul. Jagiellońskiej
  175/1014/2017

  09 listopada 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  175/1015/2017

  09 listopada 2017 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
  175/1016/2017

  09 listopada 2017 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  176/1017/2017

  15 listopada 2017 r.

  w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na lata 2017-2019

  Program Naprawczy SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na lata 2017-2019

  176/1018/2017

  15 listopada 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu nieruchomości zabudowanej nr. ew. 804 przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli
  176/1019/2017

  15 listopada 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej nr. ew. 804 przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli
  176/1020/2017

  15 listopada 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  176/1021/2017

  15 listopada 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  176/1022/2017

  15 listopada 2017 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
  176/1023/2017

  15 listopada 2017 r.

  w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: Prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r.

  załącznik do ogłoszenia

  176/1024/2017

  15 listopada 2017 r.

   w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok.

  wydatki 2018

  176/1025/2017

  15 listopada 2017 r.

   w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2039
  176/1026/2017 15 listopada 2017 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.

  177/1027/2017 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  177/1028/2017 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  177/1029/2017 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  177/1030/2017 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu nieruchomości zabudowanej nr. ew. 382 i 383/1 przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli
  177/1031/2017 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą pn. „Porozumienie w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku”
  177/1032/2017 23 listopada 2017 r. w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
  za rok 2017
  177/1033/2017

  23 listopada 2017 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  178/1034/2017

  28 listopada 2017 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.
  178/1035/2017

  28 listopada 2017 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok
  178/1036/2017

  28 listopada 2017 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2039
  178/1037/2017

  28 listopada 2017 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie w sprawie emisji obligacji
  180/1038/2017

  30 listopada 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego
  180/1039/2017

  30 listopada 2017 r.

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Stalowowolski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
  180/1040/2017

  30 listopada 2017 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  182/1041/2017

  07 grudnia 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
  182/1042/2017

  07 grudnia 2017 r.

  dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
  182/1043/2017

  07 grudnia 2017 r.

  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Stalowowolskim organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego
  182/1044/2017

  07 grudnia 2017 r.

  dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r.
  182/1045/2017

  07 grudnia 2017 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  183/1046/2017

  14 grudnia 2017 r.

  w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych na realizację rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  183/1047/2017

  14 grudnia 2017 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.
  183/1048/2017

  14 grudnia 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
  183/1049/2017

  14 grudnia 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. E. Kwiatkowskiego 1.
  183/1050/2017

  14 grudnia 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia gospodarczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  183/1051/2017

  14 grudnia 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń kuchennych z zapleczem oraz nieodpłatne użyczenie wyposażenia kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
  183/1052/2017

  14 grudnia 2017 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  183/1053/2017

  14 grudnia 2017 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
  183/1054/2017

  14 grudnia 2017 r.

  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Stalowej Woli o nadanie nazwy dla ronda na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego oraz Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli

  załącznik do Uchwały

  183/1055/2017

  14 grudnia 2017 r.

  w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
  za rok 2018
  183/1056/2017

  14 grudnia 2017 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  183/1057/2017

  14 grudnia 2017 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok
  184/1058/2017

  21 grudnia 2017 r.

  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli
  184/1059/2017

  21 grudnia 2017r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń biurowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  184/1060/2017

  21 grudnia 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych będących na stanie Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli
  184/1061/2017

  21 grudnia 2017 r.

  w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć
  184/1062/2017

  21 grudnia 2017 r.

  w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

  184/1063/2017

  21 grudnia 2017 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  185/1064/2017

  28 grudnia 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
  185/1065/2017

  28 grudnia 2017 r.

  zmieniająca Uchwałę Nr 177/1028/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  185/1066/2017

  28 grudnia 2017 r.

  dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
  185/1067/2017

  28 grudnia 2017 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli dotyczącej obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej 2018 r.
  185/1068/2017

  28 grudnia 2017 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok
  185/1069/2017

  28 grudnia 2017 r.

   
  186/1070/2018

  04 stycznia 2018 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/1049/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. E. Kwiatkowskiego 1.
  186/1071/2018

  04 stycznia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części powierzchni korytarza szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  186/1072/2018

  04 stycznia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  186/1073/2018

  04 stycznia 2018 r.

  w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2018 roku stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r.
  186/1074/2018

  04 stycznia 2018 r.

  w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć
  186/1075/2018

  04 stycznia 2018 r.

  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  186/1076/2018

  04 stycznia 2018 r.

  w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego
  186/1077/2018

  04 stycznia 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  186/1078/2018

  04 stycznia 2018 r.

  w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018
  186/1079/2018

  04 stycznia 2018 r.

  w sprawie przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki
  187/1080/2018

  11 stycznia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8.
  187/1081/2018

  11 stycznia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a.
  187/1082/2018

  11 stycznia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  187/1083/2018

  11 stycznia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  187/1084/2018

  11 stycznia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  187/1085/2018

  11 stycznia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  187/1086/2018

  11 stycznia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  187/1087/2018

  11 stycznia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych będących na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli.
  187/1088/2018

  11 stycznia 2018 r.

  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Srebrny za Długoletnią Służbę” Pani Teresie Polowskiej dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.
  187/1089/2018

  11 stycznia 2018 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Tomaszowi Sekulskiemu p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli w sprawach dotyczących projektu pn. „Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość” w ramach Programu Erasmus+.
  187/1090/2018

  11 stycznia 2018 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  188/1091/2018

  18 stycznia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.
  188/1092/2018

  18 stycznia 2018 r.

  w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.
  188/1093/2018

  18 stycznia 2018 r.

  w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.
  188/1094/2018

  18 stycznia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2018-2020.
  188/1095/2018

  18 stycznia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych będących na stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.
  188/1096/2018

  18 stycznia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem świetlicy w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
  188/1097/2018

  18 stycznia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Stalowa Wola czterech wiat przystankowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli.
  188/1098/2018

  18 stycznia 2018 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Piotrowi Żyjewskiemu dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w sprawach dotyczących projektu pn. „Praktyka-doświadczenie-kariera” w ramach Programu Erasmus+.
  188/1099/2018

  18 stycznia 2018 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  188/1100/2018

  18 stycznia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia wstępnego projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego
  188/1101/2018

  18 stycznia 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  188/1102/2018

  18 stycznia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok
  188/1103/2018

  18 stycznia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033
  189/1104/2018

  24 stycznia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego zmiany Uchwały Nr XXXIII/237/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Gminy Stalowa Wola.
  190/1105/2018

  25 stycznia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego
  190/1106/2018

  25 stycznia 2018 r.

  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2018 roku.
  190/1107/2018

  25 stycznia 2018 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Agacie Krzek dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli w sprawach dotyczących projektu pn. „Staże młodych mechaników w kolebce rewolucji przemysłowej” w ramach Programu Erasmus+.
  190/1108/2018

  25 stycznia 2018 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Pawłowi Ciołkoszowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli w sprawach dotyczących projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” w ramach Programu Erasmus+.
  190/1109/2018

  25 stycznia 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  191/1110/2018

  05 lutego 2018 r.

  w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się wsparciem działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
  191/1111/2018

  05 lutego 2018 r.

  w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Domu Dziecka w Stalowej Woli ul. Podleśna 6
  191/1112/2018

  05 lutego 2018 r.

  zmieniająca Uchwałę Nr 175/1012/2017 z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  191/1113/2018

  05 lutego 2018 r.

  w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród
  Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia
  w działalności sportowej w roku 2017
  191/1114/2018

  05 lutego 2018 r.

  w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród
  Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
  upowszechniania i ochrony kultury w roku 2017
  191/1115/2018

  05 lutego 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego
  191/1116/2018 05 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  191/1117/2018 05 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok

  192/1118/2018

  07 lutego 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia woli przekazania Skarbowi Państwa w formie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 804 o powierzchni 1543 m2, obręb 0003 Centrum Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego
  193/1119/2018

  08 lutego 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  193/1120/2018

  08 lutego 2018 r.

  w sprawie ustalenia zastępstwa za p. Włodzimierza Smutka – dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
  194/1121/2018

  15 lutego 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski
  194/1122/2018

  15 lutego 2018 r.

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.
  194/1123/2018

  15 lutego 2018 r.

  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2018 roku.
  194/1124/2018

  15 lutego 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  194/1125/2018

  15 lutego 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na remont sanitariatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.
  195/1126/2018

  22 lutego 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części ogrodzenia szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  195/1127/2018

  22 lutego 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części ogrodzenia szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  195/1128/2018

  22 lutego 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  195/1129/2018

  22 lutego 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali lekcyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  195/1130/2018

  22 lutego 2018 r.

  w sprawie przyznania wyróżnień w formie talonów finansowych na zakup sprzętu sportowego za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku
  195/1131/2018

  22 lutego 2018 r.

  w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2017
  195/1132/2018

  22 lutego 2018 r.

  w sprawie przyznania nagród osobom fizycznym i prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2017 r.
  195/1133/2018

  22 lutego 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  196/1134/2018

  28 lutego 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok

  197/1135/2018

  1 marca 2018 r.

  W sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.
  197/1136/2018

  1 marca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego
  197/1137/2018

  1 marca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych będących na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  197/1138/2018

  1 marca 2018 r.

  w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.
  198/1139/2018

  8 marca 2018 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w roku 2018
  198/1140/2018

  8 marca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych będących na stanie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  198/1141/2018

  8 marca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Muzeum Regionalnemu w Stalowej Woli sprzętu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.
  198/1142/2018

  8 marca 2018 r.

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.
  198/1143/2018

  8 marca 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe
  198/1144/2018

  8 marca 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok
  198/1145/2018

  8 marca 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok
  198/1146/2018

  8 marca 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033
  199/1147/2018

  14 marca 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  200/1148/2018

  15 marca 2018 r.

  w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywni 30+”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.
  200/1149/2018

  15 marca 2018 r.

  w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywni 30+” w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.
  200/1150/2018

  15 marca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 5 pomieszczeń - gabinetów terapeutycznych w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”.
  200/1151/2018

  15 marca 2018 r.

  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla pana Mariusza Potasza dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli.
  201/1152/2018

  23 marca 2018 r.

  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli
  201/1153/2018

  23 marca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na remont schodów, dwóch sypialni i łazienki w Domu Dziecka Stalowej Woli
  201/1154/2018

  23 marca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  201/1155/2018

  23 marca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  201/1156/2018

  23 marca 2018 r.

  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.
  201/1157/2018

  23 marca 2018 r.

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.
  201/1158/2018

  23 marca 2018 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  201/1159/2018

  23 marca 2018 r.

  w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2017
  201/1160/2018

  23 marca 2018 r.

  w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2017 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
  201/1161/2018

  23 marca 2018 r.

  w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego
  201/1162/2018

  23 marca 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  202/1163/2018

  29 marca 2018 r.

  w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018
  203/1164/2018

  05 kwietnia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  203/1165/2018

  05 kwietnia 2018 r.

  w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdania z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok”.
  203/1166/2018

  05 kwietnia 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  204/1167/2018

  12 kwietnia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego odnośnie uchwalenia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2018 – 2020
  204/1168/2018

  12 kwietnia 2018 r.

  w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017 r.

  -Ocena zasobów pomocy społecznej

   

  204/1169/2018

  12 kwietnia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 804, obręb 0003 – Centrum Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Skarbu Państwa.
  204/1170/2018

  12 kwietnia 2018 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  204/1171/2018

  12 kwietnia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  204/1172/2018

  12 kwietnia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok
  204/1173/2018

  12 kwietnia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033
  204/1174/2018

  12 kwietnia 2018 r.

  w sprawie zmiany wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
  205/1175/2018

  19 kwietnia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  205/1176/2018

  19 kwietnia 2018 r.

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 - 2023
  205/1177/2018

  19 kwietnia 2018 r.

  w sprawie sprawozdania finansowego powiatu stalowowolskiego za rok 2017
  206/1178/2018

  26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  206/1179/2018

  26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na modernizację istniejącego węzła ciepłej wody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  206/1180/2018

  26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
  206/1181/2018

  26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie materiałów uzyskanych z rozbiórki drogi powiatowej Nr 1019R.
  206/1182/2018

  26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego
  206/1183/2018

  26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli”.
  206/1184/2018

  26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Piotrowi Żyjewskiemu dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  206/1185/2018

  26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Władysławowi Goździeli wicedyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  206/1186/2018

  26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2018 roku stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r.
  206/1187/2018

  26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  207/1188/2018

  10 maja 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Powiatu Stalowowolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  207/1189/2018

  10 maja 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego
  207/1190/2018

  10 maja 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na ogrodzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
  207/1191/2018

  10 maja 2018 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  207/1192/2018

  10 maja 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  207/1193/2018

  10 maja 2018 r.

  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  208/1194/2018

  17 maja 2018 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr 206/1181/2018 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  208/1195/2018

  17 maja 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem placu przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  208/1196/2018

  17 maja 2018 r.

  w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji społecznych
  z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego projektu Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2023
  208/1197/2018

  17 maja 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 - 2023
  208/1198/2018

  17 maja 2018 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  208/1199/2018

  17 maja 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na remont pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  209/1200/2018

  28 maja 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  209/1201/2018

  28 maja 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  209/1202/2018

  28 maja 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od realizacji inwestycji będącej w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
  209/1203/2018

  28 maja 2018 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  209/1204/2018

  28 maja 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej rozpatrzenia petycji mieszkańca Stalowej Woli
  209/1205/2018

  28 maja 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
  209/1206/2018

  28 maja 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia.
  210/1207/2018

  05 czerwca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi położonej na działce o nr ew. 562/5, położonej w obrębie 0012 Wola Rzeczycka w Gminie Radomyśl nad Sanem.

  210/1208/2018

  05 czerwca 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
  210/1209/2018

  05 czerwca 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” w ramach Programu Erasmus+.
  210/1210/2018

  05 czerwca 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku
  210/1211/2018

  05 czerwca 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok
  210/1212/2018

  05 czerwca 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033
  210/1213/2018

  05 czerwca 2018 r.

  w sprawie przekazania Radzie Powiatu Stalowowolskiego skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli i przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli
  212/1214/2018

  14 czerwca 2018 r.

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2017 rok.
  212/1215/2018

  14 czerwca 2018 r.

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za 2017 rok
  212/1216/2018

  14 czerwca 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  212/1217/2018

  14 czerwca 2018 r.

  w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo” przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR”, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola w ramach „Programu współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
  212/1218/2018

  14 czerwca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  212/1219/2018

  14 czerwca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  212/1220/2018

  14 czerwca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  212/1221/2018

  14 czerwca 2018 r.

  w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2018 roku stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r.
  213/1222/2018

  21 czerwca 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  213/1223/2018

  21 czerwca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  213/1224/2018

  21 czerwca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem budynku użytkowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  213/1225/2018

  21 czerwca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do Wojewody Podkarpackiego wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektu „Godność, wolność, niepodległość” w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.
  213/1226/2018

  21 czerwca 2018 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  213/1227/2018

  21 czerwca 2018 r.

  w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli
  214/1228/2018

  28 czerwca 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  214/1229/2018

  28 czerwca 2018 r.

  w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018
  214/1230/2018

  28 czerwca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Starosty Stalowowolskiego
  214/1231/2018

  28 czerwca 2018 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
  215/1232/2018

  05 lipca 2018 r.

  w sprawie złożenia do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie wniosku o przyznanie brązowej odznaki „Za Zasługi dla Sportu” dla pana Ryszarda Andrzeja Kądziołki.
  215/1233/2018

  05 lipca 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  215/1234/2018

  05 lipca 2018 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
  215/1235/2018

  05 lipca 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
  216/1236/2018

  13 lipca 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.
  216/1237/2018

  13 lipca 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  216/1238/2018

  13 lipca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych będących na stanie Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.
  216/1239/2018

  13 lipca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych będących na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli.
  216/1240/2018

  13 lipca 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
  216/1241/2018

  13 lipca 2018 r.

  w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących prowadzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
  216/1242/2018

  13 lipca 2018 r.

  w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących prowadzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
  216/1243/2018

  13 lipca 2018 r.

  w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących prowadzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli
  217/1244/2018

  19 lipca 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku
  217/1245/2018

  19 lipca 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku
  217/1246/2018

  19 lipca 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok
  217/1247/2018

  19 lipca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na remont słupa nośnego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  218/1248/2018

  26 lipca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na remont schodów zewnętrznych budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli
  218/1249/2018

  26 lipca 2018 r.

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Aleksandry Gierak nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  218/1250/2018

  26 lipca 2018 r.

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani dr Alicji Gorzula nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  218/1251/2018

  26 lipca 2018 r.

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr Tomasza Kowalczyka nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  218/1252/2018

  26 lipca 2018 r.

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Justyny Paluch nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  218/1253/2018

  26 lipca 2018 r.

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Natalii Wilk nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  218/1254/2018

  26 lipca 2018 r.

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Doroty Wojcieszyn nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  218/1255/2018

  26 lipca 2018 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  218/1256/2018

  26 lipca 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok
  219/1257/2018

  02 sierpnia 2018 r.

  w sprawie upoważnienia Wicestarosty do zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. ,,Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego” prowadzonego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz dokonywania innych czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego z wyjątkiem powoływania komisji przetargowej
  219/1258/2018

  02 sierpnia 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  220/1259/2018

  09 sierpnia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na adaptację pomieszczenia na magazyn dokumentów w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
  220/1260/2018

  09 sierpnia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  220/1261/2018

  09 sierpnia 2018 r.

  w sprawie przedłużenia zastępstwa za pana Włodzimierza Smutka – dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
  220/1262/2018

   09 sierpnia 2018 r.

  w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Sekulskiego pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Stalowowolskiego.
  220/1263/2018

  09 sierpnia 2018 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Tomaszowi Sekulskiemu wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli zastępującego dyrektora szkoły w sprawach dotyczących projektu pn. „Praktyki zawodowe - dobra inwestycja w przyszłość”
  220/1264/2018

  09 sierpnia 2018 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Piotrowi Żyjewskiemu dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w sprawach dotyczących projektu pn. „Praktyka-doświadczenie-kariera”
  220/1265/2018

  09 sierpnia 2018 r.

  w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących prowadzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
  220/1266/2018

  09 sierpnia 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  221/1267/2018

  16 sierpnia 2018 r.

  w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących prowadzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli
  221/1268/2018

  16 sierpnia 2018 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  222/1269/2018

  23 sierpnia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.
  222/1270/2018

  23 sierpnia 2018 r.

  w sprawie informacji za I półrocze 2018 roku o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

  Załącznik 1, 2

  222/1271/2018

  23 sierpnia 2018 r.

  w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

  Załącznik 1, 2 - do wglądu w Wydziale Budżetu

  222/1272/2018

  23 sierpnia 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  222/1273/2018

  23 sierpnia 2018 r.

  w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania wydatków na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
  222/1274/2018

  23 sierpnia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Praktyka-doświadczenie-kariera” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  222/1275/2018

  23 sierpnia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe - dobra inwestycja w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  223/1276/2018

  30 sierpnia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.
  223/1277/2018

  30 sierpnia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia użytkowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  223/1278/2018

  30 sierpnia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części korytarza w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  223/1279/2018

  30 sierpnia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem dwóch pomieszczeń biurowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  223/1280/2018

  30 sierpnia 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  223/1281/2018

  30 sierpnia 2018 r.

  w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
  223/1282/2018

   30 sierpnia 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok
  223/1283/2018

  30 sierpnia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok
  223/1284/2018

  30 sierpnia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033
  223/1285/2018

  30 sierpnia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu
  223/1286/2018

  30 sierpnia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku
  224/1287/2018

  06 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż płyt betonowych pochodzących z rozbiórki
  opaski przy budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy
  ul. Podleśnej 15.
  224/1288/2018

  06 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wiat przystankowych usytuowanych w ciągu powiatowego szlaku rowerowego
  224/1289/2018

  06 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  226/1290/2018

  13 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  226/1291/2018

  13 września 2018 r.

  w sprawie nieodpłatnego przekazania szaf aktowych metalowych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
  226/1292/2018

  13 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.
  226/1293/2018

  13 września 2018 r.

  w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2018/2019.
  226/1294/2018

  13 września 2018 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  226/1295/2018

  13 września 2018 r.

  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  226/1296/2018

  13 września 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  226/1297/2018

  13 września 2018 r.

  w sprawie przyjęcia wstępnego projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
  227/1298/2018

  20 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  227/1299/2018

  20 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  227/1300/2018

  20 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  227/1300/2018

  20 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  227/1301/2018

  20 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  227/1302/2018

  20 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części aerobowej siłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  227/1303/2018

  20 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  227/1304/2018

  20 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wymianę okien w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli
  227/1305/2018

  20 września 2018 r.

  w sprawie ustalenia składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz jej przewodniczącego.
  227/1306/2018

  20 września 2018 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  227/1307/2018

  20 września 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  228/1308/2018

  27 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie dachu (łącznika) budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli
  228/1309/2018

  27 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  228/1310/2018

  27 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  228/1311/2018

  27 września 2018 r.

  w sprawie przyznania nagród Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
  228/1312/2018

  27 września 2018 r.

  w sprawie przyznania stypendium dla studentki Małgorzaty Cetnarskiej za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2018/2019.
  228/1313/2018

  27 września 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
  228/1314/2018

  27 września 2018 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  228/1315/2018

  27 września 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  228/1316/2018

  27 września 2018 r.

  w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018
  229/1317/2018

  04 października 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia użytkowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  229/1318/2018

  04 października 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania na 2019 rok na realizację projektu pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
  229/1319/2018

  04 października 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  230/1320/2018

  12 października 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  230/1321/2018

  12 października 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
  230/1322/2018

  12 października 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  230/1323/2018

  12 października 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  230/1324/2018

  12 października 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  231/1325/2018

  18 października 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywni 30+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.
  231/1326/2018

  18 października 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.
  231/1327/2018

  18 października 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego
  231/1328/2018

  18 października 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok
  231/1329/2018

  18 października 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok
  231/1330/2018

  18 października 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033
  232/1331/2018

  25 października 2018 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019

  załącznik

  232/1332/2018

  25 października 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na termomodernizację budynku przy ul. Przemysłowej 6
  w Stalowej Woli.
  232/1333/2018

  25 października 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  232/1334/2018

  25 października 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących na stanie Domu Dziecka w Stalowej Woli.
  232/1335/2018

  25 października 2018 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Stowarzyszeniu Wschodni Sojusz Motoryzacyjny – Partnerowi wiodącemu projektu pt. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”.
  232/1336/2018

  25 października 2018 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  232/1337/2018

  25 października 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  233/1338/2018

  30 października 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  234/1339/2018

  08 listopada 2018 r.

  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
  234/1340/2018

  08 listopada 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  234/1341/2018

  08 listopada 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
  234/1342/2018

  08 listopada 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  234/1343/2018

  08 listopada 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  234/1344/2018

   08 listopada 2018 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 r.
  234/1345/2018

  08 listopada 2018 r.

  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
  234/1346/2018

  08 listopada 2018 r.

  dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 r.
  234/1347/2018

  08 listopada 2018 r.

  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  234/1348/2018

  08 listopada 2018 r.

  w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć
  234/1349/2018

  08 listopada 2018 r.

  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
  235/1350/2018

  14 listopada 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli
  235/1351/2018

  14 listopada 2018 r.

  w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok.
  235/1352/2018

  14 listopada 2018 r.

  w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
  Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033